Vlottere verkeersstroom door wegverbreding -TAL VAN WERKZAAMHEDEN ROND ZOETERWOUDSE VESTIGING- Een vertrouwd beeld dat binnenkort tot het verleden zal behoren: een wagen die schuinhellend en hobbe lend via de berm naar de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude rijdt. Een dezer dagen wordt namelijk de verbreding van de Burgemeester Smeetsweg tussen het brouwerijter rein en de Hoge Rijndijk afgerond. Sinds de opening van onze Zoeter- woudse vestiging in 1975 en de invulling van het overige industriege bied, is de verkeersstroom op deze verbindingsweg aanzienlijk toegeno men. Slechts één rijbaan stond het verkeer ter beschikking om naar de Hoge Rijndijk te komen. Vooral in het spitsuur was een lange rij wach tende auto's voor het verkeerslicht het gevolg. In vele gevallen kozen de bestuurders, die aan het eind rechtsaf wilde slaan richting Alphen/Utrecht, de berm. Tevens ontstond er een gevaarlijke situatie door het rijden op de 'verkeerde' weghelft om de aan grenzende woonwijk te bereiken zonder te hoeven wachten. Bijdrage Al lang was deze situatie een doorn in het oog van de gemeente Zoeter woude en de industriële bedrijven uit de Grote Polder. Op initiatief van de bedrijfsleiding in Zoeterwoude is overleg gevoerd met het gemeente bestuur om een oplossing te vinden. Een van de voorstellen is vorige maand goedgekeurd, zodat de aanbe steding 14 april heeft plaatsgevonden. Met de verbreding van de weg zal in de toekomst de berm gespaard blijven en zal een aanzienlijk vlottere doorstroming van het verkeer worden bereikt. Het onderhoud en het beheer van de weg valt onder de verantwoordelijkheid van de ge meente; de kosten van de verbre dingswerkzaamheden worden door de industriën van de Grote Polder bekostigd. Daarvan neemt onze brouwerij het grootste deel voor haar rekening. Werkzaamheden op de vestiging Vooruitlopend op de realisatie van de wegverbreding heeft onze bouw kundige dienst een zestiental bomen, die nog niet zo lang geleden in de berm waren geplant, uit de 'gevaren- zóne' verplaatst voordat de bloeiperi ode begon. Tevens is men in april begonnen met het ophogen en het opnieuw asfalteren van de wegen bij de hoofdingang op het brouwerijter rein. Dit was nodig omdat de bijna tien jaar oude weg (waaronder vroeger een sloot heeft gelopen) op vele plaatsen was verzakt. In dezelfde periode is de pomp met 'normale' benzine geïnstalleerd. Hiervoor dienden, naast het bestaande tanksta tion met 'super'-pompen, een tank en leidingen te worden aangelegd. Met de plaatsing van deze pomp is voldaan aan het verzoek van het personeel en de ondernemingsraad.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18