Benoemingen Raad van Bestuur Drs. G. van Schaik, sinds 1974 lid van de Raad van Bestuur van Heineken N.V., is met ingang van 1 januari jongstleden be noemd tot Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer Van Schaik zal voorlopig zijn huidige takenpakket behouden. Dat omvat de verantwoor delijkheid voor alle activi teiten in Europa en de marketing wereld-wijd. De heer Van Schaik is Presi dent Directeur van Heineken Nederlands Beheer B.V. en is voorzit ter van de Overlegvergade ring van de COR. Aan de Algemene Verga dering van Aandeelhouders van Heineken N. V. op 29 april 1983 wordt voorge steld om per die datum de heer H.F.M. Coebergh te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De heer Coebergh vervul de, sinds de overname door Heineken van Coe- bergh's Verenigde Distil leerderijen N.V. in 1971 de functies van verkoopleider gedistilleerd horeca, nati onal account manager, gewestelijk verkoopleider horeca Rotterdam en horeca manager zuid. Thans is de heer Coebergh Algemeen Directeur van Vrumona B.V. en Directeur van Heineken Nederlands Beheer B.V. Als lid van de Raad van Bestuur zal de heer Coebergh zich om te beginnen bezighouden met internationaal gedistilleerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 3