De zgn. optimizer (boven) en de hoogrendementsketel (rechts) in Den Bosch. ratuursverschil tussen binnen en buiten kleiner is dan 5°C, of de buitentempe ratuur hoger is dan 12°C, dan zal de ventilatie tussen middernacht en 6 uur 's morgens volop werken om 's mor gens vroeg bij aanvang van de kantoor tijd toch een zo aangenaam mogelijke temperatuur binnen te hebben. Reke ning houdend met het lege kantoor ge beurt in het weekeinde iets dergelijks. In de koude periode wordt na kantoor tijd de ventilatie uitgeschakeld ('s mid dags ca. 17.30 uur) en de volgende ochtend voor kantoortijd weer inge schakeld. In de laboratoriumvleugel, waar luchtverversing uiteraard een heel be langrijke zaak is, worden tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's morgens de venti latoren op half toerental gezet, behalve de ventilatie voor de zgn. zuurkasten, die volop blijft draaien. Zouden de ventilatoren in de laboratoriumruim ten helemaal stopgezet worden, dan zou daar een onderdruk ontstaan door de werking van de ventilatoren van de zuurkasten en krijg je alle mogelijke ongewenste luchtlekkages en warmte verliezen in de winter. Berekend is dat alleen al door deze maatregelen ongeveer 550.000 kWh per jaar aan stroom en ruim 180.000 m3 aan aardgas bespaard wordt. Andere maatregelen Behalve bovengenoemde maatrege len, is nog het volgende gedaan: De buitenzonwering wordt centraal bediend om 's zomers de kamers zon der bezetting en het gehele gebouw in het weekeinde koel te houden, 's Win ters wordt deze centrale bediening van de zonwering gebruikt voor 's nachts en in de weekeinden, om te grote af koeling tegen te gaan. De watertemperatuur van de radi atoren onder de ramen is een paar gra den omlaag gebracht. Successievelijk worden alle oude TL- buizen, als ze op zijn, vervangen door een nieuw type buis met 10% minder stroomverbruik. De verlichting in de gangen, uitge zonderd de noodverlichting, is voor 50% verminderd. Bij heldere dagen worden de buitenste lichtbanen in de kantoorruimtes centraal uitgescha keld. Het schoonmaakpersoneel doet 's a- vonds het licht van de door hen behan delde ruimtes uit. De reclameverlichting op het dak wordt 's nachts nadat de laatste trein voorbij is gekomen, uitgeschakeld. Resultaten Natuurlijk is het nodig om goed te kun nen meten hoe het gas- en het elektrici teitsverbruik is, anders kan achteraf niet worden nagegaan hoe de besparin gen zijn uitgevallen. Voor de stroom meting zijn daarom recentelijk 3 kWh- meters geïnstalleerd. Hoe belangrijk het meten is, blijkt wel uit het volgende. Uit de waterverbruik- smeting van het ontvangstgebouw bleek een zeer hoog waterverbruik. Door het installeren van een automa tisch werkende urinoirspoeling, kon dit met 94% worden verminderd. Om een indruk te geven welke resulta ten bereikt kunnen worden met ge schikte maatregelen, laten we hieronder zien hoe voor kantoor Zoe- terwoude de afgelopen 3 jaar het gas verbruik daalde: 1980 1.189.300 m3 1981 991.000 m3 1982 830.200 nr3 Ook als we rekening houden met de zachte winters en dat laten meewegen, is het gasverbruik sinds 1980 gedaald met 25%. Energie besparen is aan de toekomst denken Zowel in Den Bosch als in Zoeterwou- de hebben de besparingsmaatregelen die door de energiecommissies zijn ge coördineerd, een zeer positieve in vloed gehad op de vermindering van het energieverbruik. En er zijn nog verdere ideeën. Naast de besparingen in de technische sfeer zijn de Interne Diensten van de kantoorgebouwen ook bezig om door middel van persoonlijke contacten te trachten het energiebewustzijn van de kantoorbewoners te vergroten, want: "Energie besparen is aan de toekomst denken" U helpt toch ook mee? Een volgende keer vertellen we wat over de energiesituatie bij Vrumona en de Gedistilleerd en Wijngroep Neder land. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11