lOURC ILbessen-1 ,1 monade jW ri vCASSIS BEREID MET bkonwater^H "'"Cr/// yifft/f I sOL'RCy EcassiO ■gESSEN-LIMOl KKi.lil W'/rf///; "Jjnmnste houdbaar tot einde 1 ^S^paDOpiOSIOWIO] II-12 83|£W;BS' acqaartoteinof. 7pw»jl0jll|«|83j8«|l S8 i4r-. Het Vrumona- complex in Bun- nik. Links de nieuwe opslag hal. Sourcy Cassis, de nieuwe smaak in het bronwater-as sortiment van Vrumona. ben uitgeweest." Voor zijn vertrek naar Italië was de heer Rottier bijna zes jaar bedrijfsleider bij Vrumona en uit dien hoofde nauw betrokken bij de ontwikke lingen in de frisdrankenin dustrie. Wonderlijk "Door een aantal omstan digheden is de frisdranken industrie een wat wonderlij ke bedrijfstak", vertelt de heer Rottier. "Ten eerste is daar de verbondenheid van veel frisbedrijven met een "moeder", terwijl er even zeer zelfstandige bedrijven zijn. Verder bevindt de Nederlandse frisdrankenin dustrie zich in het krachten veld van sterke Amerikaan se bedrijven die een belang rijke invloed op de markt hebben. Tenslotte heb je dan te maken met een sterk seizoensmatig karakter. Al met al betekent het dat wij werken in een situatie waarin verschillende krach ten uitgeoefend worden en waarin veel meer belangen meespelen dan alleen het fris-belang." Het gaat momenteel niet zo goed in de frisdranken- markt. De BBM, de bond van frisdrankenfabrikanten signaleert in het jaarverslag over 1982 een daling van de consumptie van frisdranken met ruim 3 procent, verge leken met 1981. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt daarvoor de accijns verhoging genoemd. Verder lijken de teruglopende consumentenbestedingen vooral frisdranken te tref fen. Daarenboven heeft de Nederlandse frisdranken- markt te maken met een steeds groter aandeel van de ingevoerde frisdranken. Onder deze omstandighe den is de laatste jaren een felle concurrentie onstaan, waarbij het prijspeil van frisdranken bij lange na niet voldoet aan de eisen van winstgevendheid en rentabi liteit, aldus het BBM ver slag. Moeilijke tijden voor de Nederlandse frisdran kenindustrie en dus ook voor Vrumona. Hoe kijkt Algemeen Directeur Rottier daar tegen aan? "Bij Vrumona hebben we te maken met een structure le overcapaciteit. In feite hebben we teveel capaciteit in fles en te weinig in bus (de vakterm voor blik, red.). De belangrijkste pijlers waarop we kunnen «pap*

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 4