A.A.H. Fleuren Mr. J. Krantz J.C.A. van der Geld D. Solinger gPjl™ Den Bosch- De viering van het 25-jarig dienst- Jr T verband van de heer Fleuren, dat eigenlijk op 29 las ÜhP juli een feit was, werd onder meer door de va kanties uitgesteld tot 25 oktober. Op die dag ontving de heer Scheltema de jubilaris met zijn echtgenote om hem het goud op te spelden. In de Cambrinuskelder begon de heer Römgens zijn toespraak met een korte samen vatting van de loopbaan van de heer Fleuren. Na zeven jaren De Gruyter stapte de jubilaris over naar Heineken in de afdeling bottelarij. In die afdeling heeft hij ook als vorkheftruckchauffeur dienst gedaan. Op 1 juli 1960 werd hij benoemd tot voorman in de bottelarij, tegen woordig groepsleider verpakken. Hij heeft zich doen kennen als een ijverige medewerker, die zonodig alle voorkomende werkzaamheden verricht, vervolgde de heer Römgens. Naast zijn werk heeft de heer Fleuren een grote hobby, namelijk huizen verbouwen. De laat ste tijd is daarbij 'vakanties in Oostenrijk' bijgekomen. Daarom overhandigde de heer Römgens tot slot van zijn toespraak namens het personeel een imitatie-film- camera met een enveloppe met inhoud als bijdrage voor een echte filmcamera. gfj 1™ Amsterdam- Mr. J. Krantz, werkzaam bij de af- jf ®1 deling documentatie en informatie, werd op 19 Ltf november ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubi leum ontvangen door de heer Pels Rijcken en mevrouw Ketting. De heer Pels Rijcken overhandigde tijdens de voorontvangst de gouden speld aan de jubilaris die in het gezelschap was van zijn echtgenote en twee kinde ren. Hierna begaf het gezelschap zich naar het Roei schip, waar de receptie plaatsvond. Het grote aantal aanwezigen werd hier verwelkomd door de heer Pels Rijcken. Na het voorlezen van enige telegrammen, kreeg|de heer Krantz als cadeaus enkele klassieke gram mofoonplaten aangeboden, alsmede een aantal flessen wijn, aangezien de heer Krantz vinoloog is. Tijdens de receptie werden geen toespraken gehouden. De heer Krantz bedankte alle aanwezigen voor hun belangstel ling. Hierna werd de receptie op genoeglijke wijze voortgezet. rtlf® Den Bosch- Omdat hij op 25 november 1957 in jr bbj dienst was getreden bij Heineken, werd de heer g^iyp Van der Geld, vergezeld van zijn echtgenote, op 26 november ontvangen door de heer Hinze. In aan wezigheid van mevrouw Van Eekert en de heren Hofhuis en Scheltema overhandigde de heer Hinze de jubilaris de gouden speld. Met veel applaus werd het ge zelschap in een bomvolle Cambrinuskelder ontvangen, waar mevrouw Van Eekert te kennen gaf dat de heer Van der Geld geen toespraken wenste. Op initiatief van de dames van de personeeldienst was er echter een vriendenboek samengesteld en alvorens dit aan te bie den, lazen zij ieder een stuk uit het 'Poezie-album' voor. Namens alle medewerkers van de 1 e verdieping van het kantoorgebouw kwamen er ook nog een videotas en fil maccu bij. Hierna volgde een optreden van vijf mede werkers o.l.v. de heer De Groot. Zij brachten alle fasen van de loopbaan van de jubilaris bij Heineken voor het voetlicht. Zo werd de heer Van der Geld voorgesteld als storingsmonteur, voorman, personeelsman, contact man en hoffotograaf. De heer De Groot overhandigde na deze levensbeschouwing een automatische filmzon. gflP® Zoeterwoude- Op 5 januari werd het 25-jarig ju- ™J bileum gevierd van de heer Solinger, chef van SbsIsP het Heineken bouwbureau. In gezelschap van zijn vrouw, schoonmoeder en kinderen werd hij ontvan gen door de heren Schop, Folmer,Van der Werff en me vrouw Christiaanse. Nadat de heer Schop de gouden speld had overhandigd, vond de receptie plaats. Op ver zoek van de heer Solinger was er slechts één spreker. De heer Van Kasteel roemde in zijn toespraak de goede kwaliteiten van de heer Solinger die 25 jaar werkzaam is bij het bouwbureau, nagenoeg zolang als deze afdeling bestaat. Vooral prees de heer Van Kasteel de heer Solinger om zijn democratisch leiderschap. Voorts me moreerde hij de voorliefde van de jubilaris voor verga deren, zowel zakelijk als privé. Hierna overhandig de hij mevrouw Solinger een bloemstuk en bood de heer Solinger een fotocamera en een cadeau onder couvert aan. Tot slot bedankte de heer Solinger alle aanwezi gen, waarna een geanimeerde receptie volgde.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 28