G.W. van der Poel Heeft het oog van de draaier et machinepark van een bottela rij bestaat uit talloze onderde len: assen, bussen, koppelingen etcetera. De heer G.W. van der Poel uit Bunnik is in zijn dagelijkse werk nauw betrokken bij die onderdelen. Hij is namelijk werkzaam in de draai erij, een onderafdeling van de mecha nische werkplaats. Al die onderdelen, die gerepareerd of vervangen dienen te worden, worden in de draaierij ver vaardigd. In alle soorten en maten worden zij door de heer Van der Poel gedraaid of gefreesd. Uiteraard is er vrijwel altijd haast mee gemoeid. Voor de heer Van der Poel vormt dat geen probleem. "Ik weet eigenlijk niet beter, ik ben er mee op gegroeid." De heer Van der Poel weet zo goed waarom de nodige spoed be tracht moet worden, omdat hij zelf lange tijd bij de storingsdienst werk zaam is geweest. "In 1964 ben ik bij Vrumona begonnen. Als gediplo meerd meester-draaier werd ik aange nomen omdat er een draaibank zou komen. Die kwam er inderdaad een half jaar later. Ik weet nog goed, dat toen ik voor het eerst iets draaide, ie dereen om de draaibank stond. Het was ook een hele vooruitgang. Voor die tijd was alles aan elkaar gelast. Je kunt wel zeggen dat de technische dienst door de komst van de draai bank van de hel in de hemel kwam." Maar na drie jaar in de draaierij ge werkt te hebben, ging de heer Van der Poel over naar de storingsdienst. "Ik wilde hoger op." Een hernia stak ech ter een spaak in het wiel. De heer Van der Poel ging onlangs om gezond heidsredenen dan ook weer terug naar de draaierij "Alles dat binnenkomt aan materiaal ken ik, ik weet waar het voor dient. Met mijn collega's van de storings dienst heb ik natuurlijk veel overleg. Ook bij het werk van de elektrotech nische dienst, de meet- en regelwerk plaats, de energiedienst en de mecha nische werkplaats ben ik altijd recht streeks betrokken. Maar het leuke van mijn werkzaamheden bij de draai erij vind ik, dat ik er geheel verant woordelijk voor ben. Ik heb er ook plezier in. Je kunt laten zien wat je ge maakt hebt, want er komt echt een eindresultaat uit je handen." "Iedereen kan wel een beetje werken met een draaibank", zegt de heer Van der Poel. Maar hij voegt er onmiddel lijk aan toe dat het draaiersvak enig improvisatietalent en een 'goed oog voor passingen' vereist. Zeer nauw keurige meetapparatuur komt er aan te pas om te weten of iets op een tien de of een honderdste van een millime ter afgedraaid moet worden. Boven dien is het noodzakelijk dat het opper vlak van een onderdeel volledig glad is. "Een machine moet een heel jaar kunnen werken. Wat ik aan onderde len aflever, moet dus ook zodanig van kwaliteit zijn, dat het een jaar lang zonder problemen zijn dienst doet. Het mag niet storingsgevoelig zijn. Maar alles dat hier de draaierij uit gaat, en dat is veel, is goed gecontro leerd. Het past precies. Dat moet ook wel, want de draaierij is de hoofdmoot van een machinepark. Dat zeg ik niet omdat ik dit werk toevallig doe, dat is gewoon zo." Door zijn werkzaamheden heeft de heer Van der Poel wat hij noemt 'het oog van de draaier' gekregen. Dat werkt uiteraard ook door op zaken die niet direct betrekking hebben op zijn vak. "Ik zie het meteen als er bijvoor beeld een schilderij scheefhangt of als een tafelpoot niet precies hetzelfde is als de andere." Ook de t.l.-buizen die de muziekvereniging, waarvan hij lid is, had opgehangen, ontsnapten niet aan zijn aandacht. "Ik zag het gelijk toen ik binnenkwam: ze hingen scheef!" Ieder jaar start medio september de revisieperiode in Bunnik. Deze duurt tot circa half maart. Voor de heer Van der Poel breken dan drukke tijden aan. Toch ziet hij niet echt met span ning naar de revisie uit, in de zin dat hij nieuwsgierig is naar de kwaliteit van de materialen die hij het jaar daar voor heeft gemaakt. "Wel loop ik na afloop van de revisie graag langs de lijn om te zien wat er veranderd is. Dan denk ik: 'dat draait weer mooi'." Hoe druk de heer Van der Poel het tij dens de revisie ook mag hebben, hij zorgt ervoor tijd te hebben voor ieder een. "Dat is tegenwoordig de belang rijkste factor. Bovendien maak ik geen onderscheid tusssen de mensen die hier komen om met iets te worden geholpen. Ik mag dan ook wel zeggen dat ik een gezien persoon ben in Bun nik." 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19