A.H. Heineken Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw "Ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in Vrumona" In het vorige nummer van Vers van 't Vat las u, naar aanleiding van de jaarcij fers van Heineken N.V. een interview met Algemeen Directeur Bier de heer P.P. Snoep, waarin hij de situatie van Heineken in de Nederlandse biermarkt toelichtte. In aansluiting daarop geven wij in dit artikel een beeld van de situatie zoals die voor onze frisdranken werk maatschappijVrumona in Bunnik geldt. Centraal daarin: een interview met ir. L.A.Ch. Rottier, die onlangs tot Alge meen Directeur van Vrumona werd be noemd. De heer A.H. Heineken is op 29 april jl. door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Heineken kreeg deze koninklijke onderscheiding uitgereikt door de minister van landbouw en visserij, it- G.G.M. Braks. Op de foto ziet u hoe de heer Heineken de felicitaties van de heer Braks in ontvangst neemt onder het toeziend oog van zijn echtgenote (links) en dochter. Op het moment dat we met de kersverse Algemeen Directeur van Vrumona praten, is het een van de zeer schaarse mooie dagen van het afgelo pen voorjaar. De heer Rottier, gebruind terugge komen uit Italië waar hij gedurende een klein jaar technical manager bij Dreher was, is nog wat onwennig in zijn nieuwe positie. "Ik ervaar dat het voor mij moeilijk is om in deze bedrijfstak opnieuw op stoom te komen, on danks dat ik er maar kort Ir. L.A.Ch. Rottier (50) kwam, na op een cacao plantage in Tanzania te hebben gewerkt, in 1964 in dienst van de Amstel Brouwerij. Hij werkte twee- en-een half jaar als produktieleider verpakken in de Helmondse brouwerij en was daarna gedurende vijf jaar algemeen produktieleider van de Amstel Brouwe rij aan de Mauritskade. Na de fusie met Heineken ging hij naar Den Bosch waar hij eveneens de functie van algemeen produktieleider vervulde. Op 1 december 1976 werd hij benoemd tot bedrijfsleider bij Vrumona B. V. waar hij tot 1 september 1982 bleef. Na een kort stondig verblijf in Italië als technical manager bij Dre her kwam de heer Rottier terug naar Bunnik waar hij per 1 mei jongstleden tot Algemeen Directeur van Vru mona werd benoemd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3