IIIIillllllHg Reglement S%28i HH Vier extra ideecnbusprijzen: Vakanties in eigen land Heineken Ideeënbus stelt in 1983 vier extra kwartaalprijzen be schikbaar. Per kwartaal zal de prijs bestaan uit een vakantie-arrange ment in eigen land, ter waarde van f 1.500,- plus f 500,- aan zakgeld. Hierbij worden geen extra vakantie dagen beschikbaar gesteld. Iedereen die in 1983 een goed idee, d.w.z. een idee dat bij de beoordeling niet in eer ste instantie afgewezen wordt, in dient, doet mee aan deze wedstrijd. Zie voor verdere gegevens onder staand reglement. Trekking De eerste trekking vindt plaats op 15 april 1983. Voor deze trekking dingen de ideeën mee die in de periode van 1 januari tot 1 april 1983 zijn binnenge komen. De tweede trekking, voor de ideeën die van 1 april tot 1 juli 1983 zijn binnnegekomen, vindt op 15 juli 1983 plaats. De trekking voor de der de kwartaalprijs vindt plaats op 14 ok tober 1983. Hiervoor dingen de ideeën mee, die binnengekomen zijn in de periode van 1 juli tot 1 oktober 1983. De vierde en laatste trekking vindt plaats op 13 januari 1984. Ideeën die van 1 oktober tot en met 31 decem ber 1983 zijn binnengekomen, dingen hiernaar mee. De prijs Wat kunt u elk kwartaal nu precies winnen? Een vakantie-arrangement in een bungalowpark in eigen land. U bent vrij in het tijdstip van vakantie, maar de voorwaarde is dat de vakantie in het bungalowpark doorgebracht moet worden tussen 1 mei 1983 en 1 september 1984. (Zoals al vermeld, worden gèèn extra vakantiedagen be schikbaar gesteld!) De waarde van dit vakantie-arrangement bedraagt f 1.500,-. Als vrij te besteden zakgeld (dus ook buiten het park) wordt bo vendien een bedrag van f 500,- ter be schikking gesteld. Alle reden dus om in 1983 actief deel te nemen aan deze ideeënbusactie. Als het lot u goed gezind is, bent u wellicht diegene die met het gezin van een paar heerlijke vakantiedagen in eigen land kunt genieten. 1. Ter stimulering van het inzenden van goede ideeën vanuit een breder terrein dan thans het geval is, heeft de Centrale Ideeënbuscommissie vier extra prijzen beschikbaar gesteld, welke op verschillende data en plaatsen verloot zullen worden onder de inzenders van ideeën van de voorgaande periode, die mogelijk voor een beloning of aanmoedigings premie in aanmerking komen, zoals hierna omschreven. 2. De bijzondere stimuleringsactie begint op 1 januari 1983 en duurt tot en met 31 december 1983. Dit tijdperk is verdeeld in vier perioden: a. van 1 januari 1983 tot 1 april 1983 b. van 1 april 1983 tot 1 juli 1983 c. van 1 juli 1983 tot 1 oktober 1983 d. van 1 oktober 1983 tot 1 januari 1984. 3. Op laatstgenoemde data zullen in ieder geval de ideeënbussen op alle vestigingen geledigd worden, waarna de Plaatselijke Ideeënbuscommissies binnen één week ook de laatst ingekomen ideeën in eerste instantie zullen beoordelen. 4. In eerste instantie zal beoordeeld worden of een idee toegepast kan worden, voor nader onderzoek in behandeling wordt genomen of direct afgewezen wordt. 5. Alleen de bij de beoordeling in eerste instantie niet afgewezen ideeën komen voor de verloting in aanmer king. 6. Van alle ideeën, die in de in punt 2 omschreven periode ingezonden zijn en die direct of mogelijk later voor een beloning of aanmoedigingspremie in aanmerking kunnen komen (zie 5) zullen na de in punt 3 genoemde vergadering van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie afschriften aan het secretariaat van de Centrale Ideeënbuscommissie gestuurd worden teneinde in aanmerking te komen voor een lotnummer voor de verloting van de kwartaalprijs. 7. Het secretariaat van de Centrale Ideeënbuscommissie zal de in punt 6 bedoelde ideeën op volgorde van binnenkomst een lotnummer toewij- 8. De trekking van de prijs zal geschieden in aanwezigheid van vertegenwoordi gers van de Centrale en Plaatselijke Ideeënbuscommissies en van de plaatselijke Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. 9. De prijswinnaars zullen direct na de verloting bekend gemaakt worden op de publicatieborden in alle vestigin gen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 10. Indien de prijs is toegekend aan het lotnummer behorende tot een idee ingezonden door meerdere personen, dienen deze door onderlinge loting de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. it® I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27