Pasteurs vlot uitgewisseld Kleine proefmouterij geautomatiseerd Bmmmmm W HiiiltiHH Slechts enige dagen waren er nodig om de twee pas teurs van colonne 1 te Zoeterwoude te vervangen. Daarvoor zijn inmiddels twee nieuwe in de plaats gekomen. Deze pasteurs zijn iets korter en breder dan de vorige. Per pasteur zijn vier etiketteermachines aangesloten. Een wezenlijk verschil levert de huidige inspectie-apparatuur op. In plaats van vóór de pasteur, is deze apparatuur nu in de etiketteermachines inge bouwd. Op foto 1 ziet u een momentopname tijdens de werkzaamheden. Rechts op de voorgrond een oude pasteur, links een aantal medewerkers die bezig zijn met het aanpassen van de vloer aan de oppervlakte van de te plaatsen pasteurs. Foto 2 toont de opbouw- werkzaamheden met rechts de twee nieuwe pasteurs. Het volledig automatische bedieningspaneel van de kleine proefmouterij in Zoeterwoude Een gedeelte van de proef- brouwerij in Zoeterwoude wordt in beslag genomen door de proefmouterijIn deze mouterij staan zes bakjes van elk zo'n 1,2 kg inhoud waarin het moutpro- ces van weken, kiemen en eesten plaatsvindt. Tot voor kort werden de moutbakjes met de hand bediend. Daar is nu verandering in geko men. Vanaf medio januari werkt dit gedeelte van de proefbrouwerij volledig automatisch. Het instru mentarium van de mout bakjes is volledig individueel instelbaar zodat zij onaf hankelijk van elkaar gepro grammeerd kunnen worden. Alle fasen van het moutpro- ces zijn nu automatisch regelbaar: tijd, temperatuur en luchttoevoer. Het is weliswaar een grote en kostbare ingreep geweest die ruim een jaar heeft geduurd, maar hiermee wordt optimale procesbe waking mogelijk gemaakt. Echter, het belangrijkste van deze overschakeling is dat de proeven nu zéér nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden. De laatste jaren wordt aan de kwaliteit van het mout steeds hogere eisen gesteld. Met deze automatisering zal het mogelijk worden om in de toekomst betere en meer uitgebreide proeven te ne men.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 6