25 Afscheid G. Leentvaar H.P. Helleman Afscheid J.M. Coesel IsSmsi SSHSHHSHj. ■A-c-y- 'Zoeterwoude- Op 6 januari vond de afscheidsreceptie plaats van de heer G. Leentvaar van het bureau Coör dinatie ondernemingsradenwerk en personeelsinfor matie. Na een dienstverband van ruim 43 jaren bij Heineken verkoos hij gebruik te maken van de wachtgeldregeling. Na de officiële ontvangst van de fa milie Leentvaar vond een receptie plaats in de druk be zette Hooiberg. Daar de heer Leentvaar deze gelegen heid wilde benutten om persoonlijk van eenieder af scheid te nemen, werd het formele gedeelte niet gevuld met toespraken. Een 'enkel' woord van dank en waardering werd echter toch gesproken door de heer Kuhlman. Deze memoreerde in zijn toespraak de cen trale positie van de persoon Leentvaar binnen onze on derneming. Hij noemde hem 'een spil in het overleg', hoewel de scheidende functionaris van origine doelver- dediger van het roemruchte Ajax is geweest. Namens collega's en personeel werden respectievelijk een radio en een schrijfmachine aangeboden als stoffelijke blij ken van dank voor hetgeen de heer Leentvaar door de jaren heen voor Heineken heeft betekend. Tot slot sprak de heer Leentvaar een origineel dankwoord. Amsterdam- Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum werd op 7 januari mr. H.P. Helleman, die vergezeld was van zijn echtge note, door de heren Jansz, Pels Rijcken en mevrouw Ketting ontvangen. Na het voorlezen van een aantal ge lukstelegrammen gaf de heer Pels Rijcken in het Koelschip het woord aan de heer Van Es. Deze ging in op de loopbaan van de heer Helleman, die in 1958 bij de Amstel Brouwerij op de juridische afdeling begon. Na een periode in Den Bosch is de heer Helleman thans werkzaam bij Concern Juridische zaken op het Wete ringplantsoen. Hierna sprak de heer Jansz de jubilaris toe. Namens zijn collega's bood hij een schilderstuk aan van het oude Entrepot-dok in Amsterdam, waarbij enkele foto's ter illustratie dienden. In het slotwoord bedankte de heer Helleman de beide sprekers. Hij had gekozen voor een receptie, daar hij op deze manier met de vele bekenden uit de afgelopen tijd van gedachten kon wisselen. Amsterdam- Op 19 januari vond in de Raadskelder een receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van de heer Coesel. Voorafgaande hieraan werd de heer Coesel met zijn echtgenote ontvangen door de heren Bremer, Ham en Kruiver. Tijdens de receptie sprak de heer Bremer de heer Coesel als eerste toe. Hij memo reerde de veelzijdige loopbaan van de scheidende, die in 1941 bij Heineken is begonnen. De heer Coesel, die tevens een zestal jaren in het buitenland werkzaam is geweest, sluit zijn dienstverband af als wachtchef van de energie- en storingsdienst. Ter ondersteuning voor de komende tijd overhandigde de heer Bremer hem een boek van Harriet Freezer. Hierna sprak de heer Moes zijn naaste collega toe en haalde hierbij menig oude herinnering op, waarbij de symbolische aanbie ding van het wachtboek 1981 ter illustratie diende. Ver der bood hij namens de collega's een hobby freesma chine en een enveloppe met inhoud aan. In zijn slot woord dankte de her Coesel beide sprekers, zijn colle ga's voor het fijne cadeau en de brouwerij voor de re ceptie, waarbij hij zichtbaar verheugd was zoveel oude bekenden terug te zien. MilimHilfi SB BBBBBBBBSB UliHiliiiij IHHHHSHll SHlHimiliH BS M M M M M M bV jT.V. 9ei< 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25