Kostenbesparing Heineken in Nederland noodzakelijk -STERKE MERKEN STERK HOUDEN- In 1982 deden zich dicht bij huis ontwik kelingen voor op de biermarkt die voor menigeen moeilijk met elkaar zijn te rijmen. Enerzijds was daar de onver wacht mooie zomer met extra afzet en enkele malen, ook recent nog, een be roep op medewerking voor het uitvoeren van overwerk. Anderzijds de accijnsver hoging met een verwacht negatief effect op de verkopen, de "ruime" jas waar het de personeelsbezetting betreft en de noodzaak tot bezuinigen. Als het con cernresultaat niettemin een flinke winst stijging laat zien, dan ontstaat al snel een stemming van "ach, het loopt zo'n vaart niet, het gaat ons nog steeds goed". Hoe het ons dan in Nederland -en dan speciaal op de biermarkt- vergaat, licht Algemeen Directeur Bier, drs. P.P. Snoep in on derstaand interview toe. ONTWIKKELING VAN DE BINNENLANDSE BIERAFZET (x 1 MILJ.HL) (bron C.B.K.) H b N b b H O H ca 11,5 H,6 10,8 67 67 67 67 66 67 68 67 33 33 33 33 34 33 32 33 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 *Het gearceerde gedeelte in de kolom 1981 geeft het inladingseffect weer. - Heineken maakte als totale onderne ming een flinke winst in 1982. Kunt u uitleggen waarom er desondanks in Nederland zo sterk bezuinigd moet wor den? "Wij moeten als Nederlandse organi satie wennen aan het idee dat het resultaat van Heineken N.V. niet direct een afspiegeling geeft van de financiële situatie van Heineken in één land, dus ook niet van die van Heineken in Nederland. Wij zijn als "dochter" Heineken Nederland B.V., de bierorganisatie dus, erg blij met de goede resultaten van onze "moeder" Heineken N.V. Het is verheugend dat we deel uitmaken van een dergelijke gezonde groep bedrijven. In de relatie moeder/dochter is dat een goede zaak. Echter, terwille van de continuïteit op langere termijn is het belangrijk dat wij als zelfstandige dochter in Neder land ook rendabel werken. Als men zich bedenkt dat wij al vele jaren met kostenstijgingen van zo'n 5 a 6% te maken hebben en daarvan -in het kader van de door de overheid opge legde prijsbeheersing- slechts 2 a 3% in onze prijzen mogen doorberekenen, dan is duidelijk dat wij er in de loop der jaren tientallen miljoenen guldens op achteruit gingen en minder ver dienden dan nodig was om de kosten- groei goed te maken." b tri b b b tn b b 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 5