Na de samenvoeging van de horecagebieden Over- ijssel/Veluwe en Arnhem/ Nijmegen heeft het even geduurd voordat de perso neelsvereniging Zwolle zich als herboren kon presenteren. Door deze samenvoeging was men genoodzaakt de naam te veranderen in Personeels vereniging Gelderland/ Overijssel. Dat dit niet ten koste ging van de kwaliteit bleek op 21 januari. Op deze datum stond een kegelavond op het pro gramma in het centraal gelegen Apeldoorn. Daar er bij deze sport nogal eens verschil bestaat tussen de meer geoefende 'semi- profs' en de goedwillende 'amateurs', had spelleider Schipper een leuke variant bedacht. Per baan (circa 10 spelers) had men de be schikking over een zelfge maakt ganzebordspel. Het aantal omgeworpen kegels bepaalde het aantal plaat sen dat men vooruit mocht gaan. Uiteraard zat dit spel vol met valstrikken zoals het gevang, de doorgezakte brug en de alom bekende put. Hierbij moest men beurten overslaan danwel vele plaatsen terug. Al snel bleek dat ook hier de hardlopers vaak doodlopers waren. Diegenen die aan het einde van de avond het verst waren gekomen op dit ganzebord, speelden tegen elkaar in een dames- en herenfinale. Voor de beste drie dames en heren waren er enkele zeer aantrekkelijke prijzen. Al met al was het een bijzonder geslaagde avond, die ruim honderd personen in gezelligheid bijeen bracht. Reden te meer om op de ingeslagen weg voort te gaan. Reisvereniging Vers van 't Vat heeft op zaterdag 8 januari haar jaarlijkse contactavond gehouden. Na een welkomstwoord van voorzitter C.W. Zwaan had eenieder de gelegenheid te dansen op de mu ziek van het Music Trio. Uiteraard werd er weer een bingo en een tombola gehouden. Na deze ge zellige avond kunnen de leden naar de volgende grote bijeenkomst uitkijken: de jaarlijkse busreis. Deze vindt plaats op 28 en 29 mei en zal ditmaal naar Friesland voeren. Na de overnachting in Heerenveen worden ondermeer Sneek en Hinde- loopen aangedaan, waarna het afscheidsdiner van de 31e bustocht in Akersloot zal worden gehouden. De reisvereniging hoopt op een mooie reis met goed weer en een vrolijk humeur. In Leeuwarden werd onlangs voor de zevende keer om het kampioenschap sjoelen gestreden. Tot nu toe had dit iedere keer een andere winnaar opgeleverd. Hieraan is echter dit jaar een einde geko men, want de heer J. van de Ley wist voor de tweede maal de wisselbeker, die hiervoor door het bestuur der personeelsvereniging beschikbaar was gesteld, in de wacht te slepen. Hij werd overigens op de voet gevolgd door drie deelnemers met hetzelfde aantal punten. Namelijk de heren T. Bakker en D. Brouwer en mevrouw L. van de Ley. Zij moesten nogmaals om de 2e en 3e prijs sjoelen. De heren Bakker en Brouwer eindigden hierna respectievelijk als 2e en 3e. Ondanks het feit dat de personeelsvereniging van Bokma hoopt dat de belangstelling volgend jaar groter zal zijn dan ditmaal het geval was, had dit jaarlijkse evenement zeker niet aan gezel ligheid ingeboet. Als u interesse heeft kunt u dat allemaal meemaken, mét uw familieleden. Inlichtingen krijgt u bij B. Goedhart 071-814964. Tot ziens. De Heineken Voetbalver eniging Zoeterwoude (H.V.Z.) gaat haar 8ste levensjaar in. Met een nieuw bestuur dat er veel zin in heeft, waait er een nieuwe wind door de vereniging. In het afgelo pen seizoen hebben zij op eigen gelegenheid zo'n 30 wedstrijden georganiseerd. Veel bedrijven en vereni gingen belden op om een wedstrijd te mogen spelen. Nu is het plan om de club aan te melden bij de K.N.V.B. afdeling Leiden. De bedoeling is met 3 elftallen aan de competitie mee te gaan doen. Als er genoeg leden te vinden zijn, kunnen dat er wellicht 4 worden. Zij hebben de mogelijkheid op dinsdag en donderdag (op het speel veld mét verlichting) te trainen. Ook kaartavonden en wedstrijden tegen gerenommeerde clubs staan op het programma. Wat dacht u van de Feyenoord-amateurs en het Artiestenelftal (van 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 18