mXm Vervolg van pag. 27 1^ iwimmim llïfff- J99999 r.v i ,v u I M M M •f t M Wjr.v. 5T.!.y+ BUITENLAND Periode: 11 november t/m 10 december 1982 Arendals Bryggeri A/S Noorwegen ARENDAL De heer R.H.A. Klerkx is op 15 november definitief teruggekeerd uit Arendal, waar hij vanaf 23 april 1979 werkzaam is geweest als Brewmaster. De heer J.D.A. Goud is vertrokken naar Arendal op 12 november om bovengenoemde functie waar te ne men. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria LAGOS De heer A.G. Dorrepaal is samen met zijn echtgenote per auto definitief uit Lagos vertrokken op 27 november. Na een detacheringsperiode van 3 maanden, in welke periode hij zijn 25- jarig jubileum aldaar vierde, is de heer A.J. Bracke teruggekeerd op 20 november in Nederland. Hij is weder om werkzaam bij de afdeling Speci alisten Electro in Zoeterwoude. 1BADAN De heer 7.7. van Essen vertrok uit Ibadan op 27 november voor zijn ver lofperiode. De heer S.J. Greidanus is uitgezonden naar Ibadan op 6 december, waar hij de functie Chief Engineer zal vervul len. Zijn gezin is meegegaan. KADUNA Op 18 november is Jarno Verweij geboren. Na deze blijde gebeurtenis is de heer 7. Verweij naar Kaduna teruggekeerd op 22 november. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA De fam. A.J.M. Blüm is voor verlof naar Nederland gekomen op 1 decem ber, evenals de heer H.F.M. van Grinsven die op 7 december arriveer de. KISANGANI Voor verlof uit Kisangani kwam de heer C.L.A. Peterse op 1 december. De heer 7. E. Mulder is echter op 7 december naar Kisangani afgereisd, waar hij aangesteld is als Chef Entre- tien. Zijn gezin zal hem te zijner tijd volgen. BOMA Na genoten verlof is de heer W.J. Viertelhauzen teruggekeerd naar Boma op 18 november. Zijn echtge note en zoon Eduard zijn hem op 30 november nagereisd. Brasserie de Brazzaville S.A./Congo Brazzaville BRAZZAVILLE De heer E.J. de Geest is met verlof naar Nederland gekomen op 5 decem ber. Empresa Angolana de Cervejas S.A.R.L./Angola DONDO Op 4 december is de heer 7. P. M. de Deijn uit Dondo vertrokken om zijn verlof in Europa door te brengen. De heer 7. de Jager is teruggekeerd naar diezelfde standplaats op 20 november. De heer 7. AWeijers is op 27 novem ber aangesteld als Chef de Salie des Machines et Energie in Dondo. Bralirwa S.A.R.L./Rwanda KIGALI Na genoten verlof is de familie M. W. F. Boreel naar Kigali vertrokken op 6 december GISENYI Voor verlof kwamen de heer H. Steehouwer en zijn echtgenote uit Gisenyi op 16 november. Nouvelles Brasseries Africaines "Nobra'VCameroun DOUALA De heer 7.7. Taal is na een detache ringsperiode van omstreeks 3 maanden teruggekeerd op 3 december naar de afdeling Centrale Kwaliteitsdienst. Kumasi Brewery Ltd./Ghana KUMASI De heer en mevrouw A.J. Kraayo zijn met verlof geweest van 30 oktober tot en met 3 december 1982. Malayan Breweries Pte. Ltd./Singa- pore SINGAPORE Voor verlof is de familie M. G. Kake- beeke op 6 december aangekomen in Nederland. Op diezelfde dag is de heer W.H. Ubbink uit Singapore vertrokken om zijn verlof op te nemen. P.T. Multi Bintang Indonesia/Indo- nesië JAKARTA De heer H. Hensel is naar Nederland gekomen om zijn verlof hier door te brengen. Definitief teruggekeerd uit Jakarta is de heer A.M.M. Vrieling. Hij heeft de functie Hoofd Research op 14 novem ber aangevangen. De familie F. Stikkelorum is met verlof gekomen op 4 december 1982. DANKBETUIGINGEN Op zaterdag 13 november was het 25 jaar geleden dat de voetbalvereniging in Den Bosch werd opgericht. Die dag was er een receptie in het nieuwe H.O.C. Vele leden, oud-leden, afgevaardigden van onderafdelingen en tegenstanders waar F.C. Heineken goede contacten mee heeft, waren hier aanwezig om het bestuur geluk te wensen met dit jubileum. Het bestuur kan terug zien op een geslaagde receptie en dankt ieder die aanwezig is geweest. Secretaris F. C. Heineken Langs deze weg wil ik mede namens vrouw en kinderen iedereen danken die op enigerlei wijze heeft bijgedra gen om de dag van mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke te ma ken. A.A.H. Fleuren Mede namens mijn vrouw en de kinderen hartelijk dank voor de prettige ontvangst, de prachtige bloemen, cadeaus en de telegrammen die ik op mijn afscheid van u mocht ontvangen. Het was voor mij, mijn vrouw, de kinderen en mijn klein dochter een onvergetelijke dag ge worden, waar ik met veel plezier op terug kijk. 7. de Bruijn Afscheidnemen is moeilijk. Langs deze weg wil ik, ook namens mijn familie, allen bedanken die het zo makkelijk hebben gemaakt. E. Keesman Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik op deze wijze iedereen nogmaals hartelijk dankzeg gen voor de ontvangen blijk van belangstelling in welke vorm dan ook bij mijn afscheid op 30 augustus jl. De inmiddels ontvangen fraaie foto-re portage stelt ons in staat deze onver getelijke dag steeds opnieuw te bele ven. Mona Hogenkamp Bij deze willen we de directie hartelijk dankzeggen voor het prachtige bloem stuk dat we kregen voor ons 25-jarig huwelijk. Ook alle mensen van de Bullewijk hartelijk dank voor de mooie plantenbak. Jaap en Tosca Prins Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de bloemen, het cadeau en het bezoek namens de brouwerij ter gelegenheid van ons 60- jarig huwelijksfeest. Fam. H.J. Dannenburg 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 30