Onder de merknaam B3 brengt Vrumona een assortiment vruchtesappen op de markt dat bestaat uit jus d'orange, appelsap, tomaten sap, gekruid tomatensap en druivesap. Naast de beken de glazen pot worden deze produkten ook verpakt in kleine flesjes en blik. Aan het sap wordt, om de transportkosten te drukken, water onttrokken. Bij Vrumona in Bunnik wordt dit water er weer aan toe gevoegd. Dit behandelde water - de hardheid en het ijzer worden eruit gehaald- betrekt Vrumona uit eigen bronnen in Bunnik. Het eindpro- dukt bestaat dus uit puur vruchtesap. Voor tomatensap geldt dat het geconcentreerde sap uit Italië wordt geïm porteerd. Dat van appelsap komt ook uit de laars van Europa, evenals uit Duitsland. Voor jus d'orange wordt een mengsel van sap -dat in Nederland wordt sa mengesteld- uit Brazilië, Florida en Valencië gebruikt. Na de vermenging van het geconcentreerde sap met water worden fles of blik afgevuld. Voor afvulling krijgt tomatensap een snufje zout mee, terwijl B3 gekruid to matensap naast zout kruiden bevat. Druivesap kent een eigen verwerking. Het sap van de geperste druiven, voornamelijk uit Italië afkomstig, wordt rechtstreeks met tankwagens naar Bunnik ge bracht waar het wordt opgeslagen in zogenaamde tus- sentanks. Vanuit deze tanks wordt het bij een tempera tuur van zo'n 85°C afgevuld. Dat geldt ook voor de andere sappen. Die hoge tempe ratuur is bedoeld om het sap te pasteuriseren. Verder heeft het een gunstige invloed op de steriliteit van de verpakking. Tomatensap en jus d'orange worden ook nog 'ont lucht'. In de vruchtvezels kan nog lucht, stikstof of bij voorbeeld koolzuur voorkomen. Dat moet er voor het afvullen uit en daartoe dient de ontluchting. Door het gebruik van de allerbeste grondstoffen en veel aandacht voor de zuiverheid van water kan in een technologisch hoogstaand proces met een secure kwali teitscontrole Vrumona met B3 een sterk kwaliteitspro- dukt op de markt brengen. appelsap verkocht te worden. Het sap werd opgeslagen in grote ballonflessen van 25 liter. Net als nu, zie het kader tje, gebeurde dat bij hoge tempera tuur. Bij afkoeling kromp het sap en een rubber dop op de fles ving de over druk op. Ook toen zorgde de hoge temperatuur voor de steriliteit van het produkt. Een andere methode voor opslag in die tijd waren grote houten vaten van zeshonderd liter. Het duurde dan ook niet lang voordat overgescha keld werd op een andere manier van bewaren. Aan het eind van de veerti ger jaren dikte men het sap zes maal in door het water te laten verdampen. Het aroma werd daarbij teruggewon nen. Met een suikergehalte van 65% bleef het extract uit zichzelf houdbaar. Daarmee was het opslagprobleem op gelost. Voor het afvullen werd het weer met water vermengd waardoor de gewenste verhouding ontstond. Terugval In 1949 viel plotseling de consumptie van appelsap terug. Een merkwaardig verschijnsel deed zich voor. Suiker ging "van de bon" en dat betekende dat de limonadefabrieken voor het eerst sinds de oorlog weer konden pro duceren. De consument gaf de voor keur aan de weer verkrijgbare limona des: appelsap dat doorlopend verkrijg baar was geweest, voor de fabricage was immers geen suiker nodig, werd als een surrogaat beschouwd. In tijd van nood weet men elkaar te vinden. Zo ook de sappenfabrikanten. De Bra bantse Becht kwam in contact met de directie van het Limburgse bedrijf Po lar. In de oude St. Servaasbrouwerij in Maastricht maakte Polar vruchtesap pen. Becht's Dranken Industrie en Po lar, waarin de Heineken en Amstel Brouwerij een aandeel hadden, beslo ten de problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Het gevolg was de li quidatie van Polar en de voortzetting, met de installaties uit Maastricht, van de activiteiten van B3. Maar dat ge beurde niet in Bergen op Zoom. Cor nells Becht had inmiddels contact met de Bedrijfscentrale in Bunnik. Dat was een limonadefabriek waarin bierhan delaren en limonadefabrikanten waren verzameld. Want het was hem toen al duidelijk: wilde je kansen hebben in de toekomst dan diende je te beschikken over sterke merken. En dat deed de Bedrijfscentrale die zojuist de bottelli centie van Pepsi-Cola had verworven. In de onderhandeling bracht hij de ma chinerie en de emballage van Polar in en er werd een aparte vennootschap "Vrumona" (toen was dat al een merk) opgericht. In die nieuwe vennootschap namen Heineken en Amstel enerzijds en de Bedrijfscentrale anderzijds op gelijkwaardige basis deel. Bier en fris Daarmee werd eigenlijk de basis ge legd voor het optreden van Heineken op de frisdrankenmarkt. En dat optre den was hard nodig om het "bierbe- lang" van de brouwerij te beschermen. Dat zat zo. De vijf grote brouwerijen maakten in die tijd onderling een af spraak om niet bij eikaars klanten te komen. Nu waren er brouwerijen die belang hadden bij een frisfabriek en die kwamen, voor de limonadever- koop, bij de klanten van andere brou werijen. En als je er toch bent. Met Vrumona kon Heineken zich dus tegen deze ontwikkeling wapenen. In de vijf tigerjaren nam Heineken een 50% be lang in Vrumona en na de fusie met Amstel in 1968 werd het een volledige dochter. Sterk merk In al die jaren bleef het merk B3 vruch tesappen een sterk merk. En hoewel in het begin sterk de nadruk werd gelegd op het appelsap, maakte B3 in de be ginjaren ook al tomatensap. Nu is dat sappenassortiment uitgebreid naar de hedendaagse smaak. Een smaak die vruchtesap niet meer zo'n grote voor sprong op de andere frisdranken geeft als in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar een smaak die Vrumona invult met een kwaliteitspro- dukt: B3. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 13