In Memoriam P.R. TOMPKINS In Memoriam J. ZUYDENDORP In Memoriam F. DAMEN Iedereen die mijn afscheid op 25 februari 1983 tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt, mijn hartelijke dank. J. Folkertsma Op 15 februari mochten wij ons 55- jarig huwelijk herdenken in goede gezondheid en temidden van de kinderen en kleinkinderen, alsmede van mevrouw Van Kooten en de heer Hovius. Wij willen de directie heel hartelijk danken voor de goede gaven welke wij bij deze gelegenheid moch ten ontvangen. Het was een onverge telijke dag. Fam. A.G. Tournier Mede namens mijn vrouw wil ik eenieder danken voor de belangstel ling en attenties die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. J.L.W. Adriaanse Hierbij wil ik de directie hartelijk dank zeggen voor het medeleven bij het overlijden van mijn man. Mevrouw S. Smoor-Jongejan Claudia Thompson en de families Burik en Van Os willen de directie, chefs en collega's van Heineken bedanken voor de mooie bloemen, het medeleven en de steun die zij hebben gegeven bij het plotseling overlijden van Ruth Tompkins. Met grote verslagenheid en treurnis namen wij op 29 maart kennis van het plotselinge over lijden op 55-jarige leeftijd van onze medewerker, collega en vriend Ruth Tompkins. In de 31 jaar dat Ruth Tompkins Heineken heeft gediend, was hij 25 jaar werkzaam als vertegen woordiger, 4 jaar als bedrijfslei der van een drankenhandel en de laatste 2 jaar als medewerker van de afdeling Public Relations Ne derland. Wij verliezen in Ruth een goede collega en bovenal een beminnelijk mens. Een man die altijd bereid was te helpen. Zel den kwam hij voor zichzelf op. Altijd verzachtte hij de kritiek op anderen. Ruth zag steeds het goede in de mens en dat hebben wij hogelijk gewaardeerd. Van nieuwe impulsen in zijn leven had hij grote verwachtingen. Hij heeft die helaas niet mogen reali seren. Het moge voor diegenen die hij nalaat een troost zijn, dat zo vele vrienden binnen en bui ten de brouwerij bij de rouw- plechtigheid aanwezig waren om hem de laatste eer te bewijzen. Hij ruste in vrede. Op 31 maart 1983 overleed de heer J. Zuydendorp als gevolg van een ernstige ziekte. Als 15- jarige trad hij in onze dienst en werkte tot aan de sluiting op de Rotterdamse brouwerij. In 1974 kwam hij naar Zoeterwoude als vorkheftruckchauffeur bij de af deling Intern Transport en Bier magazijnen. Meer dan 30 jaar was hij werkzaam bij de belading van onze produkten. Naast een bekwaam en betrouwbaar mede werker was hij ook een goede collega. Zijn immer opgewekte humeur droeg bij tot de goede sfeer in zijn ploeg. Wij zullen hem missen en hopen dat zijn vrouw, dochter en naaste fami lieleden de kracht zullen vinden om dit verlies te kunnen dragen. Op zondag 10 april is in zijn wo ning te Arendonk (België) plot seling overleden op 42-jarige leeftijd de heer Frans Damen. Hij was sedert 1969 in dienst van Heineken en werkzaam in de verpakkingsafdeling van de Bos sche brouwerij. Frans was een goed kameraad voor zijn Belgi sche werkmakkers en wierp zich nogal eens op als hun spreekbuis. Zijn plotselinge heengaan kwam dan ook als een schok voor de Bossche werkgemeenschap. Evenals zijn ouders, broer en zussen zal de Bossche werkge meenschap hem missen. Hij ruste in vrede. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 27