VAN BERGEN OP ZOOM NAAR BUNNIK In het eerste nummer van Vers van 't Vat van dit jaar zijn wij gestart met een serie artikelen onder de naam "Het produkt en z'n verhaal". Als eerste werd Van Vollenhoven's Stout historisch belicht. In dit nummer gaan we naar Bunnik, waar Vrumona al jaren succesvol met het merk B3 werkt. Er werden houten fusten van 600 liter inhoud gebruikt De opslag van sap in vroeger jaren. en grote glazen flessen waarin 25 liter sap werd bewaard. naam Becht's Dranken Industrie valt is hiermee meteen de herkomst van het merk B3 verklaard: de afkorting hiervan leveren de letters B Dr I op dat later werd "vertaald" naar B3. Zeeuwse kwekers Van doorslaggevend belang voor het succes van de nieuwe sappenfabriek was de zekerheid van levering van vol doende fruit tegen een redelijke prijs. Om die zekerheid te verkrijgen werd een aantal vooruitstrevende Zeeuwse fruittelers -alle appels voor de produk- tie kwamen uit de Zeeuwse boomgaar den- als aandeelhouder bij het vruchte- sappenbedrijf betrokken. Op die ma nier kon worden bewerkstelligd dat ie der jaar een vaste prijs -los van die van het zogenaamde handfruit- kon wor den afgesproken. Lang heeft dit kwe kers-aandeel niet geduurd. In 1948 werden de aandelen teruggekocht. Ondereind Voor de produktie van appelsap werd natuurlijk niet het hand- of tafelfruit gebruikt. In kwekerstermen bestaat er iets als "ondereind"Dat is dat fruit dat te klein was of te misvormd is om als ta felfruit op de markt te worden ge bracht. Die appels werden geperst en het verkregen sap werd opgeslagen. In die jaren was de opslag van het sap een geweldig probleem. In de oogsttijd werden de appels aangevoerd en moesten allemaal ineens worden ge perst om in het volgende voorjaar als Om de oorsprong van B3 te ach terhalen moeten we het ver buiten het Utrechtse Bunnik zoeken. In West-Brabant, Bergen op Zoomom precies te zij nDaar werd in het eerste vredesjaar na de Tweede Wereldoorlog een bedrijf gesticht dat zich ging toeleggen op de fabricage van vruchtesap. Grondlegger van dat be drijf was de toen 29-jarige Cornelis Becht. Opgegroeid in een gezin waarin de frisdrank een belangrijke rol speel de, zijn vader bezat samen met een broer naast de "N.V. Distilleerderij en Likeurstokerij v/h Wed. C.J. Becht en Zonen" een limonadefabriekje, bezon hij zich in de Tweede Wereldoorlog op de toekomst van de frisdrankenindu strie. Gevangenis De jonge Becht had in Zwitserland en Duitsland vooral gezien dat appelsap een volksdrank was. Toen hij tijdens de oorlog vanwege zijn verzetsactivi teiten in de gevangenis belandde, ge bruikte hij zijn tijd om een plan uit te werken waarin het over de grens zo po pulaire appelsap centraal stond. Direct na de oorlog werd dat plan de basis voor Becht's Dranken Industrie. Becht junior had zijn vader niet kunnen over tuigen van de kansen van vruchtesap en was daarop zijn eigen weg gegaan. Voor twaalfduizend gulden kocht hij uit handen van de sloper de al dertig jaar leegstaande Beiersch Bierbrouwe rij in Bergen op Zoom aan. Nu de 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12