Afscheid H.W.L.M. van Boxtel Afscheid J. Sluiter Afscheid L. van Lindt Afscheid E.F. Keesman Amsterdam- Op 8 september nam een van de meest markante brouwerij mensen afscheid van Heineken. Na een dienstverband van 15 jaar waarin H.W.L.M. (Har ry, voor eenieder die hem kende) van Boxtel de zorg had voor de buitenlandse relaties van Heineken die Ne derland bezochten, was zijn pensioneringsdatum aange broken. Laatstelijk werkte de heer Van Boxtel op de af deling Export en het was dan ook de heer Drost die hem als eerste toesprak. Hij betitelde het als "een ramp" dat de heer Van Boxtel zijn afdeling ging verlaten. Hij werd geprezen om zijn geweldige talenkennis en zijn vermo gen om het werk altijd met veel plezier te verrichten en dat over te brengen op anderen. Ook uit de teksten van andere sprekers als Mr. Lewis, de PR-officer van Whit- bread, de heren Kalff en Kappelle werd duidelijk dat de heer Van Boxtel als geen ander "het gezicht" van Heineken was. In zijn slotwoord uitte de heer Van Box tel zijn dankbaarheid voor het feit dat hij bij Heineken mocht werken. De aanwezigen hoorden hem zeggen: "Why sell the rest, when you can sell the best", een slo gan die hij de vele relaties altijd voorhield. Zoetermeer- Op 24 september heeft de heer J. Sluiter na een dienstverband van 13 jaar afscheid genomen van de G.W.N. door gebruik te maken van de Overbruggings regeling. Sedert zijn indiensttreding op 19 februari 1969 bij Hoppe op de Maaskade te Rotterdam, heeft de heer Sluiter verschillende functies vervuld binnen het maga zijn intern transport. In gezelschap van mevrouw Blonk werd de heer Sluiter op deze dag ontvangen door de heren Eibers, Hosang, Buizer en Versloot. Na de offi ciële ontvangst werd het gezelschap met applaus ont vangen in de ontvangstruimte. Na een welkomstwoord door de heer Van Giessen, werd als eerste het woord ge voerd door de heer Buizer. Op geestige wijze besprak deze de loopbaan van de heer Sluiter, waarbij overigens de toch wat moeilijke overgang naar Zoetermeer niet onbesproken bleef. Tweede spreker was de heer Ver sloot. Hij bedankte de heer Sluiter in zijn toespraak on der meer voor zijn inzet en overhandigde hem enige ca deaus. Den Bosch- Op vrijdag 10 september werd de heer Van Lindt samen met zijn echtgenote ontvangen door de heer Scheltema, omdat hij per 1 september 1982 het be drijf vaarwel zei door gebruik te maken van de Over bruggingsregeling. Van zijn in totaal 49 arbeidzame ja ren heeft hij 111/: jaar bij Heineken gewerkt. In de leg- kelder, eerst als HBK-operator en vanaf zijn 60e jaar als spondapparatuurverzorger in dagdienst. De af scheidsreceptie in de volle Cambrinuskelder begon met een woord van welkom van de heer Van der Geld, die het daarna aan de heer Kastrop overliet om de scheidende toe te spreken. De heer Kastrop bedacht ook mevrouw Van Lindt, als vrouw achter de man, met bloemen. Daarna overhandigde hij namens de af deling brouwen een enveloppe met inhoud. De heer Saris dankte vervolgens de heer Van Lindt namens de bedrijfsledengroep van het F.N.V. voor de wijze waarop hij zich voor de vakbond heeft ingezet. Na mens alle kaderleden ontving de jubilaris bloemen en een boekenbon. De heer Van Lindt nam zelf het laat ste woord, waarop alle belangstellenden hem de hand schudden. Amsterdam- Nadat de heer E.F. Keesman, chef ener gie- en storingsdienst aan de Van der Helststraat, op 30 september met zijn vrouw, zoon en schoondochter offi cieel ontvangen was door de heer Bremer, vond de re ceptie plaats t.g.v. zijn afscheid. De heer Bremer sprak als eerste. Hij schetste in het kort de loopbaan van de heer Keesman, die bijna 35 jaar heeft geduurd. De heer Kruiver noemde in zijn toespraak de heer Keesman, met wie hij altijd heeft samengewerkt, een reuze fijne collega met wie hij een geweldig fijne tijd heeft meege maakt. Hij bood hierna mevrouw Keesman een bos bloemen aan en haar man de sleutel van de oude machi nekamer. Dit gaf symbolisch weer dat hij altijd welkom is op de brouwerij. De derde spreker, de heer Moes, overhandigde namens de collega's een verrekijker met de opmerking dat het een aardig cadeau leek voor ie mand die al een dagje ouder wordt en bovendien in Zandvoort woont. Tenslotte bedankte de heer Kees man in het bijzonder de sprekers, de aanwezigen en de gevers van de cadeaus. Hij vond het naar weg te gaan, maar zei toch met plezier aan de nieuwe tijd te begin nen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21