Horecagebied Amsterdam/Utrecht naar Hoofddorp Dit najaar hoopt het horecagebied Am sterdam/Utrecht zich in Hoofddorp te kunnen vestigen. Daartoe is een 10.000 vierkante meter groot terrein, dat voor de helft in beslag wordt genomen door een bedrijfspand, aangekocht. Na een vrij ingrijpende verbouwing zal het pand het nieuwe onderdak worden voor de ruim honderd medewerkers van het ho recagebied. Niet alleen commercie en administratie worden er gevestigd, ook de commercieel technische dienst (CTD) verhuist naar Hoofddorp. Tevens zal een tweetal concern-drankenhandels die onder het horecagebied ressorteren naar Hoofddorp gaan. De Verenigde Drankenhandel Veraar, nu gevestigd aan de Anthony Fokkerweg in Am sterdam, wordt in Hoofddorp samen gevoegd met de Haarlemse dranken handel Annaert, Dieben en Bagger man. Onder de naam "Verenigde Drankenhandel Veraar B.V." zal men vanuit Hoofddorp de afnemers bedienen. Hoofd van het horecage bied Amsterdam/Utrecht, de heer V.F. Tromer legt uit wat de aanleiding voor de verhuizing is: "In Amsterdam hadden we huisvestingsproblemen die ter plaatse niet opgelost konden wor den. Commercie en administratie houden kantoor aan de Van der Helst- straat, terwijl de CTD elders is geves tigd. In tegenstelling tot onze filosofie zijn de diensten dus verspreid, want ook de drankenhandel heeft een eigen locatie in de stad. Verder was de dran kenhandel in Haarlem aan een grondi ge opknapbeurt toe. Om nu deze za ken te combineren hebben we naar een plek gezocht waar we ook flexibi liteit voor de toekomst zouden heb ben. Dat is gelukt in de vorm van het complex in Hoofddorp". Team De centralisatie van de activiteiten zal vooral de efficiency ten goede komen. Voor de afnemers wordt het beeld veel duidelijker: voor alle zaken kan men in de toekomst op één adres te recht. Ook voor de eigen medewer kers verwacht de heer Tromer voorde len van de nieuwe opzet: "We kunnen nu eindelijk met elkaar een team vor men. We leren elkaar beter kennen, waardoor een betere samenwerking mogelijk is. Met elkaar moeten we in staat zijn om tot een beter resultaat te komen." Het is de bedoeling dat dit met de bestaande medewerkers wordt opgelost. Als alles volgens plan ver loopt vindt de verhuizing in september plaats. Dan moeten kantoren, maga zijnen, kantine en ontvangstruimte klaar zijn voor de nieuwe bewoners.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1983 | | pagina 10