ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET INGEVOERD Met ingang van 1 januari dit jaar is de Arbo- wet in werking getreden. Arbo staat voor "arbeidsomstandigheden" en de Arbo-wet regelt de zorg voor drie belangrijke zaken: de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Voor die drie zaken is in eerste instantie de werkgever verant woordelijk. Maar ook de plichten en ver antwoordelijkheden van de werknemer zijn in de wet geregeld. De Arbo-wet komt in plaats van een aantal eerdere wetten, waarvan de Veiligheidswet uit 1934 de be kendste is. Werken aan werk In 1982 is er een Stuurgroep ingesteld die als opdracht had het doen van aanbeve lingen aan de directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. omtrent de introductie van de wet in onze onderne ming. Eind december jongstle den heeft de Stuurgroep een tussenrapport uitgebracht en in de loop van de komende maanden worden deze aanbe velingen in discussie gebracht. In fasen De Arbo-wet bevat een groot aantal regels en bepalingen. Die worden niet allemaal tegelijk van kracht. Het is de bedoeling om de wet geleidelijk in te voeren. De gehele wet zal naar verwachting in 8 jaar worden ingevoerd. In januari 1983 is een aantal artikelen in werking getreden. In dit verhaal geven wij de belangrijkste daarvan weer. Tevens wordt aangegeven wat de aanbevelin gen van de Stuurgroep zijn. Geregeld Omdat de Arbo-wet voort bouwt op de Veiligheidswet van 1934 zijn bepaalde artike len uit de wet bij ons bedrijf al geregeld. Zaken als het toepassen van veilige produk- tie- en werkmethoden, het aanpakken van gevaren bij de bron en het vermijden van het gebruik van gevaarlijke werktuigen, machines en dergelijke. Diè zaken hebben in het sociale beleid van de afgelopen jaren al veel aan dacht gekregen. Beleid Een belangrijk artikel uit de Arbo-wet is dat waarin het bedrijf voorgeschreven wordt een beleid te formuleren gericht op de grootst mogelijke veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de bevorde ring van het welzijn van de medewerkers. Heineken heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven met de Nota Sociaal Plan Heineken Nederland, die dient als een basis van het te voeren beleid. Per vestiging worden er ook op het gebied van arbeidsomstandigheden veiligheidsjaarplannen ge maakt (ter bevordering van de veiligheid en gezondheid). Verder heeft de Stuurgroep Arbo aan de directie van Heineken Nederlands Beheer de aanbeveling gedaan een coördinerende veiligheidsfunc tionaris te benoemen. Samenwerking en overleg Een van de pijlers van de Arbo-wet is de samenwerking tussen werkgevers en werkne mers in het behartigen van dc zorg voor veiligheid, gezond heid en welzijn èn het overleg hierover. Dc eerste fase van de wet bevat regels voor het overleg op twee niveaus: op ondernemingsniveau via de ondernemingsraad èn op nationaal niveau via de Arbo- raad (een adviescollege voor de Minister van Sociale Za ken). Nieuwe rechten van de onder nemingsraad De Arbo-wet sluit voor een deel aan bij de bestaande rechten van de ondernemings raden en geeft voor een deel nieuwe rechten aan onderne mingsraden met het oog op de zorg voor veiligheid, gezond heid en welzijn van de werkne mers. Zo krijgt de onderne mingsraad naast het bestaande recht op scholing en vorming nu ook het recht op de nodige inlichtingen, in het bijzonder van de ambtenaren van de Arbeidsinspectie en van het hoofd van de bedrijfsgezond heidsdienst, het recht op het vergezellen van ambtenaren van de Arbeidsinspectie op hun rondgang door het bedrijf en het recht op contact met ambtenaren zonder aanwezig heid van derden, tenzij de betrokken ambtenaar dit weigert. Een ondernemings raad kan een commissie instellen, waarin dan het overleg over veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers plaatsvindt. Aan deze comissie kunnen de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad volledig of gedeeltelijk worden overge dragen Arbeidsinspectie De ambtenaren van de Ar beidsinspectie worden belast met de handhaving van de Arbo-wet en met de medewer king aan de uitvoering hiervan. Om de naleving van de wet te waarborgen staat een nieuw 'instrument' ter beschikking aan de Arbeidsinspectie, nl. de "aanwijzing" naast de reeds bestaande instrumenten, dc 'eis' en 'stillegging van het werk'. Deze wordt gericht aan de werkgever of in sommige gevallen aan de werknemers en hierin staat vermeld welke maatregelen moeten worden getroffen, als de Arbeidsin spectie van oordeel is dat een of meerdere bepalingen niet of onvoldoende worden nage leefd. Gelijkwaardigheid Naast de eerder aangeduide bestaande en nieuwe rechten geeft de Arbo-wet aan de ondernemingsraad een aantal andere bevoegdheden die de gelijkwaardigheid van de werknemersvertegenwoordi ging ten opzichte van de werkgever in relatie tot de Arbeidsinspectie bevordert. Procedures voor onze onder neming moeten nog worden ontwikkeld. Voorlichting De wet spreekt zich duidelijk uit over 'voorlichting' en 'onderricht'. De medewerker moet over de aard van zijn of haar werk worden voorgelicht waar het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn. Op zichzelf is dat ook niets nieuws. Immers, het ligt voor de hand dat deze voorlichting deel uitmaakt van een verantwoor de, brede, werkinstructie. Dit aspect zal extra aandacht krijgen in de functie-gerichte opleidingen. In dit verband zullen ook minimum-oplei dingseisen worden geformu leerd. Jaarverslag Sommige bedrijven worden verplicht tot het maken van een jaarverslag omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn. Hoewel Heineken nog niet tot die aangewezen bedrijven hoort, zal een dergelijk verslag onderdeel uit gaan maken van het Sociaal Jaarverslag. In het nog te publiceren Sociaal Jaarverslag 1982 is al een aanzet gemaakt. Per werkmaatschappij wordt kort aandacht besteed aan de Arbo-activiteiten per vestiging. Gevolgen werknemers Wat zegt de wet over de verplichtingen van de werkne mers? In z'n algemeenheid wordt de verplichting opgelegd om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen met betrek king tot veiligheid, gezondheid en welzijn van henzelf of anderen. Machines, gevaarlijke stoffen, hulpmiddelen en dergelijke moeten volgens de voorschriften worden gebruikt. En de wet verplicht de mede werkers ondermeer aan het voor hen georganiseerde onderricht in dit verband mee te werken. Samen Samenwerken inzake veilig heid, gezondheid en welzijn krijgt veel aandacht van de wetgever. We noemden al het overleg tussen werkgever en de ondernemingsraad. Er is ook een artikel dat de verplichting tot werkoverleg over deze onderwerpen regelt. Dat artikel is voorlopig nog niet van kracht maar het benadrukt het belang dat de wetgever hecht aan een goede samen werking en een goed overleg om tot zo veilig mogelijk werk te komen, met grote aandacht voor de gezondheid en waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Afgelopen maanden zijn er op onze vestigingen verschillende presentaties gegeven over de Arbo-wet. (zie foto)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3