rusten zijn produktontwik- keling en export." Actief "Het laatste jaar is Vrumona zeer actief geweest om de export uit te breiden. Er is hard aan gewerkt en de resultaten zijn direct zicht baar geworden; van 1981 tot 1983 is de export van onze produkten verviervou digd." Traditioneel expor teert Vrumona naar West- Afrika. Maar ook het Midden Oosten blijkt een markt met groeikansen. Maar het is niet alleen in het exportsegment dat het "bruist van de activiteit", aldus de heer Rottier. "We hebben vanuit het verleden leergeld betaald met de ontwikkelingen in Neder land waar we niet alert genoeg op hebben gere ageerd. Adequaat inspelen op de behoeften en wensen uit de markt is van belang. Dat betekent dat ook, meer dan vroeger, kleinschalig gedacht moet worden. Flexibel reageren is een noodzaak geworden." Als voorbeeld van de activiteiten in de sfeer van de produktontwikkeling noemt de heer Rottier Sourcy. "We komen nu met een cassis-variant, dat is een unieke smaak in het bron watersegment. En verder zijn we de voorbereidingen aan het treffen om Sourcy op de thuisverbruikmarkt te introduceren. Dat is een geweldige operatie waar met man en macht aan gewerkt wordt." Maar niet alleen Sourcy staat in de belangstelling. Joy werd geïntroduceerd en een onlangs gehouden onder zoek van een van de levens middelenvakbladen wees uit dat een grote groep detaillisten Joy tot een van de meest succesvolle intro ducties van het vorige jaar rekent. En ook Royal Club heeft er een nieuwe smaak bijgekregen: Grapefruit. "Er zijn nog kansen genoeg in de frismarkt. Dan moet niet alleen gedacht worden aan nieuwe smaken maar ook aan de verpakking. Nieuwe vormen, betere presentatie, daar liggen zeker mogelijkheden en er moet creativiteit worden aangewend om deze kansen op te pakken", betoogt een enthousiaste Rottier. Beleid De structurele problemen waar de frisdrankenindu strie mee te kampen heeft kunnen zeker niet alleen worden opgelost door "naar buiten" te kijken, door in de markt activiteiten te ondernemen. Ook de BBM is daar duidelijk in als zij in het jaarverslag constateert dat "de voortdurende stijging van de totale import de aanwijzing geeft dat in een markt met een zeer felle concurrentie de kosten van de Nederlandse fabri kant te hoog zijn". Kosten beheersing, een woord dat de Bunnikse medewerkers niet vreemd in de oren zal klinken. De heer Rottier: "Om onze positie in de Nederlandse markt te handhaven is het zaak dat we een uiterst sober beleid voeren. We werken al een aantal jaren met een strin gent kostenbeheersingspro- gramma dat nu vruchten begint af te werpen. Verder moeten we onze organisatie regelmatig aanpassen naar aanleiding van veranderin gen in de verkoopkanalen. De organisatie zélf moet daar alert op reageren." "Een voorbeeld van die kostenbeheersing is, al lijkt het tegenstrijdig, de aan koop van het terrein van Wijmalen en Hausmann. De opslag en behandeling van goederen op verschil lende plaatsen werd veel te kostbaar. Dat moest op een centrale plaats gebeuren. Door te investeren in het nieuwe terrein kunnen we foyalClujjj SOURC- sourc utkon SOURf

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5