A. Meyer A „Vroeger was het niet beter, wel anders" Sinds de dag dat de heer A. Meyer 28 jaar geleden bij Heineken in dienst trad ("ik ben afkomstig van Werkspoor, waarvandaan overi gens een aantal Heineken medewer kers is gekomen"), heeft hij altijd het zelfde werk gedaan. "Dat is natuurlijk door de jaren heen gegroeid. Als je bij een bedrijf komt, begin je niet direct met het grote werk." Met 'grote' werk bedoelt de heer Meyer de tal van om vangrijke projecten die hij in die 28 jaar heeft begeleid in de hoedanigheid van projectleider en montageleider in de brouwerij aan de Van der Helst- straat te Amsterdam. Daarbij valt te denken aan de bouw of verbouwingen van hele afdelingen of onderdelen daarvan. Een project dat bijvoorbeeld net afgerond is, is de verbouwing van de filterkamer. Deze betegelde ruimte, waarin de pompen van de filters nogal veel lawaai pleegden te maken, is ver bouwd tot een rustiger en prettiger werkomgeving. "De filters worden nu wat meer van afstand gestuurd, waardoor zij minder storingsgevoelig zijn", legt de heer Meyer uit. "Boven dien is er een cabine gebouwd waarin de filterman die de filters bedient, kan zitten. Dat betekent een verbetering van de werkomstandigheden." Belasting Als project- en montageleider heeft de heer Meyer zich over kleinere en grote re opdrachten gebogen. De bouw van een luifel ten behoeve van de buiten landse toeristen die op straat wachten tot zij een rondleiding krijgen in de brouwerij, behoort tot die eerste cate gorie. Iets groter mag de verbouwing van de keuken en de kantine aan het Weteringplantsoen worden genoemd en, in samenwerking met het bouwbu reau hopreca, de bouw en inrichting van 'De Kuiperij'." Een ontvangst ruimte waarvoor de heer Heineken het initiatief had genomen en zoals wij dat noemen ook als 'bouwpastoor' optrad!' Zeer omvangrijk daarentegen was bij voorbeeld de bouw van een nieuwe bottelarij in de jaren '74/'75. "Dat heeft toen twee jaar in beslag geno men. Dergelijke projecten zou ik niet graag achter elkaar doen. Het betekent een enorme belasting, want je moet op een bepaald tijdstip klaar zijn. Mijn vrouw zei dan ook wel eens dat zij mij bijna niet zag. Ik was er vrijwel dag en nacht mee bezig." Een foto aan de wand van zijn kamer aan de Van der Helststraat getuigt van een andere grootse operatie: de verbouwing van de kelders in 1966. Via een in de muur gehouwen gat moest de apparatuur in delen vanuit de Ferdinand Bolstraat de brouwerij in worden gebracht. Aange zien hiervoor het verkeer inclusief het openbaar vervoer stilgelegd moest worden, werd dit 's nachts uitgevoerd. "Op zich is dat niet zo erg, maar als je het enige weken gedaan hebt, is het daarna moeilijk je lichaam weer aan de normale slaaptijden te laten wennen. Na dergelijke grote projecten wilde ik ook wel eens dat ik het een tijdje rusti ger aan zou kunnen doen. 'Laat ande ren nu maar eens het denkwerk doen, dan zet ik het wel neer'Maar dat is een kwestie van jezelf beperken. Je kunt niet alles tegelijk doen." Bedenken, bestellen en bouwen Wat de heer Meyer het aardigste van zijn functie vindt, is dat hij een op dracht krijgt iets te bouwen dat er nog nooit heeft gestaan. "Die opdracht komt van de bedrijfsleider af. Met een groepje, onder wie de bedrijfsleider, de chef van de technische dienst en de afdeüngschefgaan wij om de tafel zit ten. Je moet als projectleider beden ken hoe de oude apparatuur er uit en hoe de nieuwe er in gebracht kan wor den, zonder dat de afdelingen die moe ten blijven draaien daardoor worden gehinderd. Belangrijk is natuurlijk de grootte van de ruimte en de meest effi ciënte routing van de op te stellen ma chines. Deze uitwerking kan van pro ject tot project verschillen. Ik geloof 19 dat er bij Heineken in Nederland geen twee bottelarijen en geen twee kelders hetzelfde zijn." De heer Meyer maakt vervolgens zelf de eerste schetsontwer pen. Voor de definitieve tekeningen wordt de afdeling H.T.B. ingescha keld. Maar niet alleen het ontwerpen van een project behoort tot de taak van de heer Meyer, ook het bestellen van de benodigde materialen daarvoor. Omdat het hier een kleine brouwerij betreft verricht hij tevens de functie van montageleider. "In de beginfase is er nog niets. Als je dan de plannen op papier hebt gezet, kun je je al voorstel len hoe het er uit gaat zien. Het is leuk in het echt te zien staan wat je aanvan kelijk in gedachten hebt gezien." Ook de samenwerking met tal van andere afdelingen 'buiten' de brouwerij zoals meet- en regel, elektro en technische inkoop van CE Zoeterwoude, ervaart de heer Meyer als plezierig. "Vooral bij grote projecten. Het is ook noodza kelijk omdat je dan als Heineken één gezicht naar buiten toont." Toch weet de heer Meyer niet of hij, als hij een beroepskeuze moest doen, hetzelfde werk zou kiezen. "Een moeilijke vraag. Vroeger leerde je een vak en dan deed je later dat werk. Nu moet je maar afwachten of er wel werk is. Vooral als ouder van opgroeiende kinderen maak ik mij daar bezorgd over. Daarmee wil ik niet zeggen dat vroeger alles beter was. Het was wel anders. In ieder geval ben ik niet ge schikt voor een baan waarvoor ik de hele dag achter mijn bureau moet zit ten." Ondanks het feit de de heer Meyer al 28 jaar in Amsterdam werkt, zou hij het geen probleem vinden over geplaatst te worden. "Het verbreedt misschien je gezichtsveld. En op de an dere vestigingen ken ik genoeg colle ga's. Want door de jaren heen is hier veel veranderd. Er zijn veel bekende gezichten weggegaan. Hetzij naar an dere vestigingen, hetzij door gebruik te maken van een regeüng. Daarom zou ik een overplaatsing niet erg vinden." iiimmiiiiii g Ijjuimm imimmiiii a V r.v ,v t. a ü,T.*j.y+

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 19