dkJ IIIIIII If HUH W.A.A.M. Leytens/D. J .M.H. van den Biggelaar f4.325,- Mutatie P.I.B.C. Bunnik H. Lm men th u in f 775,- Den Bosch Op dinsdag 19 oktober werd in Den Bosch een grote be loning uitgereikt aan de heren Leytens en Van den Biggelaar. Beiden zijn in Den Bosch werkzaam als elek- tromonteur. Hun idee heeft betrekking op het besparen van desinfecterende middelen die gebruikt worden bij de reiniging van de gistkuipen en de wortleidingen. Een door de inzenders voorgestelde wijziging in het reini gingsprogramma zorgt ervoor dat de desbetreffende middelen zich niet meer vermengen met water. Doordat de concentratie op peil blijft, is het verbruik aanzienlijk f lager geworden. Derhalve is een forse besparing be reikt. Op de foto van links naar rechts de heren Leytens, Scheltema, Pijtak en Van den Biggelaar. Met ingang van 1 september jl. is drs. K.J. Keereweer benoemd tot voorzitter van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie in Bunnik. De heer Keereweer volgt hiermee ir.L.A.Ch. Rottier op. Amsterdam F. van Baarsen, intern transport f 200,- Bunnik C. Rahmouni, kantine f 75,- W.J.H. Suter, verpakken f 50,- Zoeterwoude H.A. Tolhoek, meet-en regeltechniek f 255,- A.H. Wentink, brouwenf 200,- H. Kanbier, meet- en regeltechniek f 200,- A. Akül, bottelarij f 200,- D.M. Barnhoorn, brouwen f 100,- J.P. Schreutelkamp, brouwen f 100,- C.D. Wilbrink, mechanische werkplaatsf 50,- A.F. Droog, intern transportf 50,- F. Tindal, bottelarijf 50,- C.D. Varkevisser, intern transport f 50,- W. Klok/G. Vlieland, brouwen f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning beho rende groep. 1& 27. Amsterdam De heer Ummenthum, ten tijde van zijn inzending werkzaam als groepsleider verpakken en thans als admi nistrateur brouwen, heeft een idee ingediend dat be trekking heeft op het gecentreerd stapelen van de krat ten in de palletiseermachine. Hij heeft voorgesteld de bestaande centrering zodanig te wijzigen, dat telkens twee lagen kratten tegelijk worden gecentreerd. Hier door is het omvallen van de kratten ten gevolge van het verkeerd stapelen tot een minimum teruggebracht. jHSgjJBg IhIIi" HHir Amsterdam W.W.A. Klein, interne dienstf 50,- Bunnik J.C.B. Vroegop, kwaliteitsdienstf 50,- H. Bakker, intern transport f25,- D. Bahri, vepakken f 25,- Horecagebieden Mw. J.C. Angevaare-Tesselaar/ mw. M.E. Tybout/mw. S.P. Jansen-Happel, expeditie Den Haagf 75,- J.J. Commandeur, verkoop Groningen/ Friesland/Drenthe f 50,- L.M.A. Custers, expeditie Limburg f 50,- A.J. Veldhoen, verkoop Gelderland Overijssel f 50,- R.C. Mulder/F. A. Verblauw, expeditie Noord-Hollandf 50,- J.J. Commandeur, verkoop Groningen/ Friesland!Drenthe f 25,- Zoeterwoude P. Struiksma, brouwen f 50,- C. v.d. Starre, werkvoorbereiding f 50,- B. Dros, brouwen f 50,- M.Q. v.d. Nieuwendijk, bottelarijf 50,- A. Vianen, bottelarij f 50,- F.O.M. Gerlach, bottelarij f 50,- R.K. Sharma.bottelarij f 50,- Ph. Verhoeven, bottelarij f 50,- A.J. van Erkelerrs/G. van Duijn, brouwen f 50,- IMHHHHH» ff? M M M •f M Mi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26