v xv V3.-A-.M vï In memoriam A.P. Almeida Em memória In memoriam J. Winkelhuijzen Vervolg van pag. 23 0 9 0 MMS Ml Met verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge over lijden op 4 oktober jl. van onze goede collega, de heer A.P. Al meida op 49-jarige leeftijd. De heer Almeida, ofwel Piet voor zijn collega's, kwam in juni 1970 in dienst van onze Rotterdamse Brouwerij. Vanaf 1974 was hij werkzaam binnen de afdeling Verpakken op de Zoeterwoudse vestiging. Zijn chefs en collega's hebben hem leren kennen als een zeer bescheiden en toegewijd medewerker op wie men kon re kenen. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie. Hij mo ge rusten in vrede. E com enorme tristeza que infor mants o repentino falecimento do nosso prezado colega A.P. Almeida, de 49 anos de idade. O seu falecimento teve lugar no dia 4 de outubro. O Sr. Almeida, en- tre colegas mais conhecido como 'Piet' ingressou na nossa empre- sa, em Roterdao, no mês de Jun- ho de 1970. A partir de 1974 tra- balhava na nossa dependência de Zoeterwoude, Secgao de emba- lagem, sendo apreciado e estima- do pelos seus chefes e colegas pe- la sua modéstia e uplkacao. De- sejamos a sua familia neste dolo- roso momento, os maiores votos de resigna9ao. Op 19 oktober jl. overleed plot seling op 39-jarige leeftijd onze zeer gewaardeerde collega en vriend Jan Winkelhuijzen. In het begin van zijn loopbaan, begonnen in 1965, heeft Jan Winkelhuijzen eerst functies ver vuld in distributieve en admi nistratieve sectoren bij de dran kenhandels te Velzen-Noord, Beverwijk, Haarlem en Amster dam. In 1980 werd hij aangesteld tot binnendienst-monteur in het horecagebied Amsterdam, thans Amsterdam/Utrecht. Na een geslaagde operatie, ge volgd door een succesvol verlo pen genezingsperiode, is hij op de vooravond van zijn werkher vatting tot grote verslagenheid van zijn familie, vrienden en col lega's, wreed uit hun en ons mid den gerukt. Moge het voor zijn zwaar getroffen gezin, echtgeno te Ans en beide dochtertjes, en verdere familieleden een troost zijn, dat vele vrienden van bin nen en buiten de brouwerij in zo groten getale aanwezig waren tij dens de kerkelijke rouwdienst en hem op zijn laatste tocht verge zelden. Wij, collega's en medewerkers, zullen de nagedachtenis van onze Jan in ere houden. Dat hij de eeuwige rust moge vinden. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw wil ik ieder een hartelijk bedanken voor de ca deaus, bloemen en belangstelling ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubi leum. G. Gagesteijn Hierbij wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen de directie, chef, collega's en allen die aanwezig waren hartelijk bedanken voor de belang stelling en de fraaie attenties welke ik ter gelegenheid van mijn afscheid heb ontvangen. J. de Jong Bij deze wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de prettige ontvangst, de prachtige bloemen, cadeaus, brieven en telegrammen welke ik bij mijn 40-jarig jubileum van u allen mocht ontvangen. Het is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke dag geworden waar ik met plezier aan te rugdenk. G. Dooijeweerd Mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank voor de ontvangst tijdens mijn jubileum op 5 augustus en voor de prachtige geschenken die ik mocht ontvangen. C. Zwaan Hiermede zeg ik u bijzonder hartelijk dank voor de gevoelens van sympa thie, die u mij betuigd hebt ter gele genheid van mijn 25-jarig jubileum. Ik ben u zeer erkentelijk voor de vele cadeaus, bloemen en belangstelling op de receptie. A.J. de Roy Gaarne zeg ik u dank voor het blijk van belangstelling dat u mij bij mijn 25-jarig jubileum hebt gegeven. Ik geef u gaarne de verzekering, dat de waardering waaraan u telegrafisch of schriftelijk maar ook door uw per soonlijk bezoek en zelfs door een geschenk of door bloemen uitdrukking hebt willen geven, geheel wederkerig is. Ik heb dit alles bijzonder op prijs ge steld. Mej. L.L.H.J. Thomas 26 In de persoonlijke handdruk heb ik ongetwijfeld onvoldoende mijn dankgevoelens tot uitdrukking kunnen brengen voor het gebeuren op 2 september jl. Ook in mijn slotwoord zal zulks niet genoeg tot zijn recht zijn gekomen. Daarom wil ik langs deze weg u nogmaals, mede namens mijn vrouw en kinderen, ten zeerste dank zeggen voor het grootse afscheid, dat u allen ons hebt bereid. Zij die alles hebben georganiseerd en de talrijke zo unieke verrassingen hebben be dacht, de vriendelijke woorden, die zijn gesproken, de grote hoeveelheid geschenken, die ons ten deel is geval len, het bedienend personeel, dat zovele kelen moest laven en last but not least, uw grote aanwezigheid. Het was overweldigend en hartverwar mend! Dertig jaren Heineken vergeet je niet gauw, maar 2 september 1982 zal onuitwisbaar blijven. Heel veel dank! E.J. Veenhof Langs deze weg wil ik iedereen be danken die de dag van mijn 25-jarig jubileum voor mij en mijn gezin tot een onvergetelijke heeft gemaakt. Uw grote belangstelling heeft mij goed gedaan en zal steeds een blijde herin nering blijven. Ook dank aan de directie die het mogelijk maakt om een jubileum op een dergelijke wijze te vieren. C.F.M. Verbiesen Groots was de belangstelling. Over weldigend waren de gelukwensen, ook van buiten de brouwerij, de bloemen, de cadeaus en de telegram men ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Mag ik u, mede namens mijn echtgenote en kinderen, hartelijk danken voor deze onvergetelijke dag. C.F.Th. Hendriks Wij mochten op 3 augustus jl. vele blijken van belangstelling ondervinden naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijk, waaronder de cadeaus van Heineken. Een en ander heeft ons zeer verrast en wij danken u bij deze voor al deze aangelegenheden door u aan ons gegeven. Als oud-medewerker en mijn echtgenote onze zeer hartelij ke dank. J. de Lange Hiermede betuigen wij u onze harte lijke dank voor uw gelukwensen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. Tevens danken wij u voor hetgeen wij, door middel van de heer Kregel, namens u mochten ontvangen, n.l. gedistilleerd, een mooie en grote prachtige fruitmand en 'last but not least' een zeer welkom cadeau onder couvert. Wij waren buitengewoon verrast en appriciëren dit ten zeerste. Nogmaals onze hartelijke dank. De heer en mevrouw Sutter-de Keijzer Langs deze weg wil ik, mede namens mijn dochter en overige familieleden, u danken voor de blijken van medele ven ondervonden na het plotselinge overlijden van mijn echtgenoot Kees en mijn zoon Johan. Uw reacties zullen voor ons een steun zijn bij het verwerken van ons verdriet. Mw. A. Schouten-Roest

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26