-INGRIJPENDE OPERATIE- bier m 8 712000 020170 AMSTEL SMAAKT HET BEST OP EEN TEMPERATUUR VAN 6 a 8° C GEADVISEERDE DRINKTEMPERATUUR 6 a 8° C. TIPS VOOR EEN GOED GLAS HEINEKEN BIER BEWAAR HEINEKEN BIER KOEL EN DONKER NA DE AFWAS HET GLAS NASPOELEN GEBRUIK EEN BIERGLAS ALLEEN VOOR BIER VOOR U INSCHENKT HET GLAS OMSPOELEN MET KOUD WATER. 712000 010027 00 00000 TENMINSTE HOUDBAAR TOT EINDE U bent tijdens het winkelen ongetwijfeld op een groot aantal artikelen de unifor me artikel codering (simpelweg 'streep jescode' genoemd) tegengekomen. Op enkele van onze produkten staat deze code ook reeds. Voor andere, waaronder bier, zal de streepjescode binnenkort op de verpakking worden aangebracht. Voor bier heeft dat de meest ingrijpende gevolgen: er is een speciaal rugetiket ontwikkeld waarop behalve de streepjescode ook de houd baarheidstermijn zal worden vermeld. Deze laatste vermelding is middels een richtlijn van de Europese Gemeen schap verplicht gesteld voor alle levens middelen. Hieronder vertellen wij u over de aanleiding en het doel van deze nieuwe aanduidingen. EEN PAAR TIPS VAN S LANDS BESTE BROUWERS: BIERGLAZEN ALLEEN VOOR BIER GEBRUIKEN SPOEL DE GLAZEN NA HET AFWASSEN EN VÓÓR GEBRUIK EVEN OM MET KOUD WATER. AMSTEL BIER KUNT U HET BESTE KOEL EN DONKER BEWAREN. 8 712000 020170 TENMINSTE HOUDBAAR TOT EINDE. MEER INFORMATIE OP ETIKETTEN Streepjescode De invoering van deze code is vooral nuttig voor de detailhandel. Door de code, waarvan de gegevens per com puter worden verwerkt, kan men in de winkels eenvoudiger afrekenen. Het is voor de winkeliers voorts een voordeel dat er vrijwel geen fouten meer kun nen voorkomen aan de kassa. Daar wordt de code namelijk met een 'oog' gelezen en wordt er via een computer een prijs aan verbonden. De cassière hoeft het bedrag niet meer aan te slaan. Het artikel wordt langs het 'oog' -de scanner- gevoerd en registratie en prijsbepaling vindt plaats. Door deze code behoeven de artikelen niet meer te worden geprijsd. Voorraadbeheer is een ander voordeel. Het gebruik van de code levert gegevens omtrent de omloopsnelheid van de produkten op, zodat de inkoop hierop kan worden af gestemd. Op dit moment is het ge bruik van elektronische kassa's en scanners in de levensmiddelenhandel nog gering. Verwacht wordt dat na in voering van de UAC-symbolen op de meeste levensmiddelenartikelen (ge schat wordt 90% in 1983) het gebruik van dit soort kassa's sterk zal toene men. De streepjescode is in feite een code nummer. Omdat de computer gewone cijfers niet zo snel en makkelijk kan le zen als streepjes van verschillende dik te, staat de code er twee keer op: één keer gewoon en één keer in computer taal. Van links naar rechts lezend geeft de streepjescode het volgende aan: - een landennummer (voor Neder land is dat 87) - een fabrikantennummer om de pro ducent aan te geven - een artikelnummer dat voor elk pro- dukt anders is - een controlecijfer waarmee de com puter controleert of de code goed ge lezen is. Voordeel consument Wat heeft de consument nu aan die co de? De al genoemde foutloze verwer king aan de kassa is natuurlijk ook van belang voor de consument. Verder werkt dit systeem sneller, omdat de ar tikelen niet meer aangeslagen behoe ven te worden. De wachttijd bij de kassa zal korter zijn. Het gebruik van de streepjescode levert ook een nieuw type kassabon op. Daarop staat zowel de naam van het artikel als de prijs. Dat maakt controle dus beter moge lijk. Houdbaarheid Op het nieuwe rugetiket zal ook de houdbaarheidstermijn worden aange geven. Die aanduiding wordt per 23 december aanstaande verplicht voor alle verpakte levensmiddelen. Het is een richtlijn die door de Europese Ge meenschap is uitgevaardigd. Ónder de omschrijving "ten minste houdbaar tot eind. wordt aangegeven tot wan neer het bier in ieder geval optimaal van kwaliteit is. Dat gebeurt voor onze produkten met het stempelen van een kruis door de maand en jaartal die in de balk op het etiket staan vermeld. Overigens is het niet zo dat het bier niet meer te drinken zou zijn na deze periode. Daar is geen sprake van. Door de grote omzet en daardoor snel le omlooptijd zal het bier veelal gecon sumeerd zijn voor deze einddatum. Zeker wanneer men het bier koel en donker bewaart, kan het ook nog na deze periode worden gedronken. De aanduiding echter stimuleert zowel handel als consument om het bier in optimale conditie te verkopen en te consumeren. Gevolgen voor de produktie De invoering van het nieuwe rugetiket is niet bepaald iets dat 'zomaar" gere geld wordt. Het heeft enorme produk- tietechnische en financiële gevolgen. Daarover spraken wij met ir. J. Boonen. die voorzitter is van de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4