Energiebesparing in de brouwerijen In een vong nummer van Vers van 't Vat is al eens vermeld dat op alle bedrij ven en kantoren in Nederland energie commissies zijn ingesteld. Deze keer willen wij het hebben over het werken van deze commissies als studerend li chaam voor energiebesparende activitei ten en gaan wij eens op een rijtje zetten wat er tot nu toe zoal bereikt is. -STAND VAN ZAKEN NA 3 JAAR ENERGIECOMMISSIES- Op de bedrijven bestaat de commissie doorgaans uit een kern die is samengesteld uit de bedrijfsingenieur, die tevens voorzitter is, de produktieleider en de chef van het bedrijfsbureau. Aan deze kern zijn. daar waar nodig en gewenst, functionarissen toege voegd. Amsterdam Evenals bij de andere bedrijven, is het ook hier het doel om in de eerste plaats besparingen te bereiken door het vermij den van verspilling. Maat regelen op het gebied van de bedrijfsvoering waardoor onnodig energie verbruik optreedt, staan primair. Deze acties liggen deels in de onderhoudssfeer en deels in de sfeer van kleine wijzigingen en aanpassingen van de apparatuur. In de brouwerij in Amsterdam zijn in dit kader allerlei kleinere zaken uitgevoerd zoals: - aanpassing van het verwarmingssysteem van de garage - dauwpuntsverhoging van de luchtdrogers, waardoor elektriciteit wordt bespaard - verbetering van de isolatie van de tanks voor het hete brouwwater - isolatie aanbrengen aan flessenwasmachines en de pasteur in de bottelarij - verbetering van de warmte uitwisseling bij de wort- koeling - automatisch schakelen van pompenwaardoor wordt voorkomen dat deze draaien als het niet nodig is - automatisch in- en uit schakelen van de terrein- verlichting via een fotocel Daarnaast zijn ook wat grotere werkzaamheden uitgevoerd, zoals de ver vanging van zes shell-and- tube condensors van de koelinstallatie door twee verdampingscondensors, waardoor vooral een aanzienlijke besparing van het waterverbruik optreedt. Tenslotte zijn nagenoeg gereed enige projecten die met wat grotere investerin gen te maken hebben, zoals de installatie van een rookgaskoelcr (economizer genaamd) in de schoorsteen van de stoomketels. Hierdoor wordt het ketel- voedingwater voorver warmd. Verder het aan brengen van een automati sche regeling op de spui-in- stallatie van de stoomketels, waardoor voorkomen wordt dat heet ketelwater onnodig naar het riool gaat. Deze inves teringen zullen er zeker mede toe bijdragen dat alle medewerkers overtuigd raken van de noodzaak bewust met energie om te gaan. Het wordt dan vanzelfsprekend te letten op overbodig brandend licht en onnodig open deu ren. Zoeterwoude In Zoeterwoude treffen wij een heel andere situatie aan: een hypermoderne brouwerij met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van apparatuur en alles op zeer grote schaal, maar toch. ook hier vond de commissie moge lijkheden om te besparen. De verlichting van bijvoor beeld brouwhuis, kelders, dienstgebouw en apollo- kelders is nu anders ge schakeld, deels met tijd- schakelaars. Hierdoor wordt onnodig branden van de lampen voorkomen en dus elektriciteit be spaard. Dit systeem zal binnenkort worden uitge breid tot andere brouwerij- onderdelen. Vermeldenswaard is dat een actie tot het opsporen van lekkages in het persluchtleidingnet toch wel een groot resultaat had, zodat nu voorkomen wordt dat gecomprimeerde lucht onnodig verloren gaat. Ook hier dus bespa ring van het elektriciteits verbruik, want perslucht vergt veel stroom. In het ketelhuis zijn, evenals in Amsterdam, de spui verlie zen aanzienlijk terugge bracht, maar nu niet door automatisering van de installatie, maar door gebruik te maken van de bijzonder goede kwaliteit water die uit de nieuwe waterbehandelingsinstalla tie komt. Dit water bevat zo weinig stoffen die men liever niet in ketelwater heeft, dat spuien nauwelijks meer nodig is. Daarnaast is ook een aanzienlijke verbetering van de ketclhuiseconomie tot stand gekomen door de condcnswaterretourwin- ning in de produktie afde lingen (voornamelijk brouwhuis en bottelarij) te verbeteren. Deels door een nauwkeuriger condenspot- tencontrole, deels door een nauwkeuriger beheersing 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6