gedetacheerd in Lagos ten behoeve van de renovatie van het brouwhuis aldaar. KADUNA De heer H. Timmer is van 28 september tot 28 oktober met verlof geweest in Neder land. Definitief teruggekeerd uit Kaduna is de heer J.D.A. Goud op 15 september. Brasseries du Logone S.A./Tsjaad MOUNDOU De heer N.J. Doodeman is van 12 tot 20 oktober met verlof gekomen uit Afrika. Na genoten verlof is hij met zijn gezin terugge keerd naar zijn standplaats. De heer Th.A.M. Krebheks is met verlof geweest in Nederland van 22 oktober tot 7 november. Ook hij is met zijn familie terug gekeerd. Bralima S.A.R.L./Zaïre KINSHASA De familie C.D.M. Koopmans is na genoten verlof op 8 oktober teruggekeerd in Kinshasa. De familie T. B. Heijbroek is afgereisd op 28 oktober naar Kinshasa. De heer Heijbroek zal daar de functie Directeur Technique gaan vervullen. De heer H. Niemans is voor een detache ringsperiode van 6 maanden vertrokken naar Zaïre op 8 november. Hij zal daar de functie vervullen van formateur/coordonna- teur pour la comptabilité informatique. De heer M. Muilwijk is na zijn verlof teruggekeerd naar zijn standplaats in Zaïre op 14 oktober. BUKAVU De heer en mevrouw Ch. Bussmann zijn van 6 oktober tot 10 november met verlof geweest uit Bukavu. MBANDAKA De heer A.J. Denissen is op 3 november met verlof gekomen naar Nederland. BAND UNDl) Na zijn detacheringsperiode in Bandundu (Zaïre), is de heer K. Klute op 4 oktober weer teruggekeerd naar Nederland. Nouvelles Brasseries Africaines "Nobra'7 Cameroun DOUALA De heer J.J. Taal is op 22 september afgereisd naar Douala voor zijn detache ringsperiode als Amstel Technologue. Nocal S.A.R.L./Angola LUANDA De heer A. Zwart is voor verlof naar Nederland gekomen op 14 september. Diezelfde dag werd zijn zoon Niels Martijn geboren. Na zijn verlof is de heer Zwart op 2 oktober teruggekeerd naar Luanda. Empresa Angolana de Cervejas S.A.R L./ Angola DONDO Op 4 november is de heer J. de Jager voor het opnemen van verlof naar Nederland ge komen. Bralirwa S. A. R.L./Rwanda KIGALI De heer J.A. Weijers is op 31 oktober definitief teruggekeerd uit Kigali. De heer G.J. Mannakzijn opvolger, is op 13 oktober met zijn gezin afgereisd naar Kigali voor reorganisatie van de magazijnen aldaar. GISENYI Na genoten verlof is de familie R.A.F. Wagenaar teruggekeerd naar hun stand plaats in Gysenyi op 17 oktober j.l. Malayan Breweries Ltd./Singapore SINGAPORE De familie T.B. Heijbroek is op 15 oktober definitief vertrokken uit Singapore. Inmid dels zijn zij weer vertrokken naar Zaïre. De familie J. Cremer is op 21 september aangekomen in Singapore. De heer Cremer is daar aangesteld als Brewery Manager. Na genoten verlof is de familie G.C.M. Meijer weer teruggekeerd naar hun stand plaats in Singapore op 25 september j.l. KUALA LUMPUR De heer en mevrouw J.R.E. Kraft zij n op 1 oktober definitief teruggekomen vanuit Sin gapore. De heer en mevrouw W. de Vries zijn na genoten verlof op 1 november weer terug gegaan naar Kuala Lumpur. Heineken Australia Pte. Ltd./Australië SIDNEY De familie L.F.D. van der Minne is overge plaatst van Singapore naar Australië. De heer Van der Minne is daar benoemd als Managing Director van het verkoopkantoor van Heineken Australië per 1 oktober. Heineken Oceania Pte. Ltd./Singapore SINGAPORE De heer A. F. Kiijan van Heuven is overge plaatst van Korea/Seoul naar Heineken Oceania Pte. Ltd. te Singapore per 1 oktober. Hij gaat daar de functie vervullen van Regional Export Office Manager. Zijn familie vergezelde hem. Brasserie Lorraine S.A./Martinique FORT-DE-FRANCE Na genoten verlof is de familie P.C. Meertens weer teruggereisd naar Martinique op 25 september. Windward and Leeward Brewery Ltd./St. Lucia ST. LUCIA De heer Ph. Nagelhout is op 10 september met zijn gezin definitief teruggekeerd naar Nederland. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn echtgenote wil ik gaarne mijn hartelijke dank betuigen aan al diegenen die er toe hebben bijgedragen om mijn afscheid, zowel in de kantine van de brouwe rij aan de Van der Helststraat als in hotel Krasnapolsky de dag daar op volgend, tot een onvergetelijke mijlpaal te maken in onze herinnering. Wij zijn diep getroffen door de vele bewijzen van vriendschap en goede verhoudingen die wij mochten ervaren en het magnifieke cadeau dat wij mochten ontvangen. Daar voeg ik uiteraard gaarne aan toe een woord van hartelijke dank voor de vele reacties die ik bovendien nog mocht ondervinden n.a.v. mijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Naar mijn gedachten moet deze onderscheiding heel duidelijk worden gezien in het licht van mijn werken binnen Heineken en dat dat functioneren deze waardering ondervond dank ik aan de samenwerking die ik met talloos velen van u mocht hebben. P. Kronenberg Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik eenieder hartelijk danken voor de vele cadeaus en gelukwensen bij mijn 25-jarig dienstjubileum. Die dag is voor mijn familie en mijdoor uw aanwezigheid en belangstel ling zeer plezierig en gezellig geweest. Deze dag zal als zodanig in onze herinnering blijven leven. C.W. van Ravenstein Mede namens mijn vrouw en zoon wil ik iedereen hartelijk danken voor de grote belangstelling, de bloemen en de zeer origineel uitgevoerde enveloppe met inhoud, welke ik ontvangen heb bij mijn afscheid op 31 augustus. A.A. van Roon Mede namens mijn vrouw en kinderen, dank ik u allen, die mijn 25-jarig jubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. J. Busman Mijn vrouw en ik waren zeer getroffen door de attenties, die wij bij ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen. Langs deze weg willen wijook mede namens onze kinderen en kleinkinderen, onze dank betuigen. Het doet ons goed te weten dat, na een werkzaam leven, wij nog niet vergeten zijn. H.A. de Bas Mede namens mijn vrouw wil ik de directie mijn hartelijke dank betuigen voor het prachtige bloemstuk en de attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. H. Muntz Heel hartelijk dank voor bezoek, felicitaties, bloemen en fantastische cadeaus, waarmee 'Te Van der Helststraat" ons verraste ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk. Mede hierdoor is ons een onvergetelijke dag be zorgd. J. van der Meulen A. van der Meulen-Wempe Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van Johannes Jan Kool zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Uit aller naam: fam. Kool-Buitenweg Hierbij dank ik u allen, ook namens mijn kinderen, voor de hulp en het medeleven ons gegeven tijdens de toch nog kortstondige ziekte en na het overlijden van mijn echtge note, mevrouw L. Moes-Van Affelen van Saemsfoort. Moes OVERLEDEN De heer G.A. van Ginneke (70) is overleden op 29 september 1982. De heer Van Ginneke is op 1 juni 1931 in dienst getreden bij Heineken in Rot terdam. Daar heeft hij achtereenvol gens bij de expeditie, de boekhouding (als kassier) en sinds eind zestiger jaren bij de assurantie-afdeling gewerkt. In oktober 1973 werd de heer Van Ginneke in de invaliditeitsregeling op genomen. 1 maart 1977 ging hij met pensioen. De heer G.F. Dekker (76) is op 8 okto ber 1982 overleden. Hij trad 8 septem ber 1947 in dienst van de Amstel Brou werij. In verband met seizoenwerk zaamheden is zijn dienstverband in 1950 en 1952 voor ongeveer een half jaar onderbroken. 16 maart 1953 her vatte hij definitief zijn werkzaamhe den in de bottelarij, afdeling export. Voorts is hij hulp-monteur, etiketteer der en kantine-medewerker geweest tot hij op 1 november 1977 met pen sioen ging.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22