Horeca Japservice waakt over kwaliteit van onze tapprodukten In december 1981 werd binnen het Centraal Brouwerij Kantoor besloten, de activiteiten van de CV. Bierwacht niet langer te continueren. Dit betekent dat de Bier- wacht-activiteiten perl januari 1983 beëindigd worden. Vanaf deze datum kunnen al onze ho- reca-afnemers gebruik maken van de Horeca Tapservice. Heineken Neder land B.V. heeft deze organisatie in het leven geroepen teneinde te voorko men dat installaties van haar afnemers niet meer gereinigd zouden worden. Hierdoor zouden ongewenste kwali teitsproblemen gaan ontstaan. In mei 1982 werd gestart met het reinigen van installaties door de Horeca Tapservice. Een aantal van onze horeca-afnemers heeft dan ook al kennis kunnen maken met de Horeca Tapservice. De reden voor opheffing van de Bierwacht is ge legen in het feit dat de brouwerijen geen gezamenlijke basis meer konden vinden om de Bierwacht in zijn huidige vorm voort te zetten. Technische ontwikkelingen Verwacht wordt dat in de toekomst de horeca-ondernemers steeds meer ge bruik zullen maken van gemakkelijk hanteerbare apparaten om zelf de lei dingen te kunnen reinigen. Bovendien is er de ontwikkeling van het kelder bier. Zo is het door Heineken Neder land ontwikkelde kelderbiersysteem voorzien van een integraal reinigings systeem, dat er voor zorgt dat vat, lei dingen en tapinstallaties regelmatig worden schoongemaakt. Deze reini ging geschiedt automatisch en wordt door de horeca-ondernemer zelf ver richt. Slechts een paar keer per jaar zijn dan nog speciale reinigingsactivi teiten nodig, waarvoor gebruik zal kunnen worden gemaakt van de Horeca Tapservice. Beleid Ondanks de ontwikkelingen achtte Heineken Nederland een professione le begeleiding noodzakelijk. Het past in het totale beleid ten aanzien van de bierverzorging dat de horeca-onderne mer met advies en daadwerkelijke hulp wordt ondersteund. De diensten van de Horeca Tapservice gaan dan ook verder dan alleen reiniging. Tij dens de maandelijkse bezoeken wor den niet alleen de leidingen gereinigd, maar tevens vindt er preventief onder houd plaats. De gehele installatie wordt gecontroleerd en waar nodig worden onderdelen vervangen. Dat al les met het doel dat het bier en de fris dranken optimaal geserveerd kunnen worden en dat voorkomen wordt dat de installatie op de voor de horeca-on dernemer ongewenste momenten sto ringen vertoont. Kaart In het horeca-bedrijf kan het onder houd aan de installatie(s) bijgehouden worden aan de hand van een kaart die men van de Horeca Tapservice mon teur ontvangt. De door de horeca-on dernemer zelf uit te voeren wekelijkse reinigingen met een sponsje of reini gingsmiddel kunnen ook op de kaart worden aangetekend. Op de achterzij de van de kaart vindt men tips en in structies voor een correct onderhoud van de biertap- en post- of premix-in- stallatie. Met het opheffen van de activiteiten van de C.V. Bierwacht dreigde een si tuatie te ontstaan waarin de kwaliteits bewaking van bier en frisdranken in het horeca-bedrijf in de knel zou komen. Met de instelling van de Hore ca Tapservice is deze dreiging voor on ze horeca-afnemers afgewend. De ho reca-ondernemer kan tegen vergoe ding gebruik maken van de service en begeleiding die hij bij de uitoefening van zijn gastheerschap nodig heeft.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13