DIA-SERIE HELPT BIJ BEWUSTWORDING "Ach, dat éne druppeltje. ach, dat éne lampje. is het commentaar van Fred Emmer bij enige dia's in de energie-dia-series die afgelopen jaar op initiatief van de Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer zijn gemaakt. Dat ene lampje dat blijft branden en die ene kraan die blijft druppelen zijn enkele van de zaken waar het in deze diaseries om draait. De produktie van de serie werd in samen werking met Chanowski Audio-Visual Productions BV. in Amsterdam gemaakt. ledereen gebruikt energie Toch betalen voor iets dat je niet gebruikt Ach, dat ene druppeltje. Voor de produktie van 1 hl bier is 101 olie nodig Die olie is nodig voor. Het is hier geen plantage. Om de Heineken medewerkers alle maal te betrekken bij dit project, is voor elke vestiging een 'eigen' diaserie gemaakt. Daartoe heeft in de voorbereidingsfase vorig jaar op elke vestiging een groepje medewerkers uit diverse produktie-afdelin- gen onderwerpen voor de serie aangereikt. Zo zijn er series gemaakt voor Am sterdam, Den Bosch, Zoeterwoude en Zoeter- meer/Leeuwarden. Bij alle zijn het begin en het einde gelijk. Daartussenin gaat het om werksituaties die zijn toegespitst op elke vestiging apart. Dat betreft zowel de plaatsen waar reeds energiebesparende maatregelen zijn getroffen als die waar extra aandacht besteed kan worden aan het (soms onnodige) energie verbruik. Meedenken en meepraten De energie-diaseries zullen worden getoond aan alle medewerkers van de pro- duktie-bedrijven Daar waar de meeste energie gebruikt wordt, kan immers ook de meeste energie bespaard worden. Onder begeleiding van wachtchef of groeps leider wordt op speciale bijeenkomsten de serie vertoond aan een groepje produktiemedewerkers, meestal niet meer dan acht mensen tegelijk. De serie is zo geprogrammeerd dat na het behandelen van elke afdeling automatisch een pauze wordt ingelast. Tijdens deze stop hebben de deelnemers de gelegen heid alle ideeën op papier te zetten die hen tijdens het kijken zijn ingevallen. In groepsverband gaat men dan na afloop van de pre sentatie praten over kleinere en grotere maatregelen die kunnen worden genomen op de werkplek om energie besparingen te realiseren. Circa drie maanden na de eerste bijeenkomst zal in de meeste gevallen een tweede worden gehouden, waarbij eventueel nogmaals de serie kan worden vertoond en waarbij nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. In december zijn in Amster dam en Den Bosch de eerste bijeenkomsten gehouden. Zoeterwoude zal in februari/maart volgen. Voor Zoetermeer en Leeu warden zal het nog enige tijd duren, aangezien de serie voor die vestigingen nog niet geheel voltooid is. Ten behoeve van de uit het buitenland afkomstige medewerkers zullen de diapresentaties bovendien worden vertaald in het Spaans, Turks en Marok kaans (alsmede Portugees voor Zoeterwoude). Positieve reacties Uiteraard zal pas na enige maanden merkbaar zijn of door deze nieuwe actie van de C.E.W. resultaten zijn geboekt in de energiebespa ringssfeer. Uit de eerste bijeenkomsten is in ieder geval duidelijk geworden dat men graag positief wil meedenken. Suggesties stromen binnen. Gelukkig wel, want dat is ook het doel van de bijeenkomsten. Oplossin gen voor al die druppeltjes en al die lampjes kunnen immers tezamen een be langrijke energiebesparing opleveren!

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 11