C.F.Th. Hendriks A.W. de Mug J. Schalk Amsterdam- Op 13 oktober vond in de Raadskeldereen receptie plaats ter gelegenheid van het afscheid van de heer De Bruijn. Voorafgaand hieraan werd hij samen met zijn gezin ontvangen door de heer Bremer. Ook voor de 4-jarige kleindochter van de heer De Bruijn was het feest: zij kreeg namelijk 3 poppen. Tijdens de recep tie belichtte de heer Bremer de lange loopbaan van de heer De Bruijn. Daarbij ging hij met name in op het fi nanciële vlak en vergeleek de toenmalige salarissen met de huidige. De heer Plat, die de scheidende planning en registratiefunctionaris van de afdeling brouwen nog niet zo lang kent, zei hem als een goede en betrouwbare kracht te hebben leren kennen. Hij noemde hem een voor het bedrijf gedegen en zuinige man, die ook de ach terzijde van een papiertje gebruikt. Namens het perso neel bood de heer Herblot tenslotte een bronzen afslui ter van een tank, verwerkt in een fraai droogboeket, als mede een enveloppe met inhoud aan. In zijn dank woord haalde de heer De Bruijn onder meer herinnerin gen op uit zijn loopbaan en zei met plezier te hebben ge werkt. Den Bosch- Op 1 september 1942 begon de heer Schalk bij de Rotterdamse brouwerij zijn Heineken-loopbaan en daarom werd hij op vrij dag 3 september jongstleden door de heren Siertsema, Scheltema en Selen ontvangen. De heer Siertsema de coreerde de heer Schalk met de gouden speld met dia mant. De heer Schalk is in binnen- en buitenland werk zaam geweest. Hij heeft namelijk 16 jaar in Zaïre ge werkt. Na die tropenjaren is hij via Rotterdam en Am sterdam in 1968 in Den Bosch terecht gekomen. Vanaf 1973 verzorgt hij daar de Gistreincultuur. Bij de ope ning van de receptie in de Cambrinuskelder maakte de heer Verstegen bekend, dat op de uitdrukkelijke wens van de jubilaris er geen toespraken zouden worden ge houden. Daarom kreeg men na het welkomstwoord van de heer Verstegen de gelegenheid om de heer Schalk persoonlijk geluk te wensen met zijn 40-jarig jubileum, waarbij de toepasselijke geschenken en giften niet ont braken. Opvallend was ook de aanwezigheid van diver se ex-collega's uit zijn tropentijd. HHHimilijHH! ff ffWMMff flsC ^en B°sch~ De heer Hendriks was op 15 juli g 1982 al 25 jaar bij Heineken, maar door vakan- SbhI# ties was de viering van dit jubileum verschoven naar 19 augustus. Nadat de heer Scheltema het echtpaar Hendriks officieel ontvangen had, sprak de heer Van den Berg de heer Hendriks toe in de Cambrinuskelder. Hij memoreerde dat de heer Hendriks 25 jaar geleden werd aangesteld als emballagecontroleur in de bottela rij Daarna deed hij enige tijd dienst als poortcontroleur om vervolgens weer terug te keren naar de bottelarij als administrateur. In zijn vele contacten heeft de heer Hendriks altijd grote belangstelling voor de menselijke zaken. Opmerkelijk daarbij is het persoonlijk contact met de Spaanse werknemers dat zich zelfs frequent uit strekt tot in Spanje. Zijn onvoorstelbaar goed geheu gen, bezorgt de heer Hendriks in de wandelgangen de aanduiding "wandelende encyclopedie". Ook in de per soneelsvereniging is de jubilaris steeds actief geweest zo wel als meedenkend personeelslid als in bestuursfunc tie. De personeelsbijdragen werden in een enveloppe en een oude kous overhandigd. Den Bosch- Onder meer wegens vakanties was de viering van het jubileum van de heer De Mug, die op 22 juli 1957 bij Heineken in dienst kwam, uitgesteld tot vrijdag 20 augustus. De familie De Mug werd officieel ontvangen door de heer Scheltema, waarna de heer Römkens in de Cambrinuskelder een toespraak hield met een kort overzicht van de loopbaan van de heer De Mug. Na een opleiding in Rotterdam kwam deze als zieder in het brouwhuis van de Bossche brouwerij en in 1971 werd hij aangesteld tot colonne-op zichter in de bottelarijIn al die jaren heeft, ondanks tij den van tegenslag, de jubilaris zich doen kennen als een boeiend mens voor zijn collega's en chefs. Ook buiten zijn werk was dat merkbaar. De heer De Mug is al 23 jaar lid van de Heineken Fanfare, waarvan hij tot voor kort voorzitter was. De heer Römkens dankte hem tot slot voor zijn prestaties. Daarop volgden vele felicitaties en de overhandiging van de personeelscadeaus. Tijdens het verloop van de receptie kwam ook carnavalsclub "De Jeppers" een muzikale hulde brengen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24