had als resultaat dat veelal de koopkracht verminderde en er een verhevigde concurrentie optrad in de landen waar wij belangen hebben. Desondanks waren de door ons in dit gebied behaalde resultaten bevredigend en zijn ook de verwachtingen voor de toekomst niet ongunstig. Toekomst Ondanks de weinig roos kleurige situatie waarin de wereld zich economisch gesproken bevindt, heeft Heineken op de talrijke markten waar wordt geope reerd haar positie kunnen handhaven of zelfs verster ken. Onder de moelij ker wordende omstandigheden is duidelijk geprofiteerd van de geografische sprei ding van activiteiten en van de goede naam van onze produkten. De Raad van Bestuur spreekt zich in voorzichtige bewoordingen uit over toekomstige inves teringen maar geeft tegelijk duidelijk aan dat de onder neming alert zal zijn op expansiemogelijkheden die passen in het spreidingsbe- leid en die de continuïteit van de onderneming ten goede zullen komen. Verkopen onder toezicht van Heineken gebrouwen bier* (in miljoenen hectoliters) 23,4 1978 1979 1980 1981 1982 *het boekjaar 1978 is geëindigd op 30 september. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 4