Afscheid H. van Houweninge Mevrouw G.A.P. Ehrenforth W.A. Pluijmers L.A. van de Wiel Zoeterwoude- De heer H. van Houweninge nam op 26 april afscheid van Heineken. 28 jaar en 5 maanden is hij werkzaam geweest bij ons concern, laatstelijk bij de af deling reclame service verkoopbevordering. "Ik ben nog geen 65", zou de heer Van Houweninge later uit leggen, "maar in verband met mijn tropenjaren mag ik wat eerder weg." In een druk bezochte Hooiberg bracht de heer Vleghert op zeer humoristische wijze de loopbaan van de scheidende nog eens in herinnering. Bij elke anekdote werd een passend aandenken over handigd of werd een korte act opgevoerd om de type rende 'hoogtepunten' uit de carrière van de heer Van Houweninge in beeld te brengen. Zo werd er een zwoe le dans opgevoerd door een kamermeisje, hetgeen de tijd symboliseerde dat hij hotelinspecteur was "en vooral aandacht had voor het controleren van de springveren matrassen". Voorts bracht een Oeteldonk- se delegatie een carnavalslied ten gehore als dank voor zijn activiteiten als chef ontvangsten in Den Bosch en stond een Riksha voor zijn werkzaamheden in Indo nesië voor Heineken en zijn medewerking bij de Coni- mex-avonden. Als echt cadeau mocht de heer Van Houweninge tenslotte een fraaie fiets in ontvangst ne men. rtlf® Den Bosch- Op 15 april vierde voor het eerst jf ®s| een vrouw haar 25-jarig jubileum in de Bossche laaft# vestiging. Mevrouw Ehrenforth trad op 1 april 1958 in dienst als secretaresse van de toenmalige be drijfsleider en zo werd zij op 15 april jl., vergezeld van haar dochter, ontvangen door de heren Scheltema, De Vlieger en mevrouw Van Eekert om dit feit te herden ken. "Bij bestudering van haar dossier", zo begon de heer Scheltema tijdens de receptie, "bleek dat het enige belangrijke een brief was, waarin stond dat mevrouw Ehrenforth niet gemakkelijk was en met verve optrad. Neem daar nog bij dat zij erg nauwgezet haar werk ver richt, dan kom je wel tot een totaal beeld van haar." Voorts noemde hij het uniek dat de jubilaresse vier be drijfsleiders heeft overleefd. Na het vermelden van eni ge typische voorvallen, sprak de heer Scheltema zijn waardering uit voor hetgeen zij in de afgelopen 25 jaar voor Heineken heeft gedaanTot slot volgde een stukj e poppentheater over het doen en laten van mevrouw Ehrenforth, waarbij aan het eind van het derde bedrijf pop "Scheltema" de enveloppe met personeelsbijdra- gen overhandigde. A a Middelburg- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig Ij jubileum werd de heer Pluijmers op 2 mei, ver- T" lap gezeld van zijn broer en schoonzuster, ontvan gen door de heren Folmer, De Jonge en De Goey. Tij dens de receptie hield de heer De Jonge een toespraak waarin hij de inzet en plichtsbetrachting benadrukte die de heer Pluijmers, die werkzaam is bij de expeditie in het horecagebied West-Brabant/Zeeland, in deze 40 ja ren heeft getoond. Tevens speldde hij hem het goud met briljant op. Vervolgens sprak de heer Kievit, secre taris van de B.B.M. Na enige lovende woorden werd de heer Pluijmers op grond van dit jubileum onderschei den met een gouden speld en een bijbehorend getuig schrift van deze organisatie. Tot grote verrassing van de aanwezigen, niet in het minst tot verrassing van de jubi laris zelf, vroeg tenslotte de locoburgemeester van Mid delburg het woord. Hij deelde de heer Pluijmers mee dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd de heer Pluijmers te onderscheiden met de Eremedaille in zilver van de Orde van Oranje Nassau wegens zijn ver diensten voor het verenigingsleven van Middelburg. Het informele gedeelte van de receptie was daarna zeer geanimeerd, met een overgelukkige en zeer vergulde jubilaris. ipgi™ jjen Roscfj. Op 27 mei werd de heer Van de Wiel met zijn echtgenote ontvangen door de Sta ft# heer Scheltema in verband met zijn 25-jarig ju bileum. Een overvolle Cambrinuskelder verwelkomde het gezelschap na de uitreiking van het goud aan de ju bilaris. De heer De Rooy was de enige spreker. Deze stelde vast dat het een gelukkige omstandigheid was, dat de heer Van de Wiel al bij de B.B. A. werkzaam was geweest, toen hij als automonteur bij Heineken in dienst kwam. Zo werd hij dan ook na 2 jaar benoemd tot voorwerker en na 5 jaar tot voorman, wat nu groepsleider heet. Dat hij ook belangstelling heeft voor andere zaken, blijkt uit het feit dat hij bestuurslid is ge weest van het Personeelsfonds. Als typische eigen schappen van de jubilaris noemde hij zijn zuinigheid met verlofdagen en zijn interesse voor antieke auto's. Tot slot bedankte hij hem voor zijn grote inzet en lo yaliteit ten opzichte van Heineken en zijn hulpvaardig heid voor de medewerkers met autoproblemen. Na mens personeel en collega's werden de heer Van de Wiel een horloge, een schilderij en een cassettenkast geschonken. Hierna voerden twee kleinkinderen een kleine act op. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25