Terug in de tijd Amsterdam Gezamenlijk overleg in Vrumona beloond met de Pepsi Quality Award In dezelfde maand kwam de nieuwbouw van de brou werij aan de Van der Helststraat gereed. De capaciteit werd daarmee met de helft vergroot. Dank zij de nieuwe gistkelder, waarin 150 stalen lager- tanks waren geplaatst, behoorde de aanvoer van gela gerd bier in tankauto's tot het verleden. Tevens werden onder meer vier ligkelders in bedrijf genomen. Nieuw was dat alle kelders waren voorzien van een koelinstallatie met gedwongen luchtcirculatie zonder luchtkokers. Ook werd de bouw van een grote ont vangstzaal -bij velen bekend als Het Koelschip- met dakterras, afgerond. De voorbijgangers kon het even min ontgaan dat er bij de brouwerij flink verbouwd was, omdat er een geheel nieuwe gevel zichtbaar werd, toen de schutting in de Ferdinand Bolstraat na vier jaar werd verwijderd. Op de foto ziet u deze zijgevel van de brouwerij (waar tegenwoordig de Heineken Galerij is gevestigd) voor de verbouwingswerkzaamheden. een toelichting op het Sociaal Jaarverslag 1982. In ruime mate maakte de vergadering hierbij gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op donderdag 19 mei jongstleden, ontving drs. K.J. Keereweer, Produktie Manager van Vrumona, uit handen van Dennis J. Clark de International Award for Quality Excellence. Deze Quality Award is in 1980 door PepsiCo ingesteld en wordt jaarlijks per regio uitgereikt. Voor Vrumona was het de tweede maal dat zij deze prijs in ontvangst mocht nemen. PepsiCo geeft elke Pepsi bottelaar punten voor o.a.: fabrieksfaciliteiten, opslag, verpakking, kwaliteitscontrole, hygiëne én er worden elke maand monsters onderzocht. Vrumona behaalde dit jaar voor al deze onderdelen gemiddeld 90% van het totale aantal punten en kwam hiermee op de eerste plaats te staan in de regio Noord Europa. Op de foto reikt PepsiCo manager technical service voor Engeland, Ierland en Nederland Dennis Clark (rechts) de Award uit aan de heer Keereweer. Op vrijdag 6 mei vond in het Koelschip te Amsterdam weer een zogenoemde Gezamenlijke Overlegver gadering plaats: een verga dering tussen Heineken bestuurders en de 7 onder nemingsraden plus Centrale Ondernemingsraad. De vergadering stond onder voorzitterschap van drs. G. van Schaik en werd bijgewoond door twee commissarissen van Heineken Nederlands Beheer B.V., de heren ir. D. Boterenbrood en A. Kamps. Besproken werd de algemene gang van zaken over het boekjaar 1982. 's Morgens gaven de directeuren van de werk maatschappijen bier, fris en gedistilleerd en wijn hierop een toelichting. Tevens ging men nader in op de resulta ten van Heineken Neder lands Beheer B.V. over 1982. Na een aperitiefje en de lunch volgde 's middags Ook nu kozen wij weer enige gedenkwaardige gebeur tenissen uit, die 25 jaar geleden in Vers van 't Vat wa ren te lezen. Op 8 april 1958 werd de eerste brouwaangifte gedaan ten kantore van de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen te Den Bosch. Eén dag later werd het eerste brouwsel in Den Bosch gebrouwen. De heer A.H. Heineken verrichtte in het brouwhuis de openingshan deling.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 14