In Memoriam G.W. van Vugt Kumasi Brewery Ltd. GHANA De heer A.J. Kraayo en zijn vrouw zijn op 7 mei uit Kumasi vertrokken voor verlof. Dit eindigde op 26 juni. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Familie P.H.A. Kemp is op 29 april uit Lagos vertrokken om verlof door te brengen in Nederland. Uit Kaduna is familie J. Verwey overgekomen op 7 mei met verlof, dat eindigde op 26 juni. Eveneens i.v.m. zijn verlof heeft de heer W.G. Regtien Lagos tijdelijk verlaten van 17.mei t/m 28 juli. De heer M.M. de Vreede is op 2 mei teruggekeerd naar Lagos. Zijn familie volgde hem op 20 mei. Ook de heer H. Timmer vertrok op 2 mei en wel naar Kaduna. Eveneens op 2 mei is de familie J. van der Wel weer afgereisd naar Ibadan. De heer J.H.E. Mekenkamp is op 16 mei vertrokken naar Lagos om de functie Brewing Instructor te vervul len. De heer W.F. Wessels heeft zijn verlof geplanned van 4 juni t/m 7 augustus. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer/./.F. de Vos is op 24 mei uit Boma met verlof gekomen. Dit eindigde op 23 juni. Uit Mbandaka is de heer G.J.M. Konincks op 7 mei in Nederland aangekomen voor een verlofperiode t/m 6 juli. Op 14 mei werd te Ooster hout zijn zoon Tom geboren. Op 16 mei is de heer H. Niemans uit Kinshasa vertrokken voor verlof. Ook de heer C.L.A. Peterse is met verlof gekomen en wel op 20 mei. Dit eindigt op 4 juli. Eveneens met verlof is gekomen de heer W.I.C.A. van Staveren op 23 mei. Op 5 mei is de heer G.J. Oost terug gekeerd naar Mbandaka. De heer van Meel is op 1 april gepensioneerd en op 24 april terugge keerd uit Kinshasa. De heer H. G. Liebetrau heeft zijn verlof geplanned van 15 juni t/m 25 juli en de heer L. P. Jolie van 1 juni t/m 1 september. Nocal S.A.R.L./E.K.A. S.A.R.L. ANGOLA De heer AZwart is met verlof geweest van 1 mei tot 14 mei en hij is dus weer teruggekeerd naar Luanda. De heer de Jager is weer vertrokken naar Dondo op 30 april. De heer/.A Weijers is voor verlof van 1 mei t/m 1 juni, vertrokken uit Dondo. Malayan Breweries (Malaya) KUALA LUMPUR De familie P.A. Stapleton is met verlof geweest van 2 april tot 13 mei. DANKBETUIGINGEN Gaarne wil ik iedereen bedanken, die mijn afscheidsreceptie op 30 maart 1983 voor mij en mijn gezin onverge telijk maakte. Het was geweldig. Speciaal dank aan de organisatoren. Het gaat u allen goed. J.W. Eibers Naar aanleiding van mijn 25-jarig dienstverband per 1 mei 1983, heb ik de voorkeur gegeven aan een viering in kleine kring. Dit neemt niet weg, dat ik gaarne een welgemeend woord van hartelijke dank wil kenbaar maken aan directie, collega's en de vele bekenden in het concern. U hebt het mij mogelijk gemaakt, met genoe gen op de afgelopen periode te kunnen terugzien. J.H. van der Wal Ter gelegenheid van de viering van mijn 25-jarig jubileum op 1 april 11. wil ik hierbij allen danken voor hun spontane reacties en felicitaties. Het is voor mij en mijn echtgenote een onvergetelijke dag geweest. Baas Gaarne wil ik allen die hebben mee gewerkt en bijgedragen aan de atten ties, fruitmand en het geschenk onder couvert voor ons 50-jarig huwelijk, bedanken mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. M. Voorhout Mede namens mijn echtgenote wil ik u hartelijk danken voor de prachtige bloemen en het gedistilleerd in de vorm van een geschenkenbon, die wij ontvangen hebben ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. C.H. Fransen Hiermede betuigen wij u onze harte lijke dank voor uw gelukwensen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Ook zeggen wij u hartelijk dank voor de ontvangen prachtige cadeaus. De heer en mevrouw Kraaijenbosch Mede namens mijn vrouw wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen voor het prachtige bloemstuk en gedistilleerd, dat wij mochten ontvan gen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. J.M. Selling Langs deze weg willen wij u dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, persoonlijk of anders zins, die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn echtgenoot en onze vader Jan Winkelhuyzen. Uw medeleven is voor ons een grote steun geweest. Ans Winkelhuyzen Sandy Ilona OVERLEDEN Op 10 maart is de heer L.J. Tuytjens (67) overleden. De heerTuytjens trad op 20 juli 1970 in dienst bij Vrumona in Bunnik. Tot zijn toetreding tot de wacht geldregeling op 1 april 1975 is hij bottelarij medewerker B3 ge weest. 1 augustus 1980 ging hij met pensioen. De heer Y. Meijer (65) is op 26 maart overleden. De heer Meijer is op 1 januari 1967 in dienst ge treden bij Bokma in Leeuwar den. Tot aan zijn pensionering op 1 december 1982 is de heer Meijer werkzaam geweest in de produktie-afdeling. De heer W.F. Plomp (66) is overleden op 13 april. De heer Plomp was sinds 10 april 1967 werkzaam bij Vrumona in Bun- nik bij de afdeling kwaliteitsbe heersing in het laboratorium. 1 juli 1981 ging de heer Plomp met pensioen. Tot ontsteltenis van allen die hem gekend hebben, kwam op vrijdag 27 mei jl. het bericht van het plotselinge overlijden op 50- jarige leeftijd van de heer G.W. (Frie) van Vugt, chauffeur bij de drankenhandel te 's-Hertogen- bosch. Na het hem overkomen ongeval eind 1981 waren diverse operaties noodzakelijk en ver bleef hij de meeste tijd in het zie kenhuis. Vanaf zijn ziekbed bleef hij belangstelling tonen voor de gang van zaken op het werk en het wel en wee van zijn collega's en 'zijn klanten'. Op het moment dat hij moet hebben be seft dat hij nooit meer de oude zou worden, heeft zijn rusteloze hart hem in de steek gelaten. Frie blijft in de gedachten van hen die hem hebben gekend, voortleven als een onvermoeibaar werker en een fijn collega. Wij wensen zijn echtgenote, zonen en familie veel sterkte. Moge Frie thans de rust vinden die hij tijdens zijn leven nauwe lijks heeft gekend. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27