Super energieke E Kranenberg pensioneert D -"NIET OPGEVEN ALS JE VOOR EEN EERLIJKE EN RECHTVAARDIGE ZAAK STAAT"- Op dinsdag 28 september nam directeur P. Kranenberg afscheid van Heineken in verband met zijn pensione ring. Honderden Heineken medewerkers kwamen hem in de kantine van de Van der Helststraat de hand drukken. Tijdens de receptie voor externe rela ties in Grand Ho tel Krasnapolsky op 29 september werd de heer Kro nenberg konink lijk onderschei den. Amsterdam's burgemeester W. Polak speldde hem de versierse len op, behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Proostend met een groep gepensioneerden op zijn afscheid e heer Van de Vijver was op ver zoek van de heer Kranenberg de enige spreker tijdens de receptie en hij stelde vast dat als er ooit iemand niet met pensioen zou moeten gaan, dat Piet Kranenberg was. Juist de laat ste jaren was hij eerder jonger en ener gieker geworden en fietste hij zelfs har der, aldus de heer Van de Vijver. Toch zullen de dagen van hem gevuld blij ven, zo betoogde de spreker. Tal van adviseursschappen, commissariaten en activiteiten voor de gemeenschap zul len de agenda blijven beheersen. Lobby-koning De heer Van de Vijver sprak zijn be wondering uit voor de inspanningen die de heer Kranenberg tijdens zijn loopbaan pleegde èn voor het resultaat dat uit die inspanningen voortvloeide. "Het is je altijd goed gelukt om men sen aan elkaar te breien, om ze dingen te laten doen die ze niet van plan waren te doen. Als een lobby-koning pleegde je een soort werkoverleg voor de hoge re kringen", aldus de spreker die daar mee doelde op de laatste jaren uit de loopbaan van de scheidende directeur, toen die bij organisatiewijzigingen be trokken was. "Het is een toespraak vanuit bewondering, niet alleen voor je werk, maar ook voor dat wat je daar buiten in het maatschappelijke leven doet in tal van activiteiten, ingegeven door de behoefte om te helpen, vanuit de gedachte dat werken leuk en aange naam is"De heer Van de Vijver dank te de heer Kranenberg "ongelooflijk hartelijk" namens de hele onderne ming en vond dat eenieder een voor beeld kon nemen aan zijn leven. "Blijf binnenvallen op momenten die jou schikken en ons helemaal niet passen maar ons eraan herinneren dat het le ven zo vrolijk is. Blijf dat doen", aldus de spreker die de heer Kranenberg een ingelijste foto van de Amstel Brouwe rij aan de Mauritskade overhandigde. Bediende "Voor het laatst in mijn actieve loop baan zal ik een enkel woord tot u rich ten", begon de heer Kranenberg zijn speech en ging terug naar 37 jaar gele den, toen hij na een mislukte sollicita tie bij Heineken in dienst trad van de Amstel Brouwerij als "bediende ter se cretariaat". Na de oorlog hield hij zich bezig met de ontwikkeling van de win- kelmarkt waar toen de sterke positie van Heineken al voelbaar was. "In 1954 was ik in Londen toen ik het be richt kreeg dat het Preservenbedrijf in Breda te koop was. Ik had het gevoel op een goudmijn te zijn gestuit. De transactie is doorgegaan en heeft ons in de jaren daarna veel geld opgeleverd", aldus de heer Kranenberg, die in 1956 tot adjunct-directeur werd benoemd en in die functie startte met het oprich ten van drankenhandels. In 1959 werd hij lid van de Raad van Beheer van de Amstel Brouwerij en onderhandelde hij met de heren Feith en Honig van Heineken over de marktpositie van de beide merken. In die tijd ondersteun den de opbrengsten van de Nibb-it ver kopen de activiteiten aan de Maurits kade. Het hoofd buigen In het midden van de zestiger jaren kwam het moment waarop de Amstel Brouwerij de horeca-zaken niet langer kon financieren. "De Heineken wals ging maar door, maar ik wilde daar niet aan toegeven. Dat is mijn levensfiloso fie: Ik heb altijd onvoorwaardelijk ge loofd in de toekomst van mijn eigen streven. Je moet niet opgeven als je voor een eerlijke en rechtvaardige zaak staat". In 1968 volgde de 'week van de fusie'. "In de beroemde verga dering van destijds was het 1 tegen 8. Ik wilde niet toegeven. Uiteindelijk heb ik het hoofd moeten buigen en werd Amstel door Heineken overgeno men". In zijn Heineken jaren hield de heer Kranenberg, na gestart te zijn met een aantal operationele taken, zich bezig met de horeca-ontwikkeling. Dat mondde in 1975 uit.in het horeca-orga- nisatierapport. Eind 1978 kreeg hij tot taak binnen Heineken Nederland het directoraat Algemene Zaken te vor men. In 1981 werkte de heer Kranen berg als Concern Groepsdirecteur aan het Social Policy rapport en na te heb ben meegewerkt aan het reorganisatie rapport kreeg hij de zorg voor verkoop van de brouwerij aan de Mauritskade. "Ik heb altijd grote mogelijkheden ge kregen mij te ontwikkelen, ik heb ver trouwen gegeven en ik heb vertrouwen gekregen. Daarom dank ik mijn ba zen, collega's en talloze naaste mede werkers. Ik heb altijd met buitenge meen veel plezier gewerkt". "Ik wens u allen toe wat ik in Heineken heb ont moet: bekwaamheid en betrouwbaar heid, want dat voert de boventoon bij de Heineken onderneming". 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3