HENEKEN AUSTRALIA OPERATIONEEL Australia bezig met het opgang bren gen van de import van Bokma Jenever uit Nederland. Dit is een produkt dat door de relatief grote Nederlandse ge meenschap in Australië, circa 200.000 personen, wordt gedronken. Het kantoor van Heineken Australia is gevestigd in Noord-Sydney. In de laat ste vijf jaren is dit uitgegroeid tot het een na grootste zakencentrum van Sydney. Met 3V2 miljoen inwoners is Sydney de grootste stad van Australië, gevolgd door Melbourne met 2lh mil joen. Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane en Perth -de vijf grootste ste den van Australië- hebben te zamen ongeveer 9 miljoen inwoners ofwel 60% van de totale bevolking. 80% van de in totaal 14,6 miljoen inwoners wo nen in de drie oostelijke staten New South Wales, Victoria en Queensland. Het Australische grondgebied is bijna zo groot als dat van de Verenigde Sta ten, exclusief Alaska. Op het gebied van minerale en natuurlijke rijkdom men is Australië een van de rijkste lan den in de wereld. Het kan dan ook be schouwd worden als een van de groot ste leveranciers hiervan. Biermarkt De huidige bierconsumptie is 132 liter per hoofd van de bevolking. Daarmee staat de Australische bierdrinker op de vierde plaats van de wereldranglijst. (Ter vergelijking: in Nederland wordt 89,6 liter per hoofd geconsumeerd.) In totaal wordt er dus 19,3 miljoen hecto liter per jaar geconsumeerd. De im- portmarkt is nog relatief klein. Toch is de jaarlijkse groei van dit segment gro ter dan de groei van de totale bier markt per jaar. Op dit moment heeft Heineken 40% van de importmarkt. Dit houdt in dat Heineken bier de eer ste plaats inneemt onder de geïmpor teerde bieren. V.l.n.r. Managing director van Heineken Australia L.F.D. van der Minne, A. Ypma (regionaal exportmanager Azië, Australië en het Caraïbisch gebied) en boekhouder T. Mil- ward De heer Ypma geeft aan de general manager van Cawsey, V. Emery, de 'Heineken Salesman of the Year Award' in bewa ring. Deze prijs zal eind 1983 worden uitgereikt aan de beste vertegen woordiger. Ondanks de hoge temperatuur werd er een dame in Volendams kostuum gestoken om het Heineken bier uit Nederland te promoten Per 1 november 1982 is Heineken Aus tralia Pty. Ltd. operationeel gewor den. Heineken Australia zal zich voor namelijk bezighouden met de import, marketing, verkoop en promotie van Heineken bier. De distributie van Heineken bier wordt verzorgd door drie firma's die ieder exclusieve rechten hebben voor de distributie van Heineken. De distributie voor New South Wales, Victoria en Queensland Tasmania wordt verzorgd door John Cawsey Co. Pty. Ltd., Zuid-Austra lia wordt beleverd door A.E. F. Tol- ley Pty. Ltd., terwijl Johnson Harper Pty. Ltd. West-Australië voor zijn re kening neemt. Tevens is Heineken De Heineken displayruimte in het kan toor, waar afnemers en relaties ontvan gen kunnen worden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 8