Voor de jaarlijkse Heineken Prijs van het Groninger Universiteits fonds was dit jaar door de Subfaculteit Biologie van de Rijksuniversiteit Gro ningen de heer B. Ens voorgedragen. Hij mocht op 18 februari in Amster dam de door Heineken Nederland B.V. beschik baar gestelde prijs, groot f 5.000,-, in ontvangst nemen uit handen van directeur drs. B.W. Drost. Biologiestudent Ens heeft onder meer studies verricht naar leerprocessen bij fourageergedrag, ethologie en voedselecologie van de wulp (een vogelsoort). Zoals u reeds in eerdere nummers van Vers van 't Vat hebt kunnen lezen, werd het terrein van Vru- mona B.V. medio 1982 uitgebreid met 39.000 vierkante meter. Nadat dit terrein bouwrijp gemaakt was, werd in een periode van vijf maanden een enorme opslaghal ge bouwd. Op maandag 31 januari j.l. kon tijdens een korte plechtigheid deze nieuwe opslaghal in gebruik worden genomen. Nadat in de periode tussen de eerste oplevering en de officiële ingebruikname de voorra den vanuit de opslagplaat sen buiten Bunnik naar het Vrumona terrein waren teruggehaald, kon de algemeen directeur van Vrumona B.V. de heer H.F.M. Coebergh op de laatste dag van januari letterlijk en figuurlijk de toegang van de nieuwe opslagruimte openen, waarna de vrachtauto's ook vanuit deze opslag beladen konden worden. Door de uitbreiding met deze nieuwe hal met een nuttig vloeroppervlak van 5.500 m2 in de reeds bestaande gebouwen van het "uitbrei dingsplan", beschikt Vrumona thans over een overdekte opslag van 15.600 m2 voor gereed produkt. Naast de bouw van de hal werd de buiten opslag voor lege emballage uitgebreid met 11.000 m terwijl nog een oppervlakte van ca. 10.000 nr beschik baar blijft voor uitbreidin gen in een later stadium. Door de ingebruikname van deze nieuwe accommo datie behoort het pendelen van en naar de drie externe opslagplaatsen tot het verleden, waardoor op de transportkosten fors bezui nigd wordt. Het opslagren dement is door de nieuwe opzet met 25 verbeterd. Bij het ontwerp en de bouw van de hal en de buitenopslag -een en ander in nauwe samenwerking met het Heineken Bouw bureau- werd gestreefd naar het zo goed mogelijk realiseren van de wensen van de toekomstige gebrui kers voorzover dat binnen de grenzen van het be staande terrein en bebou wing mogelijk was. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10