maanden waren er de revisies die vanwege de inlading waren uitgesteld. Eind 1982, begin 1983 hebben wij geworsteld met te lage rendementen op de bottelcolonnes. Toen gaf de nieuwe uitmonstering van de Heineken flesjes en het stempelen van de houdbaarheidsdatum ons de nodige aanloopproblemen. Ja, en op zo'n moment heb je dan, ook al staat de apparatuur er, géén overcapaciteit meer. Sterker nog, dan zal er extra moeten worden gewerkt om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat is misschien met het volgende voorbeeld goed te illustreren: 10% lager rende ment betekent een produktieverlies van 12.000 hectoliter per week. Tot en met 4 maart van dit jaar was - ondanks overwerk- 46.000 hectoliter minder verpakt. Dat, gepaard gaande met een omzetontwikkeling die iets boven de begroting lag, gaf aan het begin van dit jaar té lage voorraden. En dat voorraadniveau moeten wij nu eenmaal aanleggen in de lente met het oog op de zomer. Daarom moest er helaas weer overwerk worden aange vraagd. Ik wil dat woord "helaas" graag onderstrepen. In de eerste plaats is het overwerk voor de betrok ken medewerkers vaak onplezierig maar daarbij is het voor de onderne ming ook duurder dan de normale produktie. Toch kunnen wij onze klanten niet zonder bier laten zitten!" - Consumenten lijken een voorkeur te hebben voor goedkope merken in deze tijd. Is ons bier te duur? "Het is inderdaad zo dat de goedkope merken meer in de belangstelling staan. Daarom moeten wij ons dus scherp concurrerend blijven opstellen, niet alleen met de kwaliteit van ons produkt maar ook met de daarbij behorende kosten. Wij moeten er dus voor zorgen dat de prijs van onze twee hoofdmerken Heineken en Amstel niet door het plafond heen groeit en dat het steeds een goede "aanbieding" blijft voor de Neder landse bierdrinker." - Tenslotte, kunt u iets zeggen over de toekomst van Heineken Nederland? "Ik noemde hiervoor al de vroegere groei van de biermarkt. Onze Neder landse organisatie was in het verleden geheel en al op die groei ingesteld. De belangrijke taak waar we nu met z'n allen voor staan is om de organisatie "om te turnen" naar een slagvaardige, flexibele organisatie die is afgestemd op de huidige periode van vrijwel nulgroei. Die noodzakelijke verande ring betreft zowel de mensen als het geïnvesteerde geld. Als we er in slagen om dat proces te bewerkstelli gen, dan ben ik ervan overtuigd dat ook op langere termijn Heineken Nederland een succesvolle dochter binnen de Heineken familie zal blij ven." - Hebben wij dan geen overcapaciteit? "Jawel, wij hebben óók overcapaciteit maar die varieert sterk tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo hebben wij, mede als gevolg van de introductie van het Kelderbiersys- teem, een overcapaciteit in de fusten- afvul-afdeling. Verder is er wat over capaciteit in de brouwhuizen en -in mindere mate- in het afvullen van flessen bestemd voor de binnenlandse markt en weer wel wat meer voor de exportfles." - Er moet nogal eens worden overge werkt in de brouwerijen. Hoe kan dat bij de door u gesignaleerde overcapaci teit? "Het overwerk, zowel in 1982 als nu dit jaar, was vele malen onderwerp van gesprek ook met de verschillende ondernemingsraden en het is goed dit ook hier eens toe te lichten. Het overwerk betrof steeds de mensen in de bottelarijen. Enige overcapaciteit in die afdelingen op jaarbasis is echter, teruggerekend naar weken, heel weinig. Als je de overcapaciteit een weeJc niet gebruikt, is deze een vol gende week niet meer terug te krij gen. Verder kenmerkte 1982 zich door een aantal heel opmerkelijke pieken en dalen in de omzet. In eerste instantie was er het gevolg van de inlading door de handel in december 1981 vanwege de accijnsverhoging die nogal wat nadelige gevolgen had, daarna kwam die warme zomer. En in de zomer - Hoe wordt dat probleem opgelost? "We moeten er voor zorgen dat de kostengroei wordt opgevangen door produktiviteitsverbetering. Dit bete kent, en daar zijn wij gelukkig tijdig mee begonnen, dat wij moeten zorgen dat de kostengroei teruggebracht wordt tot een percentage dat wij wél reëel kunnen "verkopen" op de Nederlandse markt. Daarom moeten wij binnen Heineken Nederland de buikriem aanhalen, ook al wordt buiten Nederland met andere kosten en winstmarges gewerkt." - Kunt u aangeven waardoor deze situatie de laatste jaren zo is ontstaan? "Een van de belangrijkste veranderin gen werd veroorzaakt doordat wij tot ruwweg 1979/1980 een zeer sterke groei van de biermarkt in Nederland hebben gekend. Heineken is daar flink in meegegroeid. Maar sinds dat jaar heeft betrekkelijk snel een af vlakking van die groei plaatsgevonden en nü is er vrijwel géén groei meer. Wij hebben dat tijdig zien aankomen en dat is de reden dat wij de laatste jaren bezig zijn geweest om de kosten terug te brengen naar een maat die past bij de huidige, niet meer groeien de biermarkt. Overigens hebben ook onze concur renten te maken met deze afvlakking in de biermarkt. Enige tijd geleden berichtten de kranten over de grote bemanningsoverschotten en de over capaciteit die zich bij hen voorde den." 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6