van de kwaliteit van het condenswater, zodat dat laatste niet onnodig naar het riool wordt gestuurd. Door de brouwstop in het weekend ging in het verle den heet water, komend van de wortkoeler, verloren omdat de heet-waterbuffer onvoldoende groot was en dus overliep. Deze buffer is nu vergroot zodat in het weekend vanwege de brouwstop nog nauwelijks heet water verloren gaat. Nog in behandeling is een project om de ruimtever warming van het centrale magazijn te verbeteren door de warme opgestegen lucht onder het hoog-gele- gen plafond weer omlaag te dwingen. Gevolg: minder warmte nodig. Zo is er ook een project in voorbereiding om het verwarmings- en ventilatie systeem in de bottelarijge bouwen aan te passen. Het elektriciteitsverbruik wil men verder terugbren gen door het aanpassen van het vermogen van de aandrijvende motoren voor pompen en andere werk tuigen èn door het installe ren van kleinere pompen die gebruikt worden in periodes van kleine afna me, zoals in het weekend. Verder het regelen van de bcluchters van de afvalwa terzuiveringsinstallatie op zuurstofgehalte. Hierdoor draaien de bcluchters alleen als het nodig is. Den Bosch Hier is de situatie weer heel anders dan in Zoeter- woude of Amsterdam: een bedrijfsoutillage bestaande uit oudere en nieuwe apparatuur evenals de gebouwen waar de appara tuur in staat. Via de ener giecommissie aldaar zijn onder andere de volgende projecten reeds uitgevoerd of nog in behandeling: - het installeren van rook- gaskoelers op de stoomketels - het terugwinnen van warmte uit het ketelspui- water en uit de damp- stoom van het condens water uit de ziederijketels. Daarmee wordt het ketelvoedingwater opge warmd. - het terugwinnen van de warmte uit het spoelwater van de fustencolonnes voor hergebruik - verbetering van de ruim teverwarming van het bot telarijgebouw - verbetering van de interne warmteterugwinning van de pasteur van colonne X. Dit is een proefproject dat bij slagen van het gestelde doel een aanzien lijke warmte- en waterbe sparing kan geven en mogelijk toepasbaar is voor het gehele concern. Evenals in de andere brouwerijen wordt ook hier het verspillen van energie tegengegaan door een reeks van kleine maatregelen zoals inscha kelen van kleinere pompen gedurende het weekend. Vermeldenswaard is nog dat bij de bedrijfsonder- zoeken die worden gehou den om te kunnen vaststel len welke energiebespa ringsprojecten moeten worden uitgevoerd, veelal gebruik wordt gemaakt van studies die H.T.S.- leerlingen in hun praktische jaar, of als afstudeeronder werp, verrichten. Op deze wijze krijgen deze aanko mende technici een uitste kende gelegenheid kennis te nemen van de werking van het bedrijf en zijn energiegebondenheid. Wat zijn nu de resultaten van deze maatregelen in combinatie met die welke reeds waren genomen om tot een verdere rationalisa tie van de bierproduktie te komen? Als we naar onze drie brouwerijen in Nederland kijken, krijgen wij het volgende plaatje: een neiging is tot hoger elektriciteitsverbruik door toepassing van de warmte- besparende maatregelen. Hiervoor is namelijk veelal kracht nodig. Het effect van de stroombesparende maatregelen wordt dus wat realiseren van gemiddeld 7% per jaar. En er kan nog meer gebeuren, mede met uw hulp, want energiebe sparend denken en bewust daarnaar handelen helpt echt. Gasverbruik m Vhl verpakt bier Elektriciteitsverbruik kWh/hl verpakt bier 1979 6,52 11,1 1980 6,31 11,4 1981 5,77 11,7 le helft '82 5,37 10,8 Per eenheid van produkt is het aardgasverbruik in die periode gestaag gedaald en ligt nu op een niveau dat 20% lager is dan voorheen. Het elektriciteitsverbruik schommelt wat heen en weer maar heeft tot nu toe geen duidelijke neiging tot dalen. Dit laatste kan voor een deel zeker toegeschre ven worden aan het feit dat ondanks besparingen in de elektriciteitssfeer, er ook gedrukt. Wij zien dit ook gebeuren bij andere indu strieën, maar het blijkt dat bij doorgaan van toepassing van energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch ook een besparing van het elektriciteitsverbruik optreedt. Al met al kunnen we zeggen dat de bierbrouwe rijen tot nu toe een vermin dering van het aardgasver bruik hebben kunnen Een volgende keer zullen wij het hebben over de energiebesparende activi teiten bij onze andere Heineken bedrijven in Nederland en niet te vergeten ook de kantoren en de drankenhandels. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7