-UNIEKE CURSUS IN ZOETERWOUDE- Aan het eind van deze maand wordt in de brouwerij Zoeterwoude een vrij unie ke cursus afgerond, die in november 1982 begonnen is: de Cursus Nederlandse Taal voor Anderstaligen. Hoewel er al drie jaar de mogelijkheid bestond Neder landse les te krijgen, werd deze niet opti maal benut. Met name kwam dit door de diverse ploegendiensten. Om die reden werd eind vorig jaar gestart met een cursus volgens een geheel andere op zet. Moeilijk. Het lesboek "Zo'n 27% van de mede werkers in Zoeterwoude wordt gevormd door bui tenlanders. Een aantal van hen spreekt geen of nauwe lijks Nederlands", verklaart Wiebe Buising de noodzaak tot de opzet van een nieuwe cursus. Buising is oplei dingsfunctionaris in Zoeter woude en initiatiefnemer van de huidige cursus. "Het is belangrijk dat men met zijn collega's en chefs kan praten. Bijvoorbeeld met het oog op de regelingen die in de toekomst onge twijfeld zullen worden ingevoerd in het kader van de Arbo-wet. Ieder moet dan deel kunnen nemen aan veiligheidsbesprekingen en werkoverleg. Ook in ver band met de medezeggen schap is het onontbeerlijk dat eenieder Nederlands kan praten en begrijpen." Uitgangspunten Het grootste probleem van de reeds bestaande cursus, die sinds maart 1980 door de Stichting Buitenlandse Werknemers werd ver zorgd, was het feit dat deze 's middags -dus buiten werktijd- werd gegeven. Buising: "Als de medewer kers late- of nachtdienst hadden, kwamen zij niet speciaal terug naar de brouwerij voor die Neder landse les. Vaak was dat ook onmogelijk omdat men niet over eigen vervoer beschikt. Het gevolg daar van was dat men eenmaal in de drie weken een les volgde. Vooral als het geleerde niet in de praktijk wordt gebracht, is die tussenliggende periode te groot om op korte termijn resultaten te boeken." In overleg met de afdelingschef verpakken, de heer J. Rosier, is daarom naar een andere methode gezocht. Het uitgangspunt was de gehele bezetting, met een andere nationaliteit dan de Nederlandse, in een zo kort mogelijke periode op een werkbaar communicatie-ni veau te brengen. Hiertoe is de hulp van twee docenten Nederlands, verbonden aan het Instituut voor Andersta ligen, ingeroepen. In sa menwerking met hen is besloten uit te gaan van een cursus: - voor buitenlandse mede werkers die geen of nauwelijks Nederlands spreken; - die korte lesperioden kent (maximaal 20 minuten per les); - die iedere dag gevolgd dient te worden; - die in werktijd wordt gegeven, dus ook 's a- vonds en 's nachts; - die niet meer klassikaal, maar individueel is. In werktijd Nadat alle wachtchefs een inventarisatie hadden gemaakt van de taalbeheer sing van hun medewerkers, werd begin november van het vorig jaar met de cursus gestart. Hieraan namen 37 personen deel. Drie leraren zijn aangetrokken om het in vier groepen verdeelde aantal cursisten les te geven. Iedere leraar heeft een 'eigen' groep, die hij of zijal naar gelang van de ploegendienst 's ochtends, 's middags of 's nachts, lesgeeft. De twee docenten van het Instituut voor Anderstaligen zijn verant woordelijk voor de cursus. Zij hebben een lesprogram ma opgezet en zorgen voor de begeleiding van de lera ren. Woorden uit de praktijk Iedere cursist krijgt gedu rende 24 weken elke dag les. Zo'n les duurt twintig minuten. Door onderwijs kundigen is uitgerekend dat dit de maximale tijd is, die besteed kan worden aan het behandelen van nieuwe stof om een optimaal resultaat te verkrijgen. "Het doel van de cursus is dat men zich verstaanbaar kan maken in enkelvoudige zinnen en door anderen gesproken Nederlands kan begrijpen", legt Wiebe Buising uit. "Daarom is het cursuspro gramma verdeeld in drie J. Teofïl Sousa is afkomstig van de Kaapverdische Ei landen en werkt sinds vier jaar in Zoeterwoude. Hoewel hij het wel leuk vindt Nederlands te leren, spreekt hij al leen Nederlands op zijn werk. Ondanks het feit dat zijn vrouw sinds een jaar ook Nederlandse les krijgt en zijn kinderen hier op school zitten, wordt thuis alleen Portu gees gesproken. "Ik wil het wel eens proberen", zegt hij tenslotte, wanneer zijn leraar hem aanmoedigt om thuis te oefenenmaar het is heel moeilijk. De heer A.A. Lima, al 22 jaar in Nederland, heeft er ook plezier in. Sinds hij thuis verteld heeft dat hij Neder landse les krijgt, ontkomt hij er niet meer aan daar Nederlands te spreken. "Mijn kinderen vinden het leuk. Zeggen ze 'Kom op pa, gaan we Nederlands praten En dan gaan ze zitten ouwehoeren. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6