«11I11IÏÏI111I1Ï xxiéiii iimyn hhihhh? |mnnn| r.v M M U'. J «".•«•J Vervolg van pag. 22 Zoetermeer Mw. J.H. Dirksen-Truijens (admini stratie) Mw. R. Straver-Heijgen (verkoop binnendienst Zoeterwoude Mw. J.J. Oosterom-Kuiper (centraal betalingsverkeer) Mw. E.A.M. Versteegen- van Rijt (H.A.G. produktie) BUITENLAND Periode 11 december 1982 t/m 7 januari 1983 Sierra Leone Brewery Ltd. SIERRA LEONE De heer J. H. van Mameren is op 24 december 1982 uit Freetown vertrok ken om alvorens in Nederland deel te nemen aan het Nederlandstalig Semi nar, eerst nog verlof op te nemen. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA Op 13 december is de heer H. Kleijn Hesselink met verlof uit Lagos ver trokken. De heer W. Kool vertrok met bestemming Nederland op 16 december uit Lagos. Op 17 december is de heer Kool in het huwelijk getre den met mw J. A. Zevenbergen. Zijn vrouw zal hem naar Nigeria vergezel len. Ook voor verlof is de familie F. Mulder uit Lagos vertrokken op 18 december, gelijk met de heer J.M. Deutekomdie vanuit Ibadan kwam. De heer Deutekom zal na het verlof niet meer naar Nigeria terugkeren. De familie G. Barnhoorn is definitief uit Ibadan vertrokken op 21 december en de heer J.M.M. Luk voor verlof uit Ibadan op dezelfde datum. De heer J. R. E. Kraft is op 5 januari 1983 naar Kaduna vertrokken, waar hij de functie van Brewing Instructor zal gaan vervullen. De familie F. G.R. Lefebvre is op 7 januari naar België gereisd, om het verlof door te brengen. Bralima S.A.R.L. ZAIRE Met verlof vertrokken uit Kinshasa de families F.N. Glavimans en H G. Liebetrau respectievelijk op 13 en 27 december 1982. De heer H.J. Rutgers is op 16 december uit Kinshasa aange komen in Nederland, alwaar hij ongeveer gedurende één jaar bij HTB-projekten betrokken zal wor den. De heer en mevrouw H.F.M. van Grins ven reisden op 29 december terug naar Kinshasa. S.A.I.C. en Nocal S.A.R.L. ANGOLA De heer J. P.M. de Deijn heeft van 4 december 1982 t/m 5 januari 1983 verlof genoten en is dus inmiddels teruggekeerd naar zijn standplaats Dondo. De heer R. van Vlijmen verliet Luanda op 21 december om het verlof in Nederland door te brengen. Malayan Breweries Pte. Ltd. SINGAPORE De heer M.Kakebeeks is na genoten verlof op 8 januari teruggekeerd naar Singapore. Heineken Oceanian Pte. Ltd. SINGAPORE De familie A.F. Kiljan van Heuven is op 21 december uit Singapore ver trokken om het verlof in Nederland door te brengen. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË De heer L. van der Male verliet op 15 december Jakarta, alwaar zijn deta chering eindigde. De familie R. H. Siwalette vertrok op 22 december uit Jakarta en de familie R. H. Stikkelorum reisde na verlof in tegengestelde richting maar pas op 6 januari 1983. Oriental Brewery ZUID KOREA De familie Th.A. de Man verliet Seoul op 24 december om in Neder land van het verlof te genieten. VERENIGDE STATEN Per 1 januari 1983 heeft de heer G.R. Habbershaw zijn taak als Regional Coordinating Director for U.S.A. and Caribbean Area aanvaard, met als standplaats New York. Heineken U.S.A. Inc. VERENIGDE STATEN De heer W. W.F. de Ranitzdie per 1 januari 1983 tot Area Export Manager in New York is benoemd, is daar heengereisd. National Brewering Co. Ltd. TRINIDAD Na zijn tijdelijk verblijf in Port-of- Spain is de heer L. Teule met zijn gezin op 24 december uit Trinidad naar Nederland gereisd. CANADA Per 1 januari 1983 is de heer E.N. Bakker met zijn gezin in Toronto. De heer Bakker is daar als Area Export Manager werkzaam. DANKBETUIGINGEN Acht december 1982 Man, vrouw, kinderen en kleinkinde ren Samen naar de brouwerij Trotse 40-jarige jubilaris Een dag die nooit vergeten wordt Lang zal het ieder heugen Bedankt Ik hoop u in 1992 weer te zien En dan mijn pensionering te vieren Rest mij nu nog Bedankt Heineken en alle anderen H.J.A.M. van Meerendonk Mede namens mijn huisgenoten bedank ik allen voor het grootse afscheid en tevens voor de vele bloe men, mooie woorden en geschenken. Het was voor mij en mijn familie on vergetelijk. j Zwanenburg Mede namens mijn vrouw en kinderen zeg ik hartelijk dank voor de vele vriendelijke en lovende woorden uitgebracht door directie, chefs en collega's ter gelegenheid van mijn afscheid in het kader van de VUT-re- geling. Tevens voor de mooie bloe men, planten, couverts, vaas en waardebon namens het F.N.V. We gens de vele blijken van belangstelling zeggen wij hartelijk dank. j Qtle Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik allen bedanken voor hun be langstelling tijdens de receptie ter gelegenheid van mijn afscheid van Heineken. Tevens hartelijk dank voor de vele bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen. J. F. van der Lee Graag wil ik op deze wijze nog eens duidelijk maken hoezeer mijn familie en ik genoten hebben van mijn 25-jarig jubileum. De opkomst van zoveel oude getrouwen was voor ons verras send. Heel hartelijk dank aan hen die de moeite namen om te komen, aan de vele goede gevers en zeker ook aan hen die dit festijn verzorgden. J. Krantz Gaarne wil ik iedereen bedanken die mijn afscheidsreceptie op 6 januari 1983 voor mijn gezin en mij tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Hartelijk dank voor de grote belang stelling, de vriendelijke woorden tot mij gesproken, de cadeaus, de brieven, de telegrammen en aan degenen die de afscheidsreceptie hebben georgani seerd. Ik wens het concern en u allen veel succes. G. Leentvaar Hoewel koude een welbekende rol speelt bij de bereiding van ons bier, is veel warmte nodig bij het begin en vooral bij het onmisbare einde, de consumptie. Warmte, maar nu ver oorzaakt door de hartelijkheid van zovele kennissen, vrienden, medewer kers en collega's heeft mijn echtgenote en mij 'als een wolk' omhuld op de dag van mijn afscheid. Allen die op enigerlei wijze tot die warmte bijgedra gen hebben, ook de directie, ons beider hartelijk dank voor dit afscheid in de beste brouwerstraditie B. de Jong Allen, die op enigerlei wijze ertoe bijdroegen de 5e januari voor mij mijn vrouw en ons gezin tot een feest te maken, zeg ik hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan te bemerken hoeveel banden er zijn gelegd in de voorbije jaren. D. Solinger 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 26