Afscheid inw. L.L.H.J. Thomas Afscheid ir. B. de Jong Afscheid M. Bakker Afscheid J. Otte (r.), J. Zwanenburg (1.) Amsterdam- Op 8 december nam mevrouw Thomas, die als directiesecretaresse werkzaam was op het kantoor aan het Weteringplantsoen, in verband met haar pensi onering afscheid van Heineken. Mevrouw Thomas werd door de heer Pels Rijcken ontvangen. Hierbij wa ren tevens de heer en mevrouw Sarphati en mevrouw Ketting aanwezig. Vervolgens werd mevrouw Thomas in de Kuiperij ontvangen door een groot gezelschap, on der wie vele oud-medewerkers uit haar Amstel-periode. De heer Sarphati kreeg als eerste het woord. Hij sprak zijn welgemeende dank uit voor de fijne samenwerking en zei te hopen dat het spreekwoord 'Uit het oog, uit het hart' hier niet zou opgaan. De dames Leclercq en Veldman boden hierna namens de naaste collega's een cadeau aan. Aan het einde van het formele gedeelte nam mevrouw Thomas het woord. Zij dankte de heer Sarphati en alle collega's en vrienden voor de zeer fijne tijd die zij met hen mocht meemaken. Tenslotte zei zij dat dit voor haar geen afscheid zal betekenen maar een tot spoedig weerzien. Door omstandigheden beschikte de redactie over slechts één foto van ir. B. de Jong (rechts) in de proefbrouwerij. Zoeterwoude- In de Hooiberg waren op 14 december velen bijeengekomen om afscheid te nemen van ir. B. de Jong. Tijdens de zeer geanimeerde receptie werd de heer De Jong, vergezeld van zijn vrouw, die ook bij Heineken werkzaam is geweest, toegesproken door de heren Kruidenier, Drost, Smit en Pesman. De heer Drost belichtte hierbij de carrière van de heer De Jong, die de leiding heeft over de proefbrouwerij. Tevens bracht hij het moment in herinnering waarop zij elkaar voor het eerst -in een trein- hadden ontmoet. Door de laatste twee sprekers werd vooral het karakteristieke taalgebruik van de scheidende benadrukt, alsmede de opvallende wijze waarop hij de mensen benaderde en wist te motiveren. Dit ging hem altijd met gemak af, al dus de sprekers, temeer daar hij geen opdrachten gaf maar iets vriendelijk verzocht. Als cadeaus kreeg hij een aquarel (die hij zonder het te weten, zelf had uitge zocht), een Workmate en een kruiwagen aangeboden. Een dankwoord van de heer De Jong, die op de hem ei gen wijze reageerde op de toespraken, besloot het for mele gedeelte. Amsterdam- Op vrijdag 10 december waren vele colle ga's en externe relaties aanwezig om afscheid te nemen van de heer M. Bakker, die per 31 december na een dienstverband van 36 jaar met pensioen zou gaan. Eerst werd de heer Bakker, die vergezeld was van zijn vrouw, beide zonen en hun echtgenoten, door de heer Tromer ontvangen. Hierbij waren verder de heren De Haan en Mak en mevrouw Soederhuyzen aanwezig. In de Kuipe rij vond daarna de afscheidsreceptie plaats. In zijn toe spraak sprak de heer Tromer over de korte tijd die hij met de heer Bakker, werkzaam als groepsleider C.T.D., had mogen samenwerken nadat de beide hore- cagebieden Amsterdam en Utrecht waren samenge voegd. De heer De Haan sprak in zijn speech over de loopbaan van de heer Bakker. Een tapinstallatie met een automatische geldwisselaar diende hierbij ter illu stratie. Tevens werden diverse cadeaus aan de heer en mevrouw Bakker overhandigd. Na het bedienen van de tapinstallatie, waarbij de heer Bakker voor zichzelf een glas melk tapte, sprak hij een kort dankwoord. Zoeterwoude- Op 15 december vond het afscheid plaats van de heren Otte en Zwanenburg. Beiden zijn afkomstig uit Rotterdam en opgegroeid met de Rotterdamse brou werij Zij achtten het dan ook geschikter om gezamen lijk een afscheidsreceptie te geven. Vergezeld door tal rijke familieleden toog het gezelschap naar De Hooi berg, alwaar de receptie plaatsvond. Als eerste spreker belichtte de heer Welmers de loopbaan van beide heren. Hierna sprak de heer Witteveen, die beiden dankte voor hun verdiensten voor Heineken, met name voor de brouwafdeling. Vervolgens richtte de heer Van Gulik zich tot de scheidende functionarissen. Jan (Otte) werd bedankt voor zijn loyaliteit en van Jaap (Zwanenburg) werd gememoreerd dat het hem op latere leeftijd nog gelukte het Vapro-diploma te behalen. Namens de col lega's voerde de heer Mollenbrok sr. nog het woord. De laatste spreker was de heer Bliek namens de B.L.G. van de industriebond F.N.V. Tot slot spraken beide schei denden een dankwoord en eindigde de heer Otte met de uitspraak: "ik zeg het met plezier, drink allen Heineken bier". Hierna werd de daad bij het woord gevoegd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 24