Afscheid J. Pijtak P. Hoogendoorn Afscheid J. Folkertsma J. Bliek Zoeterwou.de- Op 17 februari nam de heer J. Pijtak in de Hooiberg afscheid wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. 27 jaar geleden begon hij bij Seven-Up en kwam via Vrumona tenslotte bij Heineken. Laatstelijk was hij werkzaam bij de afdeling marketing management bier. Na de officiële ontvangst van het echtpaar Pijtak met zoon, schoondochter en kleinkind, vond de receptie plaats. Op verzoek van de heer Pijtak werden er slechts enkele korte toespraken gehouden. Achtereenvolgens spraken de heren Veldkamp en Ylstra. Deze laatste bood tevens het per- soneelscadeau aan: een grote koperen scheepstoeter en een enveloppe met inhoud. De heer Pijtak nam hierna zelf het woord. Hij zei in zijn leven vooral "Ups" ge kend te hebben. Ook de periodes bij Seven-Up en bij Heineken behoorden hiertoe. "Als je altijd met plezier naar je werk bent gegaan zoals ik en met collega's in een plezierige sfeer hebt kunnen werken en een goede gezondheid hebt, is het niet moeilijk tot je 65e te blij ven werken. Toch moet ik zeggen dat ik uitkijk naar de toekomst." Tot slot vormde er zich op verzoek van de heer Pijtak geen rijmaar ging hij zelf rond om van een ieder afscheid te nemen. Zoeterwoude- Op 8 maart was het exact 40 jaar geleden dat de heer P. Hoogendoorn in dienst trad bij Heineken. Ter gelegenheid hiervan werd de jubilaris, vergezeld van zijn familie, in de Van Swietenkamer ontvangen door de heren Welmers, Van der Knaap, Westra, Dikken en De Geus. Vervolgens vond in de gezellige drukke Hooiberg een receptie plaats, waar op verzoek van de heer Hoogendoorn geen lange toespraken werden gehouden. Uiteraard waren er toch woorden van dank en waardering van achtereenvolgens de heren Welmers, Westra en Dikken. Met name blikten zij terug op de carrière van de jubilaris. Deze is begonnen als timmerman op de Rotterdamse vestiging. Later is hij aangesteld als voor man in de bouwkundige werkplaats en schilderwerk plaats en momenteel is hij groepsleider binnen de bouwkundige werkplaats te Zoeterwoude. Namens het personeel werd een geschenk onder couvert aangebo den voor de nog aan te schaffen video-recorder. Onge twijfeld zal hierop als eerste de film van het jubileum worden gedraaid, daar regisseur Dikken het geheel heeft vastgelegd. Leeuwarden- De ontvangstzaal "D' Oude Bok" was op 25 februari tot de laatste plaats bezet in verband met het afscheid van een zeer markante figuur, namelijk de heer J. Folkertsma. Allereerst las de heer Goos een te lex voor, afkomstig van de heer Van der Zee, waarna hij de heer Folkertsma schetste als een voortreffelijk medewerker, op wie te allen tijde een beroep kon wor den gedaan. Hierna belichtte de heer Siemens de heer Folkertsma als mens en de rol die hij speelde in het be stuur van de personeelsvereniging als animator van vele evenementen. Namens het gehele personeel werd hem veel dank toegezegd. Dit ging vergezeld van een 'mini'- parasol, die te zijner tijd kan worden ingeruild tegen een echte parasol. Een mand gevuld met Bokma pro- dukten en de nodige oude afgelopen schoenen, was eveneens een geschenk van de personeelsvereniging. Tot slot roemde de heer Hemrica, namens de Invoer en Accijnzen, de bijzondere samenwerking tussen deze dienst en de heer Folkertsma, die bijna 30 jaar als distil lateur werkzaam is geweest. Een benoeming tot onbe zoldigd ambtenaar van de Invoer en Accijnzen was hiervan het gevolg. Zoeterwoude- Op 10 februari werd het 25-jarig dienstjubileum van de heer Bliek gevierd. Na de officiële ontvangst vond in de Hooiberg aan sluitend de receptie plaats. Eerste spreker was de heer Welmers. Hij blikte met name terug op de vele malen dat beiden de degens hebben gekruist in de relatie vak bond-onderneming. Naast zijn dagelijkse werkzaam heden bij de afdeling bewaking is de heer Bliek name lijk voorzitter van de Bedrijfsledengroep. De heer Welmers sprak zijn waardering uit voor de plezierige samenwerking in het vraag- en aanbodspel. Vervolgens memoreerde de heer Van Puffelen het belangrijke jaar 1958, waarin de jubilaris in dienst trad. Tevens over handigde hij het personeelscadeau, een drietal weten schappelijke boeken. De heer Bliek, zelf vaak optre dend als spreekbuis van de vakbond, werd nu zelf toe gesproken door de heer Iedema namens de Centrale Kontakt Kommissie Heineken en de heer Post van de B.L.G. Tot slot sprak de heer Bliek zijn dankwoord, uitgaande van zijn 25-jarige ervaring bij Heineken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25