OVfRNM MURPHY Neierlands mulaaf bij Bralirwa in Rwanda Per 22 september 1982 is jonkheer M.W.F. Boreel, algemeen directeur van Bralirwa in Rwanda, door H.M. Koningin Beatrix benoemd tot Hono rair Consul voor Rwanda. Per 1 no vember ging de Nederlandse vlag in top in de tuin van het directiehuis in de hoofdstad Kigali. Officieel valt Rwanda, een land dat iets kleiner is dan België en een bevolking telt van 5,5 miljoen inwoners, onder de be voegdheid van de Nederlandse ambas sadeur te Kinshasa in het buurland Zaïre. Gezien de afstand van circa 2000 kilometer, is het niet goed moge lijk de Nederlandse belangen en de be- 22 september 1982 No 63 Afschri ft E A T R I X BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN. PRINSES VAN O R A N J E - N AS S A U, ENZ. ENZ. ENZ. Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 september 1982, Directie Buitenlandse Dienst, DBD/DC-234980; Gelet op artikel 66 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 (Stb. 1970, nr. 74); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: jonkheer M.W.F. Boreel te benoemen tot consul der Nederlanden te Kigali (Rwanda), buiten bezwaar van 's Lands schatkist. Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 's-Gravenhage, 22 september 1982 w.g. BEATRIX DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, w.g. van Agt Voor eensluidend afschrift, het Hoofd van het Bureau Secretarie (A, Veis Heijn-de Hoon) langen van de Nederlanders ter plaatse goed te behartigen. Om die reden wor den veel taken gedelegeerd aan een honorair consul. Of, zoals de term offi cieel luidt: "een consul buiten bezwaar van 's Lands schatkist". Aangezien het kantoor van Bralirwa nogal buiten het centrum van Kigali ligt, besloten de heer en mevrouw Boreel om het consulaat thuis te vesti gen. Dit komt bovendien goed uit aan gezien mevrouw Boreel het secretari aatswerk op zich heeft genomen en eventuele bezoekers te woord staat. Het werk op het consulaat is erg geva rieerd en het echtpaar Boreel doet het dan ook met veel plezier. Op de foto's ziet u de Nederlandse vlag in de tuin van het echtpaar Boreel en de heer Boreel (links op de foto) in ge sprek met enige Nederlanders tijdens een kennismakingsborrel voor de Ne derlanders. Er zijn twee van dergelijke kennismakingsbijeenkomsten georga niseerd. Een in Gisenyi en een in Kigali. In Rwanda wonen namelijk on geveer 180 Nederlanders, die veelal werkzaam zijn als missionaris of zende ling en in de ontwikkelingshulp. Rwanda is bijvoorbeeld een belangrijk land voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. De Raad van Bestuur van Heineken N.V. heeft een voorlopige overeen komst getekend inhoudende de over name van de activa van J.J. Murphy's Ltd. in Cork, Ierland. In deze brouwe rij wordt sinds 1978 Heineken bier in li centie gebrouwen. De jaarcapaciteit van deze brouwerij bedraagt ongeveer 200.000 hectoliter. Bij het definitief bereiken van over eenstemming is het de bedoeling het brouwen en verkopen van Heineken bier en Murphy Stout in Ierland voort te zetten. Tevens zullen de bestaande handelsactiviteiten op het gebied van gedistilleerd en wijn worden voortge zet. m mtïïmttïïP

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24