GEOGRAFISCHE SPREIDING VANGT RECESSIE OP -GOED JAAR VOOR ONZE ONDERNEMING WERELDWIJD- Heineken heeft een goed jaar achter de rug. Dat meldt het financiële jaarverslag over 1982 dat in de loop van april uitkwam. De omzet van ons concern is in vergelij king met 1981 met 17% gestegen en bedroeg in 1982 f 4.215 miljoen. Ook de netto winst steeg en wel met 27%In 1981 was de winst ruim f 120 miljoen groot; in het afgelopen jaar kwam het winstcijfer uit op f 153,2 miljoen. Gunstige ontwikkeling In het jaarverslag worden verschillende factoren genoemd die aan de gunsti ge ontwikkelingen in 1982 hebben bijgedragen. Een belangrijk element was de verdere groei van de export en dan met name de export naar de Verenigde Staten. Verder werd in Italië en in Frankrijk een beter resul taat bereikt. Ook van invloed op de winststijging was de goede liquiditeitspo sitie van de onderneming hetgeen resulteerde in een daling van de rentelast. Europa In Europa ondervindt de bierafzet de gevolgen van accijnsverhogingen en dalende bestedingen van consumenten. Desondanks hebben onze activiteiten in Frankrijk en Italië zich voorspoedig ontwikkeld. In Frankrijk werd de positie van het merk Heineken in zowel de horeca- als de thuisverbruikmarkt in belangrijke mate verbeterd. Het distributienet werd versterkt en uitgebreid. Deze inspanningen leidden er toe dat voor het eerst sinds geruime tijd in Frankrijk een positief exploitatie-saldo werd bereikt. De stijging van de Italiaanse bierafzet heeft zich in 1982 in versterkte mate voortgezet. Dat lag vooral aan het uitzonderlijk mooie zomerweer. De merken Dreher en Heineken volgden deze ontwikkeling waardoor het afzetvolume van onze werkmaatschappij voor het eerst boven 2 miljoen hectoliter kwam. Europese Hof In 1982 stond de produkt- wetgeving voor bier weer volop in de belangstelling. Het Europese Hof van Justitie buigt zich momen teel over de bierwetgeving zoals die in Duitsland bestaat. Deze wetgeving maakt het onmogelijk dat er in Duitsland bier wordt geïmporteerd dat gemaakt is met andere granen dan gerst. In het jaarverslag onderstreept de Raad van Bestuur het belang van een gemeenschappelijke rege ling. Die zou zowel produ centen als consumenten een duidelijke situatie bie den. Situatie in Nederland Het jaarverslag spreekt van een "danige verstoring" van de Nederlandse biermarkt als gevolg van de accijns verhoging die eind 1981 werd ingevoerd. Heineken's aandeel in de Nederlandse biermarkt liep het afgelopen jaar iets terug. Tijdens de drukbezochte pers conferentie lichtte drs. G. van Schaik, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, toe dat deze daling niet als verontrustend werd erva ren. Er is een bewuste keus gemaakt om het niveau van het merk en de daarbij behorende prijs vast te houden. De heer Van Schaik wees in dit verband op de ontwikkelingen van de eerste maanden in 1983 waarin een herstel van het marktaandeel zich afteken de. In de sector van de frisdranken liggen de problemen structureler. De mooie zomer heeft de teruggang van de consump tie van frisdranken niet kunnen keren. Daardoor, aldus het jaarverslag, komt de werkgelegenheid in deze bedrijfstak verder onder druk te staan. Op vragen van journalisten antwoord de de heer Van Schaik dat de organisatie, en daarmee wellicht de bemanning van Vrumona tegen de achter grond van deze problemen aanpassing zal behoeven. De verwachting is dat dit vooralsnog niet hoeft te gebeuren via gedwongen ontslagen maar dat dit via natuurlijk verloop kan worden bewerkstelligd. In de gedistilleerd- en wijnsector, die het afgelo pen jaar niet te lijden had van een accijnsverhoging, deed zich een lichte verbe tering voor. Door de sluiting van de vestiging te Hattem heeft een sanering van het vruchtenwijn-aan deel dat onrendabel was, plaatsgevonden. Verenigde Staten Ondanks het feit dat er ook in Amerika sprake is van enige stagnatie in de bier markt, is het importsegment gegroeid. Heineken heeft van die groei kunnen meeprofiteren want de vooraanstaande positie die ons merk in de Verenigde Staten onder de importbie ren inneemt is, ondanks de toegenomen concurrentie, gehandhaafd. Dat is mede te danken aan de bijzondere inspanningen van onze importeur Van Munching Co. Inc. In 1983 is het vijftig jaar geleden dat Van Munching met de import van Heineken bier begon. In 1982 werd bijna 2,5 miljoen hectoliter Heineken bier in de Verenigde Staten verkocht. Met een aandeel van circa 40% is Heineken veruit de grootste in het im portsegment. Afrika en Azië/Oceanië In 1982 werd het belang in een aantal deelnemingen in Centraal Afrika verdub beld. In het jaarverslag schrijft de Raad van Bestuur dat, op grond van het vertrouwen in de toekomst, de hiermee gemoeid zijnde investeringen gerechtvaar digd zijn. In het afgelopen jaar steeg de hoeveelheid onder toezicht van Heineken gebrouwen bier op het Afrikaanse continent met bijna 6% naar 6,3 miljoen hectoliter. In het Verre Oosten is de economische groei in het afgelopen jaar geremd door de daling van de wereld marktprijzen voor lokale produkten die voor de export zijn bestemd. Dat 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3