10/11 g HIIHHillHB Personeelsblad van Heineken Z Inhoud en colofon 3 Koninklijke onderscheiding voor A.H. Heineken; 7 Eerste steen in Breda 8 Moderne hulpmiddelen t.b.v. brouwerijbezoekers 12 Berichten uit Curasao, Frankrijk, Thailand en Indonesië 14 Bedrijfsnieuws met: 16 N. Dekker uit Groningen is internationaal biljartarbiter 19 Ideeënbus 24 20 jaar Amstel wielerploeg 25 Jubileum en afscheid 30 Eén uit 6-duizend: 31 Vatvaria HET PUZZELEN WAARD Net als vorig jaar treft u in dit nummer een grote zomerpuzzel aan, waarin weer enige energiebesparingsideeën zijn verwerkt. Behalve als leuk tijdver drijf voor de komende lange zomer avonden, zijn er ook aardige prijzen mee te winnen. Lees en puzzel verder op pag Afscheid L.J. van Rhijn r.vi .V Y-ü.*»'» Interview met ir. L.A.Ch. Rottier over de activiteiten bij Vrumona gelegd 10 Grote zomerpuzzel met 'energie' als onderwerp Jubileumwedstrijden Bossche bedrijfsbrandweer; Pepsi Quality Award voor Vrumona; Gezamenlijke Overlegvergadering 18 Economizer bespaart energie op A/Hel 20 Parlant du vin 22 V erenigingsactiviteiten 26 Kroniek 28 Proost G.A.M. Doms uit Limburg 34e jaargang nr. 5 Juni 1983 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Op 29 april heeft de heer L.J. van Rhijn, gebruikmakend van de Overbruggingsregeling, afscheid genomen van Heineken. Daarmee is tevens een einde gekomen aan zijn werkzaamheden als correspondent voor Vers van 't Vat. Met name de Bossche lezers zullen zich wellicht herinneren dat de heer Van Rhijn bijna een kwarteeuw geleden als cor respondent begonnen is op onze -toentertijd nieuwe- vesti ging in Den Bosch. Na een aantal jaren volgde een onder breking, waarna hij in 1974 de draad weer oppakte als cor respondent in Zwolle. Laatstelijk hield hij de lezers op de hoogte van de activiteiten in Arnhem. Wij danken de heer Van Rhijn dan ook van harte voor zijn jarenlange bijdragen aan ons personeelsblad. Tevens wensen wij hem een plezie rige 'vrije' tijd toe. Redactie en redactiecommissie Bij de voorpagina: Gespannen kijken de dames van het 'Doe de Pepsi Proef-team naar het proeven van de 10.000e deelnemer aan deze test. Gelukkig bleek ook hij de voorkeur aan Pepsi te geven. Daarmee werd het succes van deze Vrumona- activiteit eens te meer onderstreept. De 'Pepsi- proef is een van de belang rijkste promotie-activitei ten van Vrumona in 1983. Bij de achterpagina: Medewerkers van een van de alleroudste brouwerijen in ons land, N. V. Brouwerij "De Sleutel" (gesticht in 1433) te Dordrecht, die door Heineken werd overgenomen. Deze foto is genomen op 'Goeden Vrijdag' in het jaar 1900. Redactie: Eric Bouwmeester hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Anneke van de Wijngaart Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam: A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 7/83 dienen uiterlijk 8 juli en voor 8/8319 augustus a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 2