Afscheid: H.B. Bekker H.J. Bloemraad W.N. Knaup A.A. van Roon Afscheid mevrouw W.E.A. Hogenkamp Afscheid E.J. Veenhof v.l.n.r. de heren BloemraadKnaup, Bekker en Van Roon Amsterdam- Vier heren namen op 31 augustus tezamen afscheid van Heineken, wegens toetreding tot de wacht geldregeling. Zij hadden gehoor gegeven aan het ver zoek -gezien het grote aantal scheidenden in Amster dam- gezamenlijk één afscheidsreceptie te houden. Aangezien de heren op verschillende afdelingen werk zaam waren, was de belangstelling uit het bedrijf voor deze receptie zeer groot. De heer H.B. Bekker, die vergezeld was van zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleindochter, is werk zaam bij de storingsdienst van de mechanische werk plaats. Op dezelfde afdeling werkt de heer A.A. van Roon als allround machinebankwerker. Hij was in het gezelschap van zijn vrouw en zoon. Zijn echtgenote, zoon en dochter vergezelden de heer H.J. Bloemraad. Hij is werkzaam bij de afdeling verpakken in de bottela rij. De vierde scheidende, de heer W.N. Knaup, werkt eveneens in de bottelarij als etiketteerder. Na de officiële ontvangst nam de heer Bremer als eerste het woord tijdens de receptie in het Koelschip. Hij richt te een persoonlijk woord tot de vier heren, waarna hij hen allen bedankte voor hun inzet. Het boek 'Leven met de jaren' van Harriet Freezer kregen zij aangebo den met de wens dat ze hier voor de komende periode iets leuks uit zouden kunnen halen. Hierna sprak de heer Kruiver namens de mechanische werkplaats. Met de woorden 'je kunt de brouwerij niet meenemen, maar we hebben toch een aandenken' over handigde hij de heren Bekker en Van Roon een mooi droogboeket, waarin een bronzen afsluiter van een tank was verwerkt. De heer Bekker mocht tevens een klop boormachine in ontvangst nemen, terwijl de heer Van Roon een miniatuurkastje (zijn hobby is groente kwe ken), waarin een geldelijke bijdrage zat verstopt, na mens de collega's kreeg aangeboden. Vervolgens werd door de heer Herblot het woord ge richt tot de heren Bloemraad en Knaup. Hij deed zijn woorden eveneens vergezeld gaan van een droogboeket voor elk en een cadeau onder couvert. De heer Zoutman, als oud-bottelarij chef, haalde ten slotte herinneringen op aan wat zij vroeger samen had den beleefd. Hij wenste hen veel geluk toe en hoopte dat zij nog lang van hun vrije tijd mogen genieten. Met het uitspreken van een dankwoord door de schei denden. kwam een einde aan het officiële gedeelte van deze druk bezochte receptie. Amsterdam- Op 30 augustus nam mevrouw Hogen kamp afscheid van Heineken, door gebruik te maken van de wachtgeldregeling. Op haar verzoek werd zij sa men met haar zoon, schoondochter en twee kleindoch ters officieel ontvangen in de lunchkamer, waar zij zo lang heeft gewerkt. In de Kuiperij sprak hierna de heer Ham mevrouw Hogenkamp, voor alle medewerkers van de Van der Helststraat beter bekend als Mona, toe. Hij kende haar al heel lang en zei veel goede herinnerin gen aan haar te bewaren. Hij memoreerde hoe zij in mei '65 als schouwster is begonnen bij de afdeling flesver- pakking, waarna zij na een jaar als serveerster in de kan tine ging werken. Na een korte toespraak van de heer Olivier, waarin hij haar bedankte voor de prettige me dewerking, sprak de heer Joosse. Hij bood haar namens de collega's een cadeau aan. De heer De Graaf reed het binnen: een prachtige fiets. Vervolgens trad de heer Bakker naar voren om mevrouw Hogenkamp te danken voor de samenwerking en haar veel goeds voor de toe komst toe te wensen. Amsterdam- Zoveel belangstellenden waren op 2 sep tember naar het Koelschip gekomen om afscheid te ne men van de heer Veenhof, dat er letterlijk niemand meer bij kon in deze ontvangstruimte. Er nam ook een brouwerijman bij uitstek afscheid van Heineken. Dertig jaar lang heeft hij zich ingezet de bekendheid van onze merken te vergroten, laatstelijk als hoofd van de afde ling reclame service. Zijn motto was, zoals hij aan het einde van de receptie in zijn dankwoord liet blijken, dat er hard gewerkt moest worden, meer dan een CAO voorschreef. De heer Kranenberg opende als eerste de rij van sprekers. Vervolgens kwamen de heren Kappcl- le. Riemslag en Kuikman aan het woord. Vele herinne ringen aan de loopbaan van de heer Veenhof, die begon als thuisverbruikvertegenwoordiger, werden in de spee ches opgehaald. Heel duidelijk kwam ook zijn voorlief de voor treintjes naar voren. Eveneens bleek dit toen hij, versierd met conducteursattributen, de coupédeu ren van een denkbeeldige trein moest openen. Hieruit kwamen relaties van externe firma's tevoorschijn, met wie de heer Veenhof in de loop der jaren veelvuldig bij tal van evenementen heeft samengewerkt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20