Afscheid G.K. Drager Afscheid J.J. Koop Afscheid J.F. van der Lee H.J.A.M. van Meerendonk Amsterdam - Op 17 december werd afscheid genomen van de heer Drager die op 14 december zijn pensioen gerechtigde leeftijd had bereikt. De heer Drager, ver tegenwoordiger in het horecagebied Amsterdam/ Utrecht, was vergezeld van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Na een ontvangst door de heren Tromer, Kloppert, Stekelenburg en Mak, werd hij in een vol Koelschip verwelkomd door de heer Mak. Hij gaf na een korte inleiding het woord aan de heer Tromer. Deze memoreerde de afgelopen twaalf jaar van de heer Drager bij Heineken. Vooral had hij aan zien gekregen door zijn werk in de gehele sportsector. Nadat enige cadeaus overhandigd waren, kondigde de heer Van Soest het optreden van de voormalige A-juni oren van het Nederlands elftal uit de jaren '50 aan. On der aanvoering van Joop van Stoffelen kwam het elftal in origineel Oranje-tenue binnen. Van Stoffelen sprak namens het elftal de oud-Ajaxied en -international toe. Iedere speler overhandigde hem hierbijvergezeld van een oude herinnering, een cadeau. Het uitroepen van een oude Oranje-yell besloot tenslotte het formele ge deelte van deze druk bezochte afscheidsreceptie. Amsterdam - Op 20 december vond in de Raadskelder te Amsterdam het afscheid plaats van de heer Koop die werkzaam was bij de afdeling reclame service en ver koopbevordering. De heer Koop is ruim veertig jaar bij ons concern werkzaam geweest. Voorafgaande aan de receptie werden de heer Koop en zijn echtgenote ont vangen door de heer Schop, die hem tijdens deze voor ontvangst dankte voor hetgeen hij in de afgelopen ja ren voor de onderneming heeft gedaan. Tijdens de receptie werd op verzoek van de heer Koop slechts één toespraak gehouden. De heer Vleghert ken schetste de heer Koop als een serieuze werker en bracht enkele gebeurtenissen uit het verleden in herinnering. Vervolgens kreeg de heer Koop, onder aanbieding van een miniatuur vergrotingsapparaat, een cadeau onder couvert overhandigd. Daarna namen in een geanimeer de sfeer collega's en andere belangstellenden afscheid van hem. Amsterdam- De heer Van der Lee vormde, samen met zijn vrouw en kinderen, het middelpunt tijdens de re ceptie op 22 december t.g.v. zijn afscheid. In een over vol Koelschip sprak de heer Van Soest hem als eerste toe, waarna hij een enveloppe met inhoud overhandig de. Hierna blikte de heer Van Hoogdalem terug op de 43-jarige carrière van de heer Van der Lee bij Heineken. Zo passeerden zijn functies in de garage waarbij hij soms als chauffeur van de heer H.P. Heineken optrad en bij de stadsbesteldienst, de revue. Een film uit '69 werd vertoond met een optreden van de heer Van der Lee in de Hoovercraft tijdens de races in Zandvoort. Dit demonstreerde de betrokkenheid bij de autosport nadat hij bij de afdeling reclame service was gekomen. Voorts werd hij gekenschetst als een tech nisch man, altijd stipt op tijd, die van centjes maar niet van muntjes houdt. "Wij zullen je handigheid en je gemopper missen". Naast een groot aantal kleinere ca deaus, waaronder een helm en veiligheidsschoenen ("want als er iets valt, valt het op Frits"), kreeg de heer Van der Lee een decoupeerzaag en een sportfiets. Rotterdam- Op 8 december was het 40 jaar gele den dat de heer Van Meerendonk als admini stratief medewerker op 15-jarige leeftijd in dienst trad van de Rotterdamse vestiging van de Amstel Brouwerij. Bij de viering van dit jubileum werd de heer Van Meerendonk, vergezeld van zijn echtgenote, kin deren en kleinkinderen welkom geheten door de heren Schop, Janssen, De Groot, Hoogervorst en Mak. In de drukbezette Raadskelder feliciteerde de heer De Groot allereerst de jongste zoon, Edwin, met diens twaalfde verjaardag. Vervolgens ging hij uitgebreid in op het dienstverband van zijn energieke vader. Na werkzaam heden bij Havenstad, Holland-West, Van den Akker- Haring en Lafeber, werkt de jubilaris thans als groeps leider debiteurenverslaggeving in het horecagebied Den Haag. Een carrière waarop deze jeugdige jubilaris te recht trots kan zijn. De heer Schop dankte met waarderende woorden de heer Van Meerendonk en speldde hem vervolgens de gouden speld met diamant op. Na een kort en welgemeend dankwoord van een der schoonzoons ving een zeer geanimeerde receptie aan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 25