porto Volgens de laatste berichten zou Portugal wel eens eerder lid van de E.G. kunnen worden dan Spanje. Dat ik deze landen, wat wijn betreft, direct in relatie breng met de E.G. ligt voor de hand. Wijnen uit Spanje en Portugal, Iberisch schiereiland ge noemd, zullen goedkoper aangeboden kunnen worden zodra de invoerrechten, ver schuldigd bij binnenkomst in de E.G.vervallen. Met name de Franse boeren vrezen de import van goedkope landbouwprodukten uit Spanje. PORTUGAL DOOR J. ZELLENRATH Portugal is 2V2 maal zo groot als Nederland: 92.000 knr tegen over 33.700 km2. Van de 9 mil joen inwoners wonen er 800.000 in de hoofdstad Lissabon. Het land is dun bevolkt -94 inwoners per km2- vgl. Ne derland 394. Evenwel hebben we met Portugal gemeen, dat we gerekend worden tot de kleine landen met goede zeehavens die voor het achterland van grote economische betekenis zijn. Ge dwongen door omstandigheden moesten we in een ver verleden al wat niet bij eigen huis gevonden werd van verre halen. Als kleine landen bezaten we gebieden overzee die het moederland in omvang vele malen overtroffen. Wanneer we oude kaar ten bekijken, zien we dat verscheidene koloniale bezittingen door gemeen schappelijke grenzen gedeeld werden. Economisch blijft Portugal ver achter bij de ontwikkeling die we in andere Westeuropese staten constateren. Voor onze begrippen is Portugal een arm land wat opvalt in kleding en be huizing. Op het platte land zijn veel woningen nog niet op drinkwaterlei ding en elektriciteit aangesloten. Als we de personenauto als welvaarts graadmeter accepteren, is er bij ons één auto op elke drie Nederlanders en in Portugal één op veertien inwoners. Ook op sociaal gebied blijft er veel te wensen over. In Lissabon is de grote lu xe van de uitstekend ingerichte hotels in schrille tegenstelling tot het straat beeld. Het belangrijkste middel van bestaan is nog steeds de landbouw waarin de wijnbouw een belangrijk aandeel heeft. DEEL 1 letBU 1 IIIUO. De wijnbouw Als langgerekt gebied, noord-zuid ge legen langs de Atlantische Oceaan, wordt de wijnbouw bepaald door het zeeklimaat. Dit heeft belangrijke voor delen, maar ook nadelen. Nadeel is het wisselende oogstresultaat onder in vloed van de uit het westen waaiende winden, al moet ik daar onmiddellijk aan toevoegen, dat deze voor Portugal minder grote verschillen teweeg bren gen dan b.v. in de Bordeauxstreek. Be langrijk voordeel van een zeeklimaat is de vochtigheidsgraad in de omgeving van een wijngaard als gevolg van ver damping in dit warme klimaat. Ter ver gelijking: in Nederland meten we ge middeld in juli een temperatuur van 18°C en in Portugal 22°C. Belangrijk warmer dus. Daarentegen valt er resp. 684 en 692 mm regen, zelfs iets meer dan bij ons. Gevolg daarvan is, dat de opbrengst per hectare in Portugal be langrijk hoger is dan in Spanje met een veel droger landklimaat. Portwijn In tegenspraak met het voorafgaande lijken de klimatologische omstandig heden in het Dourodal. Landinwaarts gelegen, omgeven door steile rotsen, komt de temperatuur hier niet zelden boven de 40°C. De geringe regenval wordt gecompenseerd door het gecon denseerde water van de Douro. Hier komt de vurige hooggradige wijn van daan die wereldberoemd werd onder de naam Port naar de havenstad Opor to. Deze stad is niet zomaar een expe ditiehaven maar, net als Bordeaux vroeger was, de verzamelplaats waar wijn wordt opgeslagen om op fust te rijpen en als zodanig een waardevol centrum voor controle op de produk- ten die verscheept zullen worden. De stad wordt door de Douro in tweeën gedeeld. Van belang is het zuidelijke stadsdeel Vila Nova de Gaia, direct aan de haven gelegen en afgebakend om toezicht op naleving van de kwali teitsbepalingen te vergemakkelijken. Een van de voorwaarden om te mogen exporteren is, dat men hier een opslag ruimte in eigen bezit heeft en een voor raad van minimaal 1.500 hl Portwijn. Het zijn de Engelsen geweest, die de porthandel op gang brachten en nog steeds is de terminologie ter omschrij ving van kwaliteit en typen in de Engel se taal gesteld. Men zegt wel eens dat de bepalingen voor kwaliteitsgarantie van Portwijn de eerste op dit gebied waren. Dat klopt slechts in zoverre, dat ze als totaal een aantal beperkingen oplegden waarmee kwade praktijken geëlimineerd konden worden. Voor het overige zijn uit andere landen voorschriften van oudere datum be kend waar druivesoorten en bewer kingsmethoden worden vastgelegd. Il lustratief hiervoor zijn de uitgebreide regels die Karei de Grote rigoreus liet doorvoeren ter bescherming van hy giëne en eerlijke (wijn)handel. Er zijn drie instellingen die, deels uit eigen ini- 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 12