Enige nummers geleden hebben wij gesproken over het energieverbruik in onze Nederlandse brouwerijen en de daling hiervan die inmiddels is opgetreden. Deze keer zullen we eens de kantoorgebouwen van de vesti gingen in Den Bosch en Zoeterwoude onder de loep nemen en zien wat daar aan besparingen is bereikt. Yhn het energiefront vorkomen, zodat het niet nodig is ra men en deuren open te zetten omdat de verwarming te warm is. Waar mogelijk, is de verlichting ver minderd: op de gangen en in de kan toorruimtes. Uiteraard heeft de techni sche dienst dit doordacht doorgevoerd. Voorkomen moet worden dat op die plaatsen waar het licht echt nodig is, een ongewenste donkere toestand ont staat. Goed resultaat Alles bij elkaar heeft deze reeks maat regelen interessante gevolgen gehad: Het elektriciteitsverbruik is zo'n 7% omlaag gegaan en het gasverbruik in drukwekkend. Dat laat het volgende staatje zien: Gasverbruik kantoor 's-Hertogen bosch 1979 230.887 m3 1980 210.213 m3 1981 188.521 m3 1982 145.324 m3 Ongetwijfeld zal de zachte winter hier ook aan hebben meegewerkt, maar ook als deze invloed uitgeschakeld wordt, en dat is berekend, dan is het een resultaat dat gezien mag worden. Zoeterwoude Ook in Zoeterwoude is een hele reeks maatregelen genomen om de energie behoefte omlaag te brengen Gezien de grootte van het gebouw is de verwarmings- en ventilatie-apparatuur aanzienlijk uitgebreider en ingewikkel der dan in kleinere gebouwen zoals in 's-Hertogenbosch. Uitvoerig onder zoek heeft uitgewezen dat de te ver krijgen voordelen aan besparing bij volledige optimalisering van de ventila tie- en verwarmingsinstallatie in geen vergelijk stond met de daaraan verbon den uitgaven. Dus werd gekeken naar deel-optimalisering van de luchtbehan delingsinstallatie en daarvan is het vol gende uitgevoerd: Het installeren van een automatisch werkende regeling voor de zomerven- tilatie. Oorspronkelijk stond geduren de het warmere seizoen de ventilatie van het kantoor continu aan van half mei tot half september. In de nieuwe si tuatie is na 6 uur 's middags de ventila tie uitgeschakeld. Echter: als het bin nen warmer is dan 22°C, öf het tempe- In 's-Hertogenbosch zijn sinds 1979 door de enegiecommissie aldaar heel wat maatregelen genomen om tot vermindering van het energiever bruik te komen. Het rijtje ziet er als volgt uit: Een van de twee centrale verwar mingsketels is vervangen door een zo genoemde hoog-rendementsketel. Door slimme technische toepassingen hebben dergelijke ketels een 10% ho ger nuttig effect dan de normale C.V.- ketel. Om zoveel mogelijk voordeel van de nieuwe ketel te hebben, is de schakeling zo gemaakt, dat de oude ke tel alleen ingeschakeld wordt om pie ken in de warmtebehoefte te dekken. We zeggen dan dat de nieuwe ketel de grondlast draagt. Op de C.V.-ketel-installatie is een zgn. optimizer geplaatst. Dat is een ap paraat dat er automatisch voor zorgt dat als er geen warmte nodig is, de in stallatie buiten werking blijft. Voorko men wordt zo, dat gedurende de week einden en andere vrije dagen en verder 's nachts, onnodig warmte verloren gaat, maar toch (daar zorgt de regeling dan voor) tijdig een aangenaam warm- teniveau bereikt is als het kantoor be volkt wordt, onafhankelijk van de tem peratuur buiten. Om de warmte die van de C.V.-radi atoren in de kantoorruimtes straalt zo gelijkmatig mogelijk toe te voeren, zijn in die kantoorruimtes, om en om, de radiatoren voorzien van thermosta- tische kranen. Pieken in de warmtetoe voer worden hierdoor zoveel mogelijk Centraal bediende zonwering in Zoeterwoude. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10