Men zegt wel eens: "De Engelsen hebben de Port uitgevonden". Mogelijk heeft dit betrekking op een transport zoete rode wijn naar Engeland waaraan men een hoeveelheid gedistilleerde wijn had toegevoegd om door opvoeren van het alcoholge halte het gisten te stoppen. Do Porto had onmiddellijk een groot succes, wat nog toe nam toen later bleek, dat aldus bewerkte wijn veel langer houdbaar was. PORTUGAL DOOR J. ZELLENRATH DEEL 2 De Engelsen werden belangrijke afne mers van deze versterkte wijn en gedu rende bijna drie eeuwen zijn ze de grootste afnemers gebleven. Op het ogenblik heeft Frankrijk verreweg het grootste aandeel in het geëxporteerde volume aan Portwijnen. Oogstjaar In cijfers: in 1980 werd 614.502 hectoli ter Port geëxporteerd: 90% daarvan - 563.000 hl. - ging naar de E.G. Daarin neemt Frankrijk met ruim 254.741 hl., 41% voor zijn rekening. Groot-Brit- tannië komt met 14%% op de tweede plaats en Nederland met 73A% op de vierde. België en Luxenburg volgen Engeland op de voet met 12%% Het eerste deel over Portugal in Vers van 't Vat nr. 2 eindigde met de jaar talaanduiding op het etiket van fles sen Port. In het algemeen zijn port wijnen mengsels - blends - van ver schillende jaargangen, maar soms wordt een jaartal Colheita ge noemd. Deze aanduiding wordt veel gebruikt voor Portugese wijnen, maar zal voor Port gaan verdwijnen en komt nu al niet veel meer voor. Wanneer we over Portwijn voorzien van oogstjaar spreken, dan denken we onmiddellijk aan "Vintage Port". Evenals veel type-aanduidingen voor Port is deze Engelse benaming voor oogstjaar een begrip geworden. Het Portugese woord voor oogstjaar is Colheita. Niet alle oogsten mogen als Vintage gedeclareerd worden. Tot "Vintage" voorbestemde wijnen moeten bij het Instituto do Vinho do Porto in het tweede jaar na de oogst tussen 1 ja nuari en 30 september worden aange meld en moeten dan vóór 30 juni van het jaar n.d.o. op fles gebracht zijn. Decanteren Een Vintage Port drinkt men ge- VIANA DO CASTELO BRAGANCA VINHO VER DE VINHO DOURO PORTO DAO CASTELO BRANCC IALCOBACA TORRES 7vEDRAS ÓcARTAXO PORTALEGRE BUCELAS C OLA REE (jar cave los B0Re'- tl^0A 2 ALENTEJO Salgarve woonlijk niet eerder dan wanneer hij twaalf jaar oud is. Vroeger was het voor elke wijnkenner vanzelfspre kend, dat een zo oude wijn droesem - of bezinksel- zou moeten bevatten. Nu, in onze dagen, is dat niet zo van zelfsprekend meer. Depót in oude flessen komt nauwelijks meer voor. Veel vaste stof wordt bij het op fles brengen via filters verwijderd. Naar mate deze jong gebottelde wijn lan ger op fles verbleven heeft, zal meer droesem (neerslag) zijn gevormd. Een Vintage "moet" dus altijd wor den gedecanteerd, d.w.z. voorzichtig op een karaf worden overgeschon- ken, waarbij het depót in de fles ach terblijft. Een oude "Vintage", veer tig tot vijftig jaar oud, kan wel voor de helft uit droesem bestaan en dat moet u dan weggooien. Wat over blijft verdubbelt de reeds hoge prijs nog eens een keer. Maar een enkele keer mag/moet u zich deze weelde veroorloven. Minder gecompliceerd bij het schen ken is een Late-bottled Port of meer gebruikelijk "Late bottled Vintage". Dat is Port van een bepaalde Vintage =oogst, die pas na lange rijping op fust (6-8 jaar) werd gebotteld. De af zetting van bezinksel heeft al plaats gevonden voordat de wijn op fles kwam. Een Late bottled Vintage be hoeft niet te worden gedecanteerd en kan meestal direkt bij het in de han del komen gedronken worden. Witte Port Dan zijn er de Portwijnen met op het etiket aanduiding van oogstjaar en bovendien de tijdsduur dat de wijn op fust rijpte. Dit is de z.g. Vintage Port matured on wood. Dat laatste moeten we vooral niet verwarren met "Wood-Port". Hier wordt het vinta ge-jaar niet op het etiket vermeld. Dat zou ook niet kunnen, want een wood-port is blend, een mengsel, van verschillende fusten uit verschillende jaargangen. De rijpingstijd op fust wordt uitsluitend vermeld in tiental len - tien, twintig, dertig, of maxi maal veertig jaar. Na zolange tijd op fust heeft Port veel aan kleur verlo ren. Men noemt hem dan "Tawny", dat is taankleurig, bruin-geel. Soms

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8